Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

19oC, 15:00

24oC, 21:00

€0.80

18oC - Υγρασία 61%-91% - Άνεμοι: ΝΔ-Β 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:28 - Δύση ηλίου: 20:45

Ìçí ðáñá÷áñÜóóåôå ôçí éóôïñßá - Ôá êáðïäéóôñéáêÜ

Φαίνεται ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με
την προγονοπληξία, που αποπειράται επιμελώς να κρύψει την εκδήλωση της γνωστής όσο και φοβικής έπαρσης. Δηλ. ότι μας επιτίθενται όλοι επειδή είμαστε ξεχωριστοί, όμορφοι, καλοί και έξυπνοι, δίκαιοι και καλλιεργημένοι. Ανώτεροι άνθρωποι! Εν ολίγοις, οι συνωμότες απεργάζονται τα βρωμερά τους σχέδια επειδή μας φθονούν και μας ζηλεύουν. Κατά καιρούς και κατά περίπτωση, το σενάριο αφορά σε όλους τους οπαδούς των -ισμών από τον ελληνισμό έως και τον κομμουνισμό. Η αντίδραση εν αγανακτήσει και ηρωική βεβαίως, με τα γνωστά στερεότυπα, «φτάνει πια», «δεν πάει άλλο» κλπ συναφή. Πρόσφατο πεδίον δόξης, η υπεράσπιση της ιστορικής φήμης του Καποδίστρια. 3»

Τρίτη 12 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5115

ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΥΡΟ CRUISE INDUSTRY NEWS

Ôá íåüôåñá ãéá ôçí êñïõáæéÝñá

• Íáõôßá
óôéò åöïðëéóôéêÝò
åôáéñåßåò
• Öáãïýñá
óôéò ôïðéêÝò
åðé÷åéñÞóåéò

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Σύμφωνα με το
έγκυρο cruise industry news, οι
προσδοκίες επανεκκίνησης της
κρουαζιέρας το καλοκαίρι του
2020, έχουν ως ακολούθως:
Σελίδα 15(5)>>

Äé÷Üæåé ôï êüóôïò ìåôáöïñÜò ôùí óêïõðéäéþí

• Ðþò êáé ãéáôß áðïêëåßóôçêáí ïé ôñåéò áðü ôéò ôÝóóåñéò åôáéñåßåò
• Ôçí êõâåñíçôéêÞ õðüó÷åóç ãéá ôçí åðéäüôçóç ôçò ìåôáöïñÜò
õðåíèõìßæïõí Ìá÷åéìÜñçò êáé ËÝóóçò Σελίδα 8(4)>>

ÏéêïõìåíéêÞ ç áíôßäñáóç óôç ìíÞìç ôïõ ðñþôïõ ÊõâåñíÞôç

7(2)>>

Óõíå÷ßæïíôáé ïé Ýñåõíåò ãéá ôïí 47÷ñïíï óôç äáóþäç ðåñéï÷Þ ôçò Ëåõêßììçò
Βιβλιοκριτική ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΝΟ ΡΑΠΤΗ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα