Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóg: 1869
Ο Δημοσιογράφος
Που αγαnd
τον τόπο του
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοτήτης Εκτης - Δευθντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ . Ετος (50 -ΑμΦλλου 11705 Τιμή 050 υρό . Ττίτη 13 aαου 2020
ANTIAPAEEIE
MEIO NPE
META THN ANTIKATAETAEH ETENEXAN
ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΠΙΚΗΣ
Π ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥ!ΟΙ ΣΥΜΑΚΑΛΙΣΤΕΕ,
TIANEOEPE HAEYOYNTPIA THE NOTHAEYTIKH
YNHPEEIAE
vuðpáors 6 oto Noookoprio Ilpe ons oedexev me voχ npoκaλe ζος η αnopoon της σηλευτικής Υmηpeoiας
oen ag veleu- Aioinong va npoxa rou NooKopefou.
ruvgna orn k.
Aales npes prjoa eve
Tnv Kupiakń 17 Maîou
| Η Πρτη λειτουργία Παρουσία Πιστν|
στον Αγιο Χαράλαμπο
Μετά την ολοκλήρωση των αλλαγν
Με τηλεδιάσκεψη έγινε χθες
n Guveõpiaan tou zonn
Για την Πρόληψη των δασικν Πυρκαγιν
Με τηεδάσκεφη noω της επιoημίος του κορω.
νοού , nρaγματοnoίoικε eες το μεσημέρ, υnό τηv
npoespia tou AVoneprerpedoon Eto, hadyvou n ou
| νεδρίoon του Ευντονοστικού οργoνου noκής nρo
araoiac pe eéua tnv nponen dooiv nupNoyv
KOI TY Kohitapn avouetimon touç as eninsdo neΟλοκληρθηκαν xθες το
| πpωί οι αλαγές στον Μητρο| nολιτικό Ναό Αγίου Χαραλά.
| μηους, γα την npότη Λετουρ| γία napoυσία moτν την Κυllprco 17 M tr eA.S
prospeic Evotmac
Τiς ευπαριστέες του pα τις υmpeσίες Που έτουν προσφέρει στη Δημόσια Τrεία
Για την αντιμετπιση της Πανδημίας
Σοβαρή Κυβέρνηση
στο τιμόνι..
Εξέφροσε ο Πρωθυπουργός στους λοιμωδιολόγους του Υnουργείου Υγείος
Ανταnoκρινόμενες
oe aftnpa
nou aOuven
δα μέουω του
Μηχαν .
ομού Πολι -|
τικής Προ
στοοίας της
EE, n Toryiα, η Δανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χρες
προσέpεραν ειδικά διαμορφωμένους οι.
κίσκους mουθα χρησιpοnoηθούν για τη
στέγοη και την ιτρή φροντίδα μεταναστν και mpooφύγων nou βρίσκοντα
στην Ελλάδα και κινδυντύουν αό τoν
Kopovoió.
K SUxopiotiec tou
για υς υmpeoiες noυ
txouv npooydpe on
Δημόσια Υεία και στη
χρα για την αντμ
τnoη της ησνδημίος
sEdopaos o npweunoupγoς Κυριoκος Μη
τοοτάκης σε napέμpa .
on tou otn ouvedploon
της επτponής tων no
μωξιολόγων του γnoupyelou Yyelac
vege . 16