Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Ení tánntoç
οι ολοκληρωμένες
επενδύσεις στον Ταύγετο > συλ 7| για μικροπολιτική) > σελθ
Αραχωβίτης: αΤo,φυσικό
σέριο δεν Προσφέρεται
| Στα "κάγκελα" οι Σελλασιτες
για σκουπίδια
στην Αλογομάντραν >σαλ 10
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πεpπτη 14 Μαϊου 2020 |Έτος 24- Αριθμός 5872| Τιμή φύλλου 0,506
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
Οι Προτάσεις της ΕΣΕΕ
Προσφυγή
της Περιφέρειας
για το φυσικό αέριο
Η επόμενη ημέρα για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
PAE με την onoίa η Πελοπόννησος εξαιρείται από το 5ετές
Πρόγραμμο (2020-2024) ανάπτυξης του δικτύου φυσικού
αερίου της ΔΕΔΑ (Δημόσια
Επιχείρηση Δικτύων Διανομής
Αερίου ) , Προσέφυγε την Τρίτη
12 Mαΐου η Περιφέρεια Πελοnoνήσου.
ΣΧΕΙκή εντολή έδωσε ο Πeριφερειόρχης Παναγιτης
Νίκας, μετά την nαραπάνω
δυοοίωνη εξέλιξη nou σημειθηκε Πριν λίγες ημέρες.
Σημεινεται ότι αναλόγως
έχει δηλσει ότι θα κινηθεί και
η διοίκηση της Δημόσιας Επχείρησης Δικτύων Διανομής
Αερίου (ΔΕΛΛΑ), με την οποία
οπεριφερειάρχης είχε σήμερα
τηλεφωνική συνεργασί .
Υπενθυμίζεται, τέλος ότι n.
Νίκος-στη συνέντευξη Τύnou
noυ έδωσε τη Δευτέρα [115 )
για το συγκεκριμένο θέμα-ξεκαθάρισε με anόλuτο τρόηο ότι
η Περιφέρεια Πελοηοννήσου
Προκρίνει τη ΔΕΔΔΑ για την
επέκταση των οικιοκν δ κτύων φυσικού αερίου στην
Περιοχή της Enλέγουμε να
Πάμε με τη ΔΕΔΔΑ γιστί αυτό
εξυπηρετεί το συμφέρον της
Περιφέρειάς μας Επλέγουμε
την δημόσια επιχείρηση γιατί το
φυσικό οέριο έχει και την κοινωνική του διόσταση , όηως το
νερό και ο ηλεκτρισμός και
συνδέεται με την ανόππυξη , με
την ανταγωνιστικότητα , με την
noιότητα ζωής, σημείωσε χαρακτηριστικά ο ηεριφερειάρ
xης καθιστντας απολύτως
σαφές ότι τα 20.000.000 ευρ
Πou έχει δεσμεύσει η Περιφέρεια για την επέκταση του δ κτύου Προορίζονται αnολειστ ΚΜειδιά η κασπίδα ρευστότητας και αλλαγές σε φορολογία-ασφαλιστικό
Τις προτάσεις της για την επό - ανάγκη η δημιουργία Ασn -την επαναλειτουργία της ηλεί ρων , εργαζομένων και κατα μενη ημέρα της Πανδημίας του δας Ρευστότητας, για τις μι- ονότητας των εμπορικν κα - ναλωτν και
κορονοϊού απέστειλε n Ελλη- κρομεσαίες
νική Συνομοσηονδία Εμnoρίοu (Μ ΕΙ με αλλαγές σε φορολο- Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, ο εμ& Επιχειρηματικότητας ΕΣΕΕ γία , ασφολιστικό, εργασιακό , Πoρικός κόσμος της χρας αν - Εμπορίου και της Μικρομεστην κυβέρνηση και τα nολι - χρηματοδότηση , τραπεζικές τιμετωπίζει μία νέα σύνθετη
τικά κόμματο , όπως ενημερ - χρεσεις και ενοίκια επιχει - ηραγματικότητα στην οοία τον μετριασμό των οικονομινει ο Εμπορικός Σύλλογος ρήσεων, στε να εξασφολιστεί αναδεικνύονται δύο κυρίσρχες κν συνεπειν της ΠανδηΣπάρτης Σύμφωνα με την Συ- ένα καθεστς Βιωσιμότητας
νομοσηονδία , άμεση είναι η
αφετέρου η
επιχειρήσεις ταστημάτων από σήμερα ανάγκη ενεργούς και ουσιαστι
κής στήριξης του Ελληνικού
σσίας Επιχειρηματικότητας για
Προτεραιότητες Αφενός η μίας"
Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ -με Προστασία της υγείας εμπόσυνέχεια σελ 9
Επιστολή Κρητικού σε Κεραμές
Επίκληση ηθικού δικαιματος
και βιωσιμότητας για το ΤΕΦΑ
Τα πλεονεκτήματα της Σηάρτης αναδεικνύει ο Λάκωνας βουλευτής
Σε τροχιά διεκδίκησης της
ίδρυσης νέου Τμήματος Φυσι.
κής Αγωγής και Αθλητισμού
ΕΦΑΑ) Βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η Σπάρτη και ο
Νεοκλής Κρητικός αναλαμβά νει νέα Πρωτοβουλία Προς τον
σκοπό αυτό. Λίγες ημέρες μετά
την ερτηση Πou κατέθεσε στη
Βουλή για το θέμα , ο Βουλευτής-και ηρην Πρωταθλητής
στίβου-επανέρχεται , αυτή τη
φορά με επιστολή του Προς την
υπουργό Παιδείας και θρn
σκευμάτων Νίκη Κεραμέως,
Προτάσσει στοιχεία από την
ιστορική διαδρομή της Πόλης
αλλά και τεκμήρια nou unoστηρίζουν τη Βιωσιμότητα μιας
τέτοιας εκπαιδευτικής δομής
στη Λακωνία , εν δεν Παραλείπει να επικαλεστεί και την
κά και μόνο για την ΔΕΔΔΑ..
πτυχή της ζητούμενης σποκέντρωσης nου Προσφέρει η Πρoοπτική της λειτουργίας ΤΕΦΑΑ
στην Πρωτεύουσα της Λακωνίας .
Τα πρτα χρόνια
στην Εθνική Τράπεζα
του Εμμανουήλ
Δημητρακόπουλου
συνέχειο σελ &
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα