Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ 1
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ιδιοκτησία: L. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 630-Αρ. φύλλου 17.756 .Τιμή 0,60 Ε. Τετάρτη 13 Μatοu 2020
Tpapeia: 0. TaBEMa 11- IOANNINA 453 33 • Tn). Kévrpo 26510 25.677, 33.791- Fax 26510 30.350 • http://www.proinoslogos.gr• [email protected]
Η Επτροπή της Βουλής κύρωσε χθες τη συμφωνία για τον EastMed
ΦΥΕΙΚΟ ΑΕΩ ΠΟ ΚΟΙΤΑ ΤΗΝΗΠΕΡΟ
AEPIO: NIO
KONTA ZTHN
HNEIPO!
ΟΚ Χατζηδάκης: Υπάρχει χεδιασμός για να επεκταθείτο δίκτυο Νέες αναπτυξιακές προοπτικές από την αξιοποίηση τους
Απότα παράλια ης θεοπροτίας θα καταλήγει στην Ιταλία
. Η κύρωση από την Επιτρο
Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής της διακυβερνητικής
συμφωνίας Eλάδος . Κύπρου.
Ισραήλ . raίας για την κατα
σκευή Του αγωγού φυστικού σερ .
ου EastMed καθιστά πλέον Την
Οι ιαματικές τηγές συγκριτικό
πλεονέκτημα για την Ήπειρο!
Μπορούν να προσελιύσουν μία διαφορετική κατηγορία τουριστν * Σε εξέιξη
βελτωση Της πρόσβοσης προς Αμάραντο . LΕΒΕΛΕΓΚΑΣ: Εδ και 35χρόνια
υπάρχει στο συρτάρι του Κράτους (1) σχεΤική πρόταση του ΕΜ.Π.
. Σημαντική υπόθεση για την
Hnzupo zivai n oioroinon, imura
από δεκαττίες πλήρους αστασιμό
ηας, , Των αματικν πηγν που
SrabéTE n mepioxi pag, pE KupióPENOPTAZ
Ηπειρο ενεργεακό κόμβο καθς
αυτός θα διέλθει από τα παράλια
της θεστρωτας και θα καταλήξει
στο Οιpaντο ης Irαλίας
Η διέλευση Του αγωγού δημ ουρrεi προύποθέσεις γα η διασύνδεση της περιοχής με φυσικό
PENOPTAZ
Τερες αυτές rοu Αμάραντου και
Των Καβασίλων Κόντσας, καθς
και άλλων στην Πρήβεζα κλπ.
Ηαναβάθμιση και προβολή τους
με η συνεργασία της Περιpέρoα
Ηπείρου που έχει κα τη σχετική
πρωτοβουλία, Δήμων
Με την κατασκευή
Δημοσκόπηση ΟPEN
Εξαιρετικά ικανοποιημένο
TO 75% anó K. MntooTáKN
σέριο, αν και όπως είπε στη Βουλή
ο Υπουργός Περιβάλλοντος και.
Ενέργειας Κστής Χατζνηδάκης , υπάρχει ήδη σχεδιασμός και για την
Ηπειρο , κάνοντας λόγο για διάφρα εναλλακτικά σχέδια.
Ο. Χατζηδάκης στην τoποθέτησή Του έκανε λόγο για <μία από
Τς Τιο σημαντκές
TOU aywyoó EastMed
1 Hrepoç
αναβαθμίζετα ενεργειακά
Kai yeawodrrá
Από Τις εργασίες βελτίσης Του δράμου προς Τον
Αμάραντο Κόντσας, βαστκή
προύπόθεση γα την αξιοποίηση των αμαπικν Του
πηγν, όπως και αυτν στα
Yετονικά Καβάσιλα. Στην έ
θετη φωτό οL Δεβελέpκας .
-------------------. Στη σελίδα 12
11n oeh.
Όπως ανακοίνωσαν χθες Κυβέρνηoη και ιαρτής Ιερά Σύνοδος
Το έργο εγκρίθηκε από την Οικονομ. Επrροπήτου Δήμου
Κόντρες χωρίς. . τελειωμό για
τον φωτισμό της πόλης με LED!
V Ατοχρησαν οι παρατάεις θ. Μπέγκα -L Καλογιάννη Αυστηρή τήρηση των αποστάσεων και αντατος αριθμός πιστν ανά ναό
Με το μέτρο ανοίγουν
την Κυριακή οι Εκκλησίες!
Αvυμίντα απογυς μ
σήμφης αμηγαιομς
Lel. 6
ΥΕλεύθερες από Δευτέρα οι μετακινήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα
. Νέες κόντρες ο νάμεσα στη Δημοτική
Apxi luavvivuv KaI
παρατάξεις της Αντπολίευσης προκλή
θηκαν χθες με αφορ
μή τη συνεδρίαση τηκ
Οικονομικής Επιτροmic n omola evirpVE
η σύναψη προγραμ
pατικής σύμβασης με
Ταξύ Του Δήμου και της Περιφέρε
σς Ηπείρου ια ηην ωρίμανση και
δημοπράτηση Του 1η σελ
. Δύο από rα περιοροστικά μ
Τρα που ατασχολούν Τάρα πολύ
: κόσμο aίρονται Τις επόμενες ημέρες , όπως προέκυψε από τη χθε - στην ηπειρωτική
συνή ενημέρωση Του Καθηγητή Ελλάδα .
Λοιpωξολογίας Σωτήρης Τστο, δρας και του Υφυπουργού Πολ πκης ροστασίας Νίκου Χαρδα - φνετα στις περισ : λιά. Πρόκεται για m άνογμα mων σότερες πόλεις κάεκκλησιν και την
εαπελευθέρωση.
Των μετακνήσεων
Καινάα ταράταυη μρ
31 Μαίου στην τομήβεια
πιρλαίου θέγμηνης
Ηκαθημερνή E κόνα που διαμορ θε άλλο εφησυχα σμό επιρέπουν, με
Τον κ Τσόδρα μάλιστα να επισημαναι ότ η χαλάρωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των κρουομάτων,
όπως έγινε σε άλλες χρες , όπως
στην Κίνα , στην ΚοΣελ 12
Βιολογική η ατιμετπιση Του προβλήματος
11.000 ωφέλιμα έντομα στη μάχη κατά
ης σφήκας καστανάφ στην Ήπειρο!
ν Προσοχή στη χρήση εντομοκτόνων έως τλος Ιουνίου
Αρχισαν ξανά <παιχνίδιαν σε βάρος τους
Αστήρικτη η προπαγάνδα
για τους Έλληνες Βλάχους!
AnpoBupin ou SL2 yna
GUVÉNION mpwEnBanparos
-11nara.
Ανοίγουν τα σύνορα;
• Efamóluon 11.000 mapaσποειδν εντό .
μων πραγματοπoίησον
Φόβοι για μαζική
είσοδο Αλβανν!
EA.12
Ηpρατmή κατόδοση της γλάσοας και ο ράλος mς Ρουμανίας
• Nolá "maxvibia" or
AIABAZTE IHMEPA:
Τις δύο
Τελευταίες εβδομόδες ερευνητές
Tou MeváKEIou
Φυτοπαθολογι κού Ινσττούτου
KaI Tou IvomOÚτου Δαστκν ΕρευΕνπω μεταξύ αντιμέτωπες
| με ένα άλλο πρόβλημα βρίσκο| νται οι αρμόδιες αρχές της
| Ηπείρου, καθς την Παρα
| σκευή λήγει η παράταση απ | γόρευσης εσόδου 11η σελ
Τας Των Βλάχων,
TOU iya pma (aνά στο στόχσστρο
βρίσκονται σε εξ Αιδη αυτό τον και ρό σε Ελλάδα ,
AABa- -11n oEA.
Του r. ΠΑΝΝΑΚΗ n. 7
- 2n och.
Οπ. Πρόεδρός του Αρ. Σωτηριάδης δια βεβαινει
Μυκράν κάθε κομματικής εξάρτησης
ΛΟΓΟΣ & ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
Διαπιστσεις. .
Ένας μόνο ο δρόμος για τα
Κληροδοτήματα
Η επόμενη ημέρα της
πανδημίας κορωνοϊού ..
Εύλλογος Προστασίας Περιβάλοντος
Pha44χρόνια έχει ην εκτίμηση της Γανπικης κοινωνίας
.οκ Αιστείδης Σωτηριάδης, πρnν
Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Περβάλλοντος ωaννίνων , με αφορμή σχετικό
ozálno rou eflA
αννίνων!
> Γράφει ο ΠΩΡΓΟΣ ΚΟΡΕΖΗΣ
> Γράφει ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος-Συηραφiας
.Η υρίαρχη nολτισηκή αντίδροση στον Covid19 είναι ένα μεήγμα οργής και ελπίδας . Από τη μια
πλευρά , υοθέτουμε ότι ουτή η πανδημία θα μπορούσε να είχε προληφθεί, άρα η εξόπλωση της
οφείλεται στο λάθος κάπιοιου . Και naρon η κρίση
δεν πλησιάζει ακόμη στο τέλος Της, το παιχνίδι ης αναζήτησης ευθυνν έχει ήδη ξνήσει . Οι χρες αλληλοκατηγορούνται Αλλά
ποράλληλα με την οργήυπάρχει καιη ελπίδα . Οι άνθρωποι σε όλον
Τον κόσμο λατρεύουν τους γιατρούς και Τς νοσοκόμες, που αnο τελούν την εμπροσθοφυλακή που κρατά τον αριθμό
γράφε
. Με δύο άρθρα του στην εφημερίδα (εΠρωινός
Λόγος . 28-42020) ο συμπατριτης μας διαηγ pος στην Αθήνα Μιχάλης Μαρτσ κης, παίρνοντας
αφορμή, όπως γράφει, από το Ζάππεο Κληροδό
Τημα, υποστηρίζει πως ο μόνος δρόμος για τα
Κληροδοτήματα των Ιωσννίνων είναι το Εφετείο ωαννίνων. Θα
ήθελα αρχικά να επισημάνω πως ανάμεσα στις δυο περττσεις
δεν υπάρχει καμιά απολύτως σχέση. Στην περίπτωση -ησελ
- Κύρε Διευθυνά
Στην στήλη ης εφημερίδος σος Διαδόσεις
mς δης Μαου και υπό τον τπλο Σα να βάστηκαν , κατακρόται Το ΔΣ. Του Συλλόγου Προστασίας Περβάλλοντος για την ανακοίνωσή του κεpί
το νέο νομοσχέδο Του Υπουργείου Περιβάλλαντος όπου ζητούσε την απόσυρσή του κσχυρόμενο όπ η Κιβέρνηση παραδίδει ο πτρβάλλον σται δυπκά συμμέροντα , η φραστολογια 11ησελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα