Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
Ο Δημοοιογράφος
Hou ayaná
τον τοΠο του
Πρεπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δνήτη -Ελότης hathντ ΒAΣ ΕΡΑ. Ειx 50- Α4 Φίλο 1710 Τμή 050 αή, Ελπολυμονή Μ0 Νάνι 210
οΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
H AEYTEPA ENIETPEOOYN
1 EME HIA. KEPAMEAE TIA TO GEMA DNOY ANAEKOME TAM EMHNIKH KOIMAMA
nστρέφουν στα τάξεων του Λυκείου και της σκολικής κονότητος
Eτη Μψη ουγκεκριμ Η επιστροφή στο σκο - νων μέτρων npoρησε
epavía tn Aeu- autol tou ruuvaolou.
tépa o poenL téc tnc r AuKei- Reio eivai pía 6iabIKDola o anuoc noepezac evoου στο Νομό Πρέβεζος nou eυμει αγνα δρό - ψe tης enorέvopξnς των
onως και στην unonomm μου . οι nρounoeeoεις μαθημάτων nou ξεκ.
EMOda.
Την επόμενm εβδομά . στουν εναι nonhέs να ου ορής γενομένης anό
δα 0α οκολoυθnoouv οι να ασ0άνονται και να s m ruκείου .
FENIAIO ATKEIO IPERZAL
nou npéna va diaopant- vouv tn Aeutépa 11 Maiμαθητές των δύ0 oων να οοφαnn όλο τα μέ
Η χρεοκοπία της Τουρκίας
Eívai ante portas
Εκτιμά ο np. Υnουργός Εξωτερικν , Ευάγ. Βενιίζέλος
oλίψη στην Εάδα από τον θάνατο
του Δημ. Κρεμαστινού
EIEMHNAIOI ITTAMENOI ()
NANAT. ANAINOETOY KAI TIETPOE MAPINOE!
(Enenanó (8/5/1964)
Χθες το Πρωί έχασε τη μάχη με τον Κορωνοίό
"Exaoe tnv NapaoKeun to np
Itn páxn pe tov Kopuvoio O Koenynτής Καρδιολοioς και ηρnν unoup
νός Υγείας Δημήτρης Κρεμαστηνός , ο
onoioς νοσnλευόταν anό τα τέAn|
|Μορτίου στο νοοοκομείο Ευαγγελ.
vezee orn ek. 12
*Δε συνηθίζω να κάνω εξαιρέoεις σε κανόνες , όσον
|aφορά τις δημοσύσεις μου , όμως ετούτη η εξαίρεση, |
|στη ούνοψή της , ας μου συγχωρeθε , γιατί η Ψυχή
|pου στη συγκινησιακή θύμηση της nερίπτωσης δ
pμηόρεσε να ανtoταθε !
ouốc.
vegesa oen e.S Fpopei o Inupox KKepn
Συντονισμός και σχέδιο
Να μη χαθεί η φετινή Τουριστική περίοδος
Μέσο τπλεδιάσκεφης που είκαν οι Περιφερειάρτες της ιρας
0 κόσμις ος Enίμς και mς Πίτιος
ΕκGαν σήμερα
ένα επίλεκτο στέλεχός τους
Aναgέραι σταν ανάρασή του
Συντονιομός και σ .
6io yia va unv xatei n
OEuvi toupioKi neplοδος ουζητήeηκε σε
μw Κρμστηό ο Πρυθτσυγό
Τα θερμά του συλλυπητήρια έστει
oUOKEen utow tnhedidoKEene- nou sbav o
nppepeάρκες της κ
pας με τους φορείς του
τουριομού ., στην onoία
ouppetEiKE KOI neprpeρειάρης Μnείpou ο Α.
Kaxpuavnc.
revege e . 16
λε μέοα από ανάρτησή του στο διαδί.
κτυο , ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην
οικογίντια του Δημήτρη Κρεμαστνού, ο orοίος έχασε τη μάχη με τον
κορωνοϊ