Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
E ANATOAH
anatolh
TPITH
ΜΑΪΟΥ 2020
Eτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ. ΚΟΖΥΡΗ
18.811
Σελίδα 6 Σελίδα 20
Προχωρά η επαναλειτουργία
τον Σφαγείων στις Κουρούνες
Συνέντευξη του Προπονητή
του ΑΟΛατ Γάννη Τζρζη
Η ποιότητα
των ξενοδοχείων μας
γεννά αισιοδοξία
Ανθρπινο ανάχωμα
στις ανεμογεννήτριες
Σελίδα 3
Δυναμική διαμαρτυρία για τη δημουργία αιολικού πάρκου στην Επισκοπή
ΚΕπανεκκίνησην
στις τοπικές αγορές
Αγίου Νικολάου
και Σητείας
Σελίδες 5 και 1
APXAIAKALTEer
AIONIKO EO
. Επιστροφή
στα θρανία
για τους μισούς
τελειόφοιτους
ρανό και τα δύο φορτηγά σει για την ευρύτερη πε την περιβαλλοντική προ στασία του δασικού χ pου αλλά και την στοιχει .
δη , βασική κίνηση οχη Η Αντιδήμαρχος Χρύσα μάτων και πεζν για την
Perορτά
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Που μετέφεραν τα κομμά- ριοχή.
τια των ανεμογεννητριν,
εν κάποιοι νεαροί έκα .
Δήμος
Με μια δυναμική κινητοποίηση κάτοικοι από ναν σωρούς πέτρες, απaτην περιοχή της Ιεράπε . γορεύοντας στα οχήματα Χατζημαρκάκη ανακοί - πυρόσβεση, Ενδεχομε .
τρας θέλησαν να σταμα . να Περασουν στο χωρο ννωσε nως ο Δήμος σέβε - νως , ακόμα και για την κί.
τήσουν την τοποθέτηση nou έχει διαμορφωθεί για ται τις επενδυτικές πρω νηση προκειμένου να με .
ανεμογεννητριν σε υπό
δημιουργία αιολικό πάρκο σάρων ανεμογεννητριν , χθηκε για την επίσημη αγροτικές ζνες . Όμως
που βρίσκεται στην περι.
οχή Επισκοπής Ιεράπε . κριτική παρουσία στο ση - ανακοίνωση
τρας.
Για δύο μέρες διαμαρ- πως Βα πρέπει να λήξει τους διαμαρτυρόμενους δεν φτάνει η διάνοιξη σε
τυρόμενοι κάτοικοι πήγαν ο αnoκλεισμός τν φορ - nολίτες σε σχέση με τη πλάτος 7 μέτρων , όπως
στο σημείο, ανάρτησαν τηγν διότι διαθέτει τις νομμότητα, ήταν η αμφι - συμβαίνει στην προκειπανό και εξέφρασαν την σχετικές άδειες η ετα σβήτηση για το ηλάτος μένη περίπτωση. Επίσης,
αντίθεσή τους για το εγ - ρεία που επιχειρεί για να
χείρημα της δημιουργίας τοποθετήσει τις ανεμο- ότι σε τέτοια περιοχή ό ται να μετατρέπεται ένας
αιολικού Πάρκου σ ένα γεννήτριος
χρο που ομολογουμέ
νως αλλάζει την εικόνα διοκτητν τονιζόταν χθες
του τοπίου της περιοχής , πως η επένδυση είναι νο .
εν, όπως υποστηρίζουν μιμη , έχει άδειες και πρέ .
οι διαμαρτυρόμενοι , αλλόζει και το φυσικό ne - λήσει τον τόπο , εν aπό
ριβάλλον με τις πολλές την πλευρά του Δήμου .
παρεμβάσεις που επιχει . εράπετρας αναμενόταν
ρήθηκαν και έγιναν σε ορεινό σημεείο και μάλιστα του ιστορικού της υπόθε κοντά σε αρχαιολογική σης αλλά και της θέσης
περιοχή
Χθες το απόγευμα τική Αρχή, δεδομένου ότι.
λίγο μετά τις 5, περίπou υπάρχουν αντικρουόμε80 άνθρωηο, έστησαν αν - νες απόψεις , τόσο για τα
θρπινο ανάχωμα μπρο - έργο όσο και για την αξία
στά από ένα μεγάλο γε - που μπορεί να προσδ .
Σελίδες 10 και 24
την τοποθέτηση των τεσ. τοβουλίες και επιφυλά . ταβούν καλλιεργητές σε
IKTEO
ΛΑΣΙΟΙΟΥ
Η αστυνομία είχε δια - πλήρως επεξηγηματική σε τέτοιες περιπτσεις
όπως τόνιζαν χθες , οι διΤο μεγάλο ζήτημα για αμαρτυρόμενοι κάτοικοι
μείο , σημεινοντας όμως
TEA TRIPEIIA
DELIVERY!
του δρόμου. Δεδομένου εξηγούσαν πως δεν γίνε lapotuph
& nnpádoon
TOU axhporoç
ταν υπάρχει αγροτικός δασικός χρος σε βιομηΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Σm σελίδα 5
Από την πλευρά των - δρόμος χρησιμεύει για
πει να γίνει διότι θα ωφε
δωδνη
δημοσιοποίηση επίσημα
ΘΕΪΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Η δωδνη επιστρέφει!
nοu θα εξέφραζε η ΔημοBEAEIE KTEO? KAAEIE: 28420 - 93400
Σας λείψαμε και μας λείψατε!
Ανοίγουμε για take away
από Σάββατο 9 Μαΐου
NAXEIA AMMOE - IEPANETPA (NPOHN KTEO AUTODIAGNOSIS)
ΒΑΙΜΟΕ ΣΤΗΝ ΑΙΟΑΛΙΑ, MΕ IΗΙΗ ΕΝΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα