Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
ΕΘ Καθημερινή Εφημερίδα ns Hneipou- ιδρυτήs Eue. Τzάλλαs-Eros 930-Αρ . Φιλλου 24s05-Παρασκευή 15 Matου 2020-0,60 ε
οικΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΕΒΕΖΑ
Ξεκινό πρτος
τις προπονήσεις
Ανάγκη Παρεμβάσεων
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Σχέδια για δυναμική
επανεκκίνηση
ΕΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 6
Δε βγαίνουν
οι επιτηρητές
Σε επανεξέταση του χρονοδιαγράμματος επαναφοράς στην κανονικότητα ενδέχεται να αναγκαστεί
η κυβέρνηση, καθς Πληθαίνουν τα φαινόμενα ελαστικής εφαρμογής των Περιορισμν
ΒΙΑΣΥΝΗ
ΛΟΓΩ ΑΡΓΗΣ ΑΡΣΗΣ
νελλα δκν εξετόσεων , nou ξεκινό
σε ένα μήνα, με ας αρκές ως εκnaiεuonς να ηρέnει να λύσουν τον
σεων των μα5ητν.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΔΗΜΟΣ ΖIΤΣΑΣ
Άμεση η ανάγκη
για τους οκταμηνίτες
Την ογωνί ου Υα την καθυστέ pηoη των rpoaλήψεων μέοω του
Καθημερινό φανόμενο
και στα Πάννενα οι
συναθροίσεις έξω
από καφέ- μπαρ και
καταστήματα εστίασης
με τη λειτουργία των
καταστημάτων ν
κρίνεται Προτιμότερη
από τις συγκεντρσεις
σε Παγκάκια και
Πεζούλια. Καταγγελίες
νωpελούς Χοροκτήpο εκφράζειο
δήμαρχος Zitooς Μαάλης Πλιάκας
του 0 ΑΕΔ Σnύρα Πρωτοψάλιη
ΣΕΛΙΔΑ
Μηδενίζεται
το έργο της
τωναδικημό των θήρας nou εnoύ
ρουν noνές tως ένον χρόνο φυλό κισης εμφανζονται αι κυνηγητικές
οργανσες, καθς με τον τρόηα
ουτό οnuξινε τοι το σημαντικό έρΥα της Βrροpυλακής και φυσικά
ΠροΠονήσεις χωρίς
κανόνες και μεταφορά
της δραστηριότητας
γυμναστηρίων σε
Πάρκα και αλσύλλια.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Επίσπευση
των πρωτοβουλιν
για συνέργειες
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝIΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΟΑΝΝΙΝΟΝ
Δροστικά μέταα γο ηστήρξη tuv
επαειρήσεων χρtζεταιο λόδος
Εξαποστάσεως η εξεταστική
με ευθύνη των Τμημάτων
Βρίσκει..
τοίχο και ο
nεράσει τ δύσκολη κασταση nou
δημιούργησα η κρίση της nvon μίας, ωστόco, σε ταπκό επίπεδο .
οδοφωτισμός
Εξanoσoεως θα Πραγμο tononθoύνοι εξεσες όλων των μηθημάτων του tapiνού εξομήνου στο
Υεες με στόχο την nροθnσn και
nραβολή των τοπκν κραομν
ΣΕΛΙΔΑ θ
Εξουδετέρωση
βλημάτων
στο Δελβινάκι
δρησή mης την Ττάρτη με ίδα ίερη μέρωνο γω μεθόδους και ηρακτικές που θα δπoμαλίζουν τον αδε
6βλητο και τον ενια ίο τρόποεξέτοσης γα όλους τους φοιηές aστόσο, στην oπόφαση σnaημανετα
pητό ότι η εξαπoστσεως εκηαευαnλαμβάνει χρα ως ανunoψευ κι λύση λάγω της Εκυ κης ανόYκης και δεν ανα γνωρίζεται ως δόκιμος τρόπος εκπηδεύσπς γα το Βρυμα τόσε όσαν αφορά συ 6δ σκαλία όο και στην εξετυστική διαδικασία Στ Τμήματα και τους δι66σκοντες δίνεται το ελεύθερο ν
αργανσαυν των τράησεξέτασης (πx γραπτή εξέτοση προφαρική Εξέπαι εργα σn, ερωrήσεις παλλαΠλν επλσγν , ανα οκρύ τύπαυ, συνδδωασμό των ηροηγουμένων κά)
σύναψης ηρογρομματικής σύμβοσης μεταξύ δήμου
Lωaνντν κοι περιφέρεας Ηπεφου για την ωp μαv
on και δημοηρότηoη tου έργου της ενεργειακής ανα βάθμισης του 6ήμου lωανπν , με δεbαμένη την ές
τρα στάση των napaτάξεων της αντιrολίευσης και
τς ορeμητκές οορρpontς στο 6ημοτικό ουμβούλια
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΕΣ, ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ ΚΑΙ ΣΟΥΠΑΔΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΟ ΣΠΤΙ ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΣΥΛΛΗΦΟΕΝΤΩΝ
Τους τύφλωσε το οπαδικό μίσος
| instagram
agonnews paper
ΣΕΛΙΔΑ 7