Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Mafou
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7060
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Κατά 75%
μειθηκε n
κυκλοφορία
στην Εγνατία
Φορολογικές
δηλσειs
- Πιση 65% στα
έσοδα από τα διόδια
-Τι ισχύει φέτοs για τα τε κμήρια
Το πλαίσιο των τεκμηρίων που ισχύει για τα
εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2019 και λουθες:
θα δηλωθούν φέτος ,
αποσαφηνίζει οδηγός μισθωμένες ή δωρέάν
Παράλληλα διευκρινί ριες καττοικίες , καθς
ζει πς καλύπτονται τα
τεκμήρια , με τα εισο .
δήματα των τελευταίων ετν, αλλά και τι
συμβαίνει με τα ακί .
νητα πou μισθνουν οι
φοιτητές, αλλά και
στην περίπτωση , που
nαραχωρείται δωρεάν
κύρια κατοικία από yονείς σε τέκνα ή το αντίθετο.
Ειδικότερα , στο ερ τημα , ποιες αντικειμε.
νικές
λαμβάνονταιυπόψη
για τον προσδιορισμό
της συνολικής ετήσιας
δαπάνης του φορολογουμένου, για το 2019
η ΑΑΔΕ διευκρινίζει
πως αυτές είναι οι ακό .
Ιδιοκατοικούμενες, ή
Για όσους, ταξι,
δεύουν συχνά κατά
μήκος των 700 χιλιομέτρων του αυτοκινητοδρόμου
Εγνατίας Οδού , η ει.
κόνα του τελευταίου
ενάμιση μήνα σί.
γουρα δεν θα ήταν η
συνέχεια στην 11
παραχωρούμενες κύκαι ιδιοκατοικούμενες
ή μισθωμένες δευτερεύουσες κατοικίες
'βοηθητικν
χρων αυτν καθς
και των ιδιόκτητων ή
μισθωμένων αυτοτε.
λν ή δωρεάν παραχω - βοηθν ( πέραν του
ρούμενων βοηθητικν ενός), οδηγν αυτοκιχρων,
Δαπάνες επιβατικν κλπ ,
αυτοκινήτων Ι.Χ.αυτοκινήτων μικτής χρήσης αναψυχής ιδιωτικής ως ελάχιστη αντικειμεκαι αυτοκινήτων τύπου
κές και εξωτερικές ) .
Επίσης , όπως αναφ .
pei TO sofokleousin.gr,
στις παραπάνω αντικει .
μενικές δαπάνες προστίθεται και ένα ποσόν
Δαπάνη
οικιακν
Σχέδιο
νήτου ,
δασκάλων ,
Δαπάνες
Προσωρινής
μείωσns
του ΦΠΑ
στην εστίαση
στο 1 1%
σκαφν
χρήσης
Δαπάνες αεροσκαφν ,
στοιχει - άνεμόπτερων,
νική δαπάνη διαβίσης, το οnoίo ορίζεται
στο nοσό των τριν χ λιάδων ευρ (3.000),
προκειμένου για
συνέχεια στην 10
δαπάνες JEEP
Δαπάνη
σχολείων
δους και μέσης εκ .
πaίδευσης,
ιδιωτικν
ελικοπτέρων,
Δαπάνες δεξαμενν
κολύμβησης (εσωτεριΛίφτνγκ
-| στην Πλατφόρμα
των αδήλωτων
Ολο και πιο κοντά
φαίνεται πως είναι η
κυβέρνηση στη μεί
ωση του ΦΠΑ στην
εστίαση, από το 13%
που είναι σήμερα τουλάχιστον στο 11% ,
μέτρο , όμως , που εάν
εφαρμοσθεί , θα είναι
βραχυπρόθεσμου χα
συνέχεια στην 2
τετραγωνικν
Σελίδα 9