Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
naEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
FIPPFAEP
TPITH
TENIKH
12 ΜAΙΟΥ 2020
| ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12506
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑAΙΟΛΟΓΟΥ 6.T.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μενάλη καθυστέρηση στημείωση τωνακόκκινων δανείων
S&P : Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΦΡΕΝΑΡΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
| OPENAPEI
TPANEZEE
Άνοιξαν 66.01 0 εμπορικές
επιχειρήσεις
Τουρισμός:
Απειλεί
είνηouv χθες τη λετουα τους 65.010 λιαντμποgoxés non deg emyneteng ora nlaiovo rng detreens φόσης της όρσης των περοpστκόν μέτρων.
Συνυλεκά στα δο στάδια εαvεκνησης, δηοδή αντό
να αφανίσει
θυσίες
δεκαετίας
7uoia rong 225000 gyabinevon, ônladrj to 33% rev rgyabομένων noυ ανtστάλλε η tooia τους λυ μη λετου
Tος τwν εχρήσεων τονς Επίσης, έχυν επανυλτου
on 9.000 emgenejorng, ondadj ro 35% rerv egengjater rerv emoluv elge aveorakei n Aeroveyia vong pe nganj evrok.
"Ern eravéggovram orgv egyaoia roeg 155.962 rgrapevoi, önladej ro 2.5% tev egratonévew Toe erebnouv or
Hπανδημία έχα παpαλσε
τον τουppομά έναν κλά
de zov avnzgoonaeón vo évaπέμττο της ελληνικής οονο
μίας. Πέραν της απολεας coύ
δες χεμένες θέειs , το πλήμα
στην τουpιστική βμχανία
eyxvpovel rov xívovvo va en
στρίνει η χέρα πίoω στις σο
τυνές pέpoς της κpίσης χoe
66.010 Egengeng.
Αυξάνονται οι ρυθμίσεις
δανείων ηρτης κατοικίας
| πανδημία έβαλε φρeνο στο θετικό οικονομικό μομέντουμ σε
| Ελλάδα και Κύπρο εκτιμά η S&P Σημενα , δε, ότι αντιμε
Τοίζε την τόση σε ότ αφορά τους κινδύνους ως στοθ
ρήp αντί για ετική .
ns End re Reuters.
Γνερετα η λατουία της ηλετονιής πλατφό
μας Τ ην προστοσία της ηsκτsiας κα την ε
wέκή ρθμση και επότηση δανεiων , με υπούη στην
xúgua naronia.
Allgononá anó 17/2019 pézgn 3004200:
3.784 nfong sodarev ézev veael nas deopapaorel
στης τράτες. δοχrpστές δανεύων.
1.758 agerdong eons zefovg ézovv dobei anó todΙδη η Ειγωπαίκή Επτρoπή
Ουσιοστικά εκμηδενίζονται οι προπτικές για γρηγορότερη εκκα.
θάριση Των προβληματικν δανείων, έναν Τομέα στον οποίο είχε
pla da eoiber oe dgcon 9,7%
gérog, egebov pa sooonaia
povdda fabéregn axó án to
2011 -n xngóre0n zeovnd rs
χρίσης. Η ανεργία προβέτε
γίνει σημαντική πpόοδος από την πλευρά Των τραπεζν με τη στή
pη και κάποων πρωτοβουλν που αβαν οι κυβερνήσεις.
Η S&P περιμένε φεση 9% φέτος και ανάκαμψη 5% το 2021. Το
πλήγμα θα είναι σχυρό καθς ο κορωνοίός χτυπά τον Τουρισμό ,
το εμπόριο ,. Τα ταξίδια και τον κατασκευαστικό κλάδο . Τα NPEs
ran va exrogevbei ore 20%, eopia tov 1 pva.
-L077 xgoréong [email protected] ézovv arodeztei on daveroktAeG Han ongueianobog verv 681 vnokeinv (o nolirng
οpoύ λάβα την πρότοση και τη σχετκή σύμβαση από την
τράπεξα έχεα nροθeσμία 1 μήνα γα να την εξετάσει και είτε
vu rnv arodezbei i ve rvanoggiven)
στρέφοντας στα επίπεα πον
από μία διετία. Το διμόοο χο
os mgoflénere va qbánei egeήταν περίπου 68 διο . στα τέλη του 2019 και στόχος ήταν να εκκα
θοριστούν 30-35 δισ. εξαυτν κατά τη διετία 2020-21, κυρίως μέσω
bóv oro 200% rov AEIL.
πωλήσεων και τπλοπουήστων
216 ουξημένες επικουρικές
για 250.000 συνταξιούχρυς
Οριακή αύξηση στη βιομηχανική | Σελειτουργία η πλατφόρμα για
Παρανωνή
την επιστρεπτέα προκαταβολή.,
ng 2 lovvioe 250.000 on evvreteizen Bu xégovv
4ετξημένες τς επκές σνντάες τoυς που εί.
zuv xequonel kére row vépov Kargoérekov, avazolwωσε ο υmοyτός Εργοσίας Γιάννης Βρούτσης. Η αίξη
on oúpguva pe vov Un. Egyaolos, da eivas peoooradxá 99,5 evgei perd Man er nguapéves neganriong a
φτάνει κα τα 300 εvp
Orennés Arinerng Boangavs Ilagaywris Magron, or evygon pe tov avtiororye delern re Tt de Atovgria ziargóena ns AAAE orgy
Magriov 2019, xagovoiaor avtyon 0,6% évavn pein
σης ,66 κατά την αντίστοιχη σύpoη τον έτoυς 2019
με το 3018 Ο μίσος Γεvς Δείκτης της περδου lα.
vovagiov - Magrion, oe viyngon pe tov avrioroge
δείχτη της πημόδου lανονορiου-Μoφτίον 2019 , πα.
govolane peleon 1.2%.
oπoίa ο εnχρήρεις μπορούν να ενημεροθούν γα
ze xai nig 1S Molov es evdrayegdevos JAnaivovtas oro
aadegrMyBusinessSupport ónov xa eixav vrofáker
nç rjong toug, ea pnogéoovv va evnpegutoiv ya ro
πο0ύ πο ους nppreίθpα αλλά και να δησον αν
αποδέχυντοι τους poυς
g72529 '030127