Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοσιογράφος
IIOU ayaná
τον τοπο του
Πρεπει να ξερει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκήτης Ειδτης Δευθυτής ΒΑΣ ΕΡΒΑ Eτος 450-Aρ Φίλλυ 174 Τιμή 50 υιρή Τρτη 12 Μίου 2020
ANOIEAN XOEE
ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ
ETAMATHEAME
ρεμέρα xθες για τους καταναλωτές , αλά
tnv enavaheiτουργία της αγ .
οι nunoες nou κoθη.
cav atd tn didpKea tnc
καραντίνος tίvo, ο0νατον
va avantnoutoUv, anna o
EtioIec ananoec unopouv
α στα εμnopικά καταστή . ματάρχες, η νηon τηw να μετριοστούν , σμεo .
και ουστηρά μέτρα npo στοοίας anέvovτι στον κο.
pộc tnerta anó puvoió.
Oxsdov 60o pivec anpotiΣύμφωνα με κατοστη .
ματα Το Δαvεμnόριο εn orpee pE npoopopic va tpio,
XBeown nuepa ntav ptoav.
Tην απομάκφυνση του εγκαταλελειμμένου
nλωτού γερανού
Ζaτά ο Πολιτιστικός Σάλογος Πρέβεα. από το Αμταρείο
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ!
"Η μεγαλύτερη Εορτή απασν των Εορτν
Αγίων τε και Προφητν απασν των Θρησκειν!"
Ούτε βουτυρόnmδο. υmήpξa , ούτε και μαpόθρε
φτο , αντίθετα υmήpξα ένα nδάκι γεννημένο μέσα στα
Προς την Λμενάρχη Πρέβer
Κας και με κοινοnοίηση στο
| Δημοτικό Aιμενικό Ταμείο , ο
| Πολιτιστικός Σύλλογος ρέ.
| βεζα" anέστειλε την napακάτω
Ιαναφορά:
δράματα της δεκαετίος του 40, με κυριότερα ην nεt
να , τη γύμνια και την ανέχεια εν Yένe , όnως τα rερισruvézea ed.
revegesa o e.
| Γρόφεο τηpος ΜKερος τrpά μας!
Είμαστε σε μια πορεία Που οδηγεί
Στην επανεκκίνηση τnς κοινωνικής
και οικονομικής δραστηριότητας
Ανέφερε ο Στ. Πέτσας
Απάντησαν με φωτογραφία
Tou NonáKn va. KanvízeI
Em enavotercoupyia nou EiN
xΒες μεγάnou μέρους του στολn έοoν επιστpέφει
Αανεμηορίου aMd και στις δουλειές τους , επttmY Enorpoen tuv poen orpeav ota opavia touc
τν της r Νκείοu στα αμα τpς και ο μο
oxoheia avopépene o tác tnc r AUKeiou nou στο ΥΠουργείο Υγείας
Me pna patoypopia tou llailou Ilo
λάκη, εν κανίζει στο υnοuργείο ΥYrί.
os την κρίοδο nou ήταν υιουργός an .
ντησε η ΝΑ στο όρθρο toυ Αλέξη Τof .
cixav tebei or avoKUspvntIKoc EKnpdow xouv unei ornv tehuch sunoς Eτέλoc Πέτσος , oεία της ηρoετομοσίος
Onug onusiuOI.
είμα Vid tic
OE OE UO nopela nou o togEIc nou eg EENovioouv
Bnyei orodá onv Eno- Oriç 15 louviou
VEivnon tnç KOMwVcic oI axigeç ónuv poc
κοι onονομικής οpoστη , είναι στα naάαυτά nou
Πρα στην Έφημεpίδα tων Συντατν
σχετικά με το tι θα γινόταν αν την υτιο.
νομική κρίση του κορωνοίού διαχτιρ .
ζόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
ew 'anó ofiuroivouv tov ayava os
11 Molou to dwe roire noutoyvupec Katooranepinou tuv spyotous- OBIC.
VV KOI TuV Enpriosuv