Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
L'Avopuve poti oou.
ΓΟοpωνιστ όμως,
μέχρι θανότου y
va txopálei
ΜΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Μαΐου
την όον/
oou."
Αριθ. φύλλου 6011
Τιμή φύλ.: 0,50ο
Kαθημερινή εφημερίδα Kοζάνης
eRTAN
Αυτοτελές επιχειρησιακό πρόγραμμα
του νέου ΕΣΠΑ
Móvo!
ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ
το project απολιγνιτοποίησης
-0ι4 άξονες που θα παρουσιασθούν
την Παρασκευή
Σελίδα 11
ΕΒAΙΩΟειΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΜΠΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΚΑΕΙΣΤΟ,
Eνήμερα στενασικά δόνεια
| Πρωτοπόρος ο Δήμος Κοζάνης
στην ανακύκλωση
Επιδότηση
Με έξυπνο τρόπο
η διαχείριση τηγανέλαιων
Σελίδα 12
Της δόσης έως και 90%
-Οι όροι για την κρατική
επιδότηση των μηνιαίων δόσεων
- Μέχρι τον Μάρτιο
Δ. Μακεδονία: Μεταφορά
σκόνης από την Αφρική
του 2021 θα διαρκέσει
το πρόγραμμα - γέφυρα
DEURO
Σελίδα 13
από την Πέμπτη 14-5-2020
έως την Δευτέρα 18-5-2020
Εντυπωσιακή έρευνα
για τη μετάδοση του ιού
στο ποδόσφαιρο
Ανοίγουν
οι εκκλησίες
από την
ερχόμενη
Κυριακή
Σελίδα 9
Σελίδα 24
Μιλάμε για μια χαμένη
γενιά. .
Ο μέγιστος επτρεπόμε.
|νος αριθμός ατόμων κα.
Οι πωλήσεις των κινητν τηλεφνων της iPhone της Αρplo
Απρίλιο λόγω των μέτρων "καραντίνας, rou εnβλήθηκαν!
σημείωσαν πση κατά 77% σύμφωνα με την Keyeanc Captal
Markets.
Η έκθεση αναφέρει ότι οι πωλήσεις Phono σημείωσαν
ππση 77% σε ετήσα βάση τον Απρίλιο , εν naράλληλα με !
θηκαν κατά 56% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται στο λουκέτο roυ μπήκε
|στα κατοστήματα .
Τα εμπορικά καταστήματα της Αρpio άρχισαν να κλείνου !
Ιστις ΗΠΑ anό τις 14 Μαρτίου, γεγονός nου συνέβαλε σημαν| τικά στην επδείνωση των Πωλήσεων..
θα υπάρξουν χιλιάδες ειδήσεις οαν την αpanάvω τις επό
| θορίζεται
αναλογία ένα άτομο ανά
| 10 τ.μ. και πρέπει να δια| τηρούν απόσταση 1,5 μέ
μεταξύ τους. !
| Ισχυρή είναι η σύσταση
για χρήση μάσκας και
| υποχρεωτική η χρήση|
| του αντισηπτικού .
συνέχεια στη σελίδα 4
Σελίδα 15