Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
FIPPFAEP
ΠΕΜΠΤΗ
TENIKH
14 ΜAΟΥ 202ω
ETOI 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΜΟΥ 12508
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Δευπεραθλήτρια στη φορολόνηση εργαζομένωνμε παιδιά
00ΣΑ: ΥΨΗΛΗ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
EMAAA
Τουρισμός:
Σταδιακή και συντονισμένη
άρση των nεριορισμν
EBRD:
Υφεση φέτος
με 6%
στην Ελλάδα
νομα σννόων χυς δαρίσς και μετανήσες με
Amttva pérgu ngorrenlag eoodvra on BeegaLeç ora nodrn-ulan Yrozgenpéveç on argoroguetç era(cς να εστρέφουν χψατα στους κταναλωτέs , ανα
Trkevraion agvyodv va voucher. Ehovanis n egano
Τές oηάτησης εποpν .
Oeeorná ba ézovue vovguonaj negobo to xadonales,
Hagj ouovopala de aLoDn o vgeon géros pe
6% orggixveen vov AEII, evp4ωνα με τις προβλέyας της
Evquruixrs Teinetes Aveevyagórgons nn Aváxrutns.
H EBRD ngofiéan ovegirve
on 3,% rov AEII ruv 37 yeExtrgomog Ounoveauv nan Nopuoparueiv Bepdrerv eng
ΕΕ Πόολο Τινnλόν, με ομέpα τις σημερνές ανακου
νσες της Ευφαπαίκής Επιτροπής γα τον τουpυμό στην
Evgkn.
Τα 37 xράτη pan έχν κοινύ συμφέρo γα την επανεού
von vov rovgopei, aqod avrngoounevn xegeov to 10%
Mag evganeieg onnovojukaç nov avnueraige dvee agon
youμένου nρβήματα λw της πανδημίας
λεσμα της βοντιός tou ουp
opoé, rer pérgev ontestns.
αλλά και της πτύσης στις m
μές των εμπορpάτων εατt
θη 2η υψηλότερη φορολόγηση εργαζομένων με παιδιά ανάμεσα στις 36 χρες Του 0ΟΣΑ είχε η Ελλάδα το 2019 , σύμ
φωνα με τη συγκρητική έκθεση φορολογικής εmιβάρυνσης
της εργασίας mου δημοσίευσε το Tax Foundation .
Τα κύρια ευρήματα της tθεσης για την Ελλάδα:
Σε σύγκριση με Τον μέσο όρο του 0ΟΣΑ που αντιστοχεί στο
36% , η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας στην Ελλάδα είναι
OTo 40,8%.
Η φορολογική επιβάρυνση ης εργασίας στη χρα μας είναι η
14ηυψηλότερη μεταξ των 36 χωρν του ΟΟEA
Ηπροοδουτικότητα της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας
στη χρα μας είνoι επίσης η 14η υψηλότερη μεταξύ των 36 χωρν
Spbobos Sμαλκοbe sue soyog μέοωμκοο So
του 0ΟΣΑ
Σταϊκούρας:
"Ooov agegi mv ElAdba, en
μεινει ότι η πανδυμία δέκο
ve andropa en etabeoi aváΠεριορισμός ύφεσης 5 με 8%
Lore 5 pe 8 rov AEII na vo 2020 pe oiorrdonos ra
pétga ovvolenod vpong 24 doex. égn aper, Aaupáve xan
α λάβα σε βάθος χύνeεopaνε ο Χρήστος Στείοo .
eas. Onuç bevngivoe ndveng ev endetn I emnidov t
pias. To adyupa rs retibe
vycon oo AEII purogel vu civan negisov 2,5 pe %. Ebond onv Elaba nov égen prydan ederen orov vovgiouó progei va varofaivn to 3% yna loiso na Aéyovoro.
Yaeveuiteren ón s egznés Extnjonç zev éovv oraλεί από το ΥΠΟΙΚ στην Κομισιόν ανοpέρουν 10 ως 1,5
yeon ya ro 2020e.
Eε αντίθεση με Τις περισσότερες χρες με υψηλή φορολογική
επιβόρυνση στην εργασία, η χρα μας δεν παρέχει σημαντικές
φορολογικές ελαφpύνσες σε οικογένεες με παιδιά .
-# Ελλάδα έχει τη δεύτερη υψηλότερη οικογενειακή φορολογική
επιβάρυνση στην εργασίο, στο 37,8%, με πρτη την lrαλίo , στο
39,2%.
κλείσιμο τον συνόρων έε επt
4έρα μεον πλήημα στους το
peis rakiblev xu rovgopot,
nov evnngooenedouv segoούτερο aπό το ένπέμπτο του
ελληνκού AΕL
Ημεναλύτερη ύφεση
στηνιστορία της Βρετανίας
Σύμβαση παραχρησης
Iηςμαρίνας Αλίμου
Εξαπλασιάστηκε σε τζρο
1ηλεκτρονικό εμπόριο
ουnd 550 pσματoοηpε η ονομία της Μe
γaλnς Βοτανίας το Μdρτo έuv τoν Φβpoυ .
qion, wabiç n sglon zov ngondieoe o xogervológ xiapaxivovrev xm n xußfevman diérete lkckdown ya va
mut masanpd Soyiligans Ska lowea alaa aolantnao
-O pahnalnane axa aas hohdutona ladangynlanl alha
tuv erjoav exe0dquorev coóben,
ya 40 xoiva ory atAnrag llapuznerjoeng AE- évavn naatog 57,5 exur. Hovvoianý atia rns ovpge
viας υπεβαίνει τα 177 εια o ερλαμβάνει το εό .
nat xatofintéo nooó xará rnv évegtn ns nagagienFdea efopdba tov 2019, negaredopr ory nareναλωτική δαπάνη προδύντων οε φατρονά κατοστή
ματα από Ελληνες τον Ae no. Aολογντας την με
ταβολή της οoline δaτάνης αnό τις πρότες 9 εβομά
des tov érovg (reo COVID-19), deagaiveran én to nie*rgovnó ennigo ézn akéov ekanianaorei oe etigo
ong efbonádes 10 dug 18.
.To AEII rns zqus pa to agéto reino vnogienoe 2%.
IT020, 6ZSZU16