Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με έναν πομποδέκτη η διέλευση στους οδικούς άξονες
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
IKONOMIKH
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
AO. 5721 Tpírn 12.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Η Κομισιόν θα
Α εωργιάδης.
Σταϊκούρας:
Πολύ καλή η συμφωνία
στο Eurogroup
>>> TɛA.
>>> TɛL.
ανακοινσει
το υπερ-όπλο
στη μάχη κατά
της πανδημίας
Κέρδος αν ανοίξει η εστίαση
έστω και μια ημέρα νωρίτερα
Δενέρα η
πρόσιληρη στς
Η ατειλή ατό την πανδημία
του κορονοίού είναιπρωτοφα
νής γ' αυτό και η απάντηση
πρέπει να είναι πρωτοφανής
και τις επόμενες ημέρες , πιθανότατα στις 18 Μoϊου, η Βυρωπαϊκή Ένωση θα
κοινσει το <υπερότλο της
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά
κομψης, δήλωσε ο Εληνας
Επίτροτος και αντιπρόεδρος
της Κομισιόν Μαργαρίτης
Σχοινάς μιλντος στη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσολονίκης
(TV 100).
Το 'υπερόπλο" αυτό , θα είναι
ευρωπαίό , θα έχει το κέντρο
βάρους του στον ευρωπαίκό
προυπολογισμό κα θα μπορεί
να βασίζεται σε ρευστότητα
και πόρους χooίς προηγούμε
νο στην ιστορία της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, καθς μέχο |Στηνργάρας
τρα ο ευρωποίκός προϋπο
λογισμός έφτανε στο 1% ου
κοινοτικού ΑΕΠ εν εδ
μπορεί να φτάσουμε και στο
20, είπεο κ. Σχοινάς.
Υπογράμμισε πας το Ευρωπαίό Ταμείο Ανάκαμψης θα
πρέπει να εγοιθεί στο Ευρω
παίκό Συμβούλιο του Ιουνίου
και να μπει άμεσα σε λειτο
υργία , διότι , όπως είπε
υπάρχουν επιχειρήσεις και
κλάδοι της οικονομίας που δεν
έχουν την πολυτέλεια να περ
μένουν.
Επισήμανε ότι το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει τη
δυνατότητα να βοηθήσει περ
ισσότερο χρες, όπως η Ελλάδα και τόνισε χααρατηριστικά
ΚΕπειδή η απειλή είναι ποωτοφονής πρέπει και η απάντηση
να είναι πρωτοφανής. Ετοιμά
ζουμε και θα δημοσιεύσουμε
τις επόμενες μέρες ένα μεγάλο
Ταμείο Ανόκαμψης ένα ευρω
παϊκό "υπερόπλο" το οποίο θα
βοηθήσει όλη την Ευρτη
συνολικά να βγει από αυτή τη
συμμετρική ρίση , αλλά θα
έχει και τη δυνατότητα να
βοηθήσει λίγο περισσότεο
εκείνα τα χράτη μέλη , ότως η
Ελλάδα , η οποία λόγω του
αντίκτυπου που έχει ο τουρ σμός και η ναυτιλία, τομείς
καπ' εξοχήν εχτεθειμένοι στην
κρίση, θα χρειαστεί και περισ
σότερη προστάθεια, περισσότερη βοήθεια.
αναφάκεές γατα δάνειαμγήνη
γυα άνεα με εγήηση
Ηπανδημία καιππρέει να μάθει η
ΕΕ πό την ελληνική χρίση
100EURO
Η εμειρία της Ελάδας από την χράτη μέλη της ζνης του ευρά και
χρίση δημόσιου χρέους του 2010 θα
μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη, υποστηρίξει ο Γ.Στουρνάρας σε συνέντε - -Τέταgτον, η συνολιή ζήτηση πρέπει
υξή του στην Frankiurter Allgemeine
Zeitung. Όπως εξηγεί
οπιοσοδήποτε θετική
να διατηρείται σε 1κανοποιητικό
επίπεδα
- Πράτον, η δράση πρέπει να είναι
έγκαιαη και γρήγpoη. Καθυστερημένη πεζν θα πρέπει το σντομότερο
και άτολμη παρέμβαση συνεπάγεται δυνατόν να απαλλαγούν από τα ΜΕΑ
χόστος . Τάρα είναι η ρα γα κοινή
δράσι , συντονισμό και αλλεγγύη.
- Εμπον, α ισολογισμοί τον τρα
Συστήνεται Ταμείο Εγγυοδοσίας με την επωνυμία Ταμείο
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CονID-19>, αως ανεξάρτητη
χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ και ανοίγει ο δρόμος για τη χορήγ
ηση στις επιχειρήσεις δανείων ύψους 7 δισ . ευρ με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
που δημιουργήθηκαν λόγω ης πανδημίας
- Δεύτερον η πανδημία δεν θα πρέπει -Έκτον , θα πρέπει να αποφευχθεί ο
να εξελιχθεί σα πρόβημα δημόσιου κατακερματισμός , έται στε να
χρέους Το Ταμείο Ανάχαμψης είναι
ένα βήμα προς Τη σωστή κατεύθυνο
στο βαθμό που θα περιλαμβάνει ένα χρες της ζνης του ευρ
βέλτιστο συνδυασμό επιχορηγήσεων
και δανείων.
υπέχουν αποόσκοπτες ροές ρευστόητος και χρηματοδότησης σε όλες τις
νόσου COVID-19, στο πλαίσιο
της κατεύθυνσης για τη μέγιστη
- Έβδομον, θα πρέπει να αποευχθούν οι προκυγλικές επιδράσεις που
προχαλούνται από τις υποβαθμίσεις
της πστοληπικής νανότητας
Σύμφωνα με την απόφαση που
υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης δυναπή αξιοποίηση των χρημαΤσακίοης , σκοπός της σύστασης
του Ταμείου είναι να στηριχθεί
η οικονομία κατά τη διάρκεια ανάγκες ρευστότητας
της τρέχουσας έξαρσης της
τοδοτικν μέσων προκειμένου
να καλυφθούν οι αυξημένες
- Τοτον, η διαφορά μεταξύ του ονο
μαστικού ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ
και του εππονίου του δημόσιου χρέοuς πρέπει να παραμένει όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη για όλα τα
επιχειρήσεων .
Created by Universal Document Converter