Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ P
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
TPITH 12 MAION 2
www.olymplobima.gr
ΕΠ0ΜA ΕωΚΟΥ ΣΟno
Ποιοι εργαζόμενο
θα το πάρουν
BIZTPOOH
ETHN KANDNIKOTHTA
Τκανοποιητική
mIETPEITEA IPOKATABOAH
Άνοιξε η πλατφόρμα
για τα δάνεια
ΤΟΝ 000 ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧIS
η ίνηση χθες
Tow loovo o wrpu o w w
στα καταστήματα
της πόλης
KPEKAE: «NA BAMOYME
οΛο nATΗ
Dupuna eo doompoin ordpoon
ovamolço
pyotuvu ouç ovaknopyodV mo
Tw opoηηκ οσοής λα κproς ς με
oin Brudonç opoompoalvour
ropdroan ovomolçaupanvpyoolos
Epoutuuç, unopva vauropalou apud yuvoMde
Emproma-protoniv yamy pdroon
nw odron ovomolavaar pyodoçyautV on. PA
ou Youpylou pyadlaç a Nowu
Yoloma
Mévovuc
Aodadck
ΑNAΡΟΜΚΑ ΣΝΤΑΞΟΥκο
Επιστροφές
έως 9.427 ευρ
Auttipoms Aa
IaowEaisu
pola E ov oygeoe
AnO TO AHMO AIOY
OYMNOY KAI THN NIEPIKH
AMATTYBAKH
Υπεγράφη
Timpopa a oion -Apoon ropoayAvalpud yonç prçata, u d
η σύμβαση για Τρία
έργα οδοποίας
Qi nou NATO u OED
frov OAEEaionao oolpoud uno
loylomov Eropotbyn on a abop
Bev lapocu Eupa adn ptppa
uplaçard opiry TDE ut
ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΟΥΝΗ ΠΕΡΙΑΣ
Μάσκες για τις ανάγκες
των αστυνομικν
umpiry TAE. Hnn0 pats
Bopoponel or
ad ovolpa
Θ. ΚΑΡΑΟΓΟΥ: ΤΟΥΣ ΕΥΑΡΣΤΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ
| TEPNOE
HEAL ES TATE
ΔΜΟΤKΟΣΣΥΜΒΟΥΛΟ
N. KAZAE:
Κουνούπια:
2OKAPHAREAL
nudv ovoa dopepipura
atn hamtDRepue tlapias ano 5iru
Spdroundn
Η μόνιμη ακαραντίναν
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
TYANAZ - NDAINAPOY
EnaysApatIK axivnra Ka
στην Δεπτοκαρυά καπι πλάκα
Arugipo
Kaptoylou. w
aldroandn
Tnonywoun
eulnplaç E
Faipyos TOn
am Kapk
Brudneç u
Kdalpo
Vo - omipn
rauoiç-pe
viha yuna
www.terpas. infosterpos gr
Στις Τάξεις χθες οι μαθητές της Γ λυκείου
OMAAA KAIXOPIZ NPOBAHMATA ZTHN NIEPIA
IKTEO OAYMNOI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Taagole la dye mola montomponongqutopoou
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤΕΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
Επιστολή του Επιμελητήριου
Πιερίας στα Υπουργεία
Οικονομικν
σην Κατερίνη
KAI ANANTYEHE
Try urn pdnaon mpl
Tipuamppp po
Tomçioaç yipnoon m
pod dorampondeloumono
Xoue extoçmeres
Neplaç laç Nentipotala
pqun myovbapin maupl
ME mpoiovra wodn çons
καλύτερος μές το
mw mpdoon ou veomoompn
moyi aOvonouuolo
muopen MCTatLyuduaoTE TO Kakorepo
πoτεoμα
ING wva m
T.2351039303 & 34886
2nç Meprias Ti Kenspin
trà 251077377
kon stadinidislive.com