Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
lanatolh
AEYTEPA
ΜΑΪΟΥ 2020
Eτος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.810
Σελίδα 9:
Σελίδα 22
Δημήτρης Ερηγοράκης<Πρόκλησηκαι επίτυχία.
Ανεξέλεγκτη απόρριψη.
των,αδιάθετν κηπευτικν.
Τοναπερνάνε όμορφατα αι διά της Μιτής).
Πς κινήθηκαν
Μελέτη για το τοουνάμι
τοπιά
σούπερ μάρκετ
Επιστημονικές μετρήσεις σε Ιεράπετρα και Χρυσή
Echida 4
Επιπλέον πήραν Πόλλές
συνεντεύξεις από κατοί
κους και αλιείς. που πa .
Ραπορτάς
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Ελάχιστα ασχολήθηκε ρατήρησαν το φαινόμενο
η. κοινή γνμη και τα όταν εκδηλθηκε Ευτυ .
μέσα ενημέρωσης με τον χς δεν ακολούθησαν
σεισμό των 66 R του νότιοι άνεμοι και το ίχνος
Σαββάτου 2 Μαtοu και nou είχε αφήσει το τσουτο τοουνάμι που προκά . νάμι στην ακτή nαρέμενε
λεσε , το οποίo εκδηλ, διακριτό επιτρέποντας
θηκε ως τις ακτές της τις μετρήσεις .
Νότιας Κρήτης, Και αυτό
γιατί ο σεισμός
σχεδόν καθόλου αισθη- σεισμολόγος , Διευθυντής
τός γιατί το επίκεντρό Ερευνν του Γεωδυναμι .
του ήταν 100 χλμ νότια κού Νστιτούτου του Α.
της Ιεράπετρας και ε . στεροσκοπείου Αθηνν
κείνη την ρα (15.51) και υπεύθυνος του εθν
κόσμος χαλάρωνε . Το δε κού δκτύου επιταχυνσιο κύμα που έφτασε ως τις γράφων , μίλησε στην Α
ακτές υψθηκε κατά 15 ΝΑΤΟΛΗ για το φαινό μόλις εκατοστά από την μενο, Ο κ. Μελής συντοσυνήθη κατάσταση ηρε - νζει το Κέντρο Προειδο- λεξαν , είναι αντικείμενο τις μετρήσεις και παραμίας , μέσα στο λιμάνι Ιεράπετρας χωρίς να έχει anό το 2008 και ήταν ε -νηση σχετικής εργασίας . αnοτελέσουν μάλιστα και
την ενέργεια για να πφο - κείνος πou το 2015 εγκα - Τα ουμπεράσματα από
καλέσει ζημιές
Αντιθέτως. έντονο εί στο παλιό λμάνι- έναν
ναι το επιστημονικό εν - από τους 8 nανελλαδι διαφέρον των Ελλήνων κς σε συνεργασία με
επιστημόνων για το φαι .
νόμενο, Δεν είναι τυχαίο Δ . Λμενικού Ταμείου Ι ότι δύο 24ωρα μετά το ράπετρας Α Πετρά και
τσουνάμι , ταξίδεψαν από τον Λιμενάρχη εράπετην Αθήνα , παρά τις δυ - τρας κ. Παπαδάκη.
σκολίες και τους περιορ σμούς των μετακινήσεων στην Ιεράπετρα αποτε
λόγω καραντίνας κορο - λούνταν από τον κ . Μελή
νοίού (χρειάστηκαν ειδική τον Δρα Νίκο Καλλιγέρη
άδεια από τον υφυπουργό (αναπληρωτή ερευνητή)
Πολιτικής Προστασίας Ν . Πολ Μηχανικό , υπεύθυνο
Χαρδαλιά) για να πραγ- ΕΚΠΤ τον Ακαδημαϊκό
ματοποιήσουν αυτοψία Καθηγητή Κωνσταντίνο
και επιστημονικές μετρή . Συνολάκη και τους μετα .
δωδνη
ΘΕΙΚΟ ΠΑΓΩΤΟ
Η δωδνη επιστρέφει !
Το φοινόμενο
Ο Δρ Νικόλαος Μελής.
έγινε
Σας λείψαμε και μας λείψατε!
Ανοίγουμε για take awayγ
από Σάββατο 9 Μαϊου
Στο λμόν Της lερdnετpoς (Η ανηδμορχος Μaρία Pουμελωτόνη
με τον Μ. Καλληρη)
OTRAETO
ποίησης Τσουνάμι (ΕΚΤΠ) μελέτης για την εκπό τηρήσεις που έκαναν θα
Arepa
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Ση σελίδο 3
τέστησε παλιρροιογράφο
JA ELTA
IKTEO
ΝΣΙΟΙΟΥ
τον πρην πρόεδρο του
ISUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ
μόνογια σήμερα
Baykpia
DELIVERY!
Το κλιμάκιο που ήρθε
6,98€
Inondubh
TOU Oxhparog
-& Λαβράκη 5.986 σεις στη νοτιοανατολική πτυχιακούς φοιτητές του
πλευρά του νησιού από Βασίλειο Σκαναβή και Αγ
τον Τσούτσουρα μέχρι το
Μακρύ naλό , μεταβαίνοντας και στο νησί της πετρα είχε την υποστήΧρυσής. Εκτός των επί- ριξη του Δήμου Ιεράπε
γειων ηλεκτρονικν ερ.
γαλείων , χρησιμοποίησαν αντιδήμαρχο Μαρία Ρουακόμη και drono . για την μελιωτάκη,
καταγραφή της περιοχής.
G AANOMH KAT OKON
I 6945-800.183
γελική Δημητρούλια.
Φτάνοντας στην Ιερά.
OLO 28411-01.000
Τpόστι γκόμα κοθημεριν φρέστων ψοριν σπό τα καϊκο μας
| όnως και τερόστια γκόμα κατεψυγμένων θαλοσσινν nροίόντων
onως κοκκηνόψορα, βοκολόο , Υλσο0 και nolla όλλο
τρας και βοήθεια από την
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕΟ0? ΚΑΛΕΣΕ 28420-93400
NAXEIA AMMOI- IEPANETPA (NPOHN KTEO AUTODIAGNOSIS)
IEBAEMOI ITHN AIOAAEIA, ME EXEEH EMMIETOIYNHE!
Τα στοιχεία που συνέ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα