Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
-μεΤιςχαμηλότερες TΙΜΕΣ
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 21
ΓΡΗΓΟΡΑ ΕΓΚΥΡΑ Ο με ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 2710769
KAIPO len21
MANOMH
ENTYNOY
REGI ONAL
CRegional MEDIA
AWARDS
O KMOHMEPINH EOHMEPIAA TOTNIKHE AYTOAIOIKHIHE
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Media
AWAESS
To MONAAIKO
Bonßcio
δόθηκε για m
SYneidisi.com
ET OE 180 • YMO 4238° • AEYTEPA 11 MAÏOY 2020 • HMEPHEIA ECHMEPAA • TIMH OYAMOY: 005€
ΗENTOΗ ΤΟΥ ΛΜΑΡΧΟΥ ΜΑΡHΟΩΝΟΣ 1: ΣΤΕΡΓΠΟΥ ΣΡΙΑ, ΜΕΤΑΤΑ
ΕΠΑΝΑΛΜΕΑΝ ΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΗΠΙΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΙΡΗΣ
ETOTIV noooparnEKTOKTN
YNOBOAH
ΜΗΝΥΣΕΩΝ
συντερίοση της ΕκE Πεστ .
ΣΕ30 ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥΔΗΜΟΥ
κεπEΟ Πής του Δημου
Μαραθνος , ο Δημφχος της n .
Rn , κ . Στερφος Τσίρκας, έ5ωσε ενtohn va tIN aUEon unoBon un
VuonC KOTO navrOÇ UTE UBUVO U, via
τα nρόσφατα Εnεισόδια στην na .
pahlatng NEac MOKonç.
Οπως τοναετα ano τον Δημο, κ.
TopKOÇ ea OUVEX(OEI Va EDyaZETOi
Ευταικα , στε να δ0θEί ορισακ.
TIEPIETEPIOY
Κόκκινοι κάδοι
ανακύκλωσης
ενδυματων
και υποδημάτων
Ruơn DE Eva UEIZOV Zntnpa, noU
εΝει αρντaες συνεπει ες στην κοι .
VOVIKN Ka aKovoUKn Zun tnc noArg, EVO OUEOVEI KOI DO 15n BEBOAHMOTIKH APXH IIENTEAHE puuuevo U UXOROVIKO poprlo tOv
>> EEA.
AMEZH AIOMOXH ATIO TH
ΠΟΥ ΑΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ
ΑΙΚΗΣ ΣΥΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
noRITOv.
ria tov Rovo QUTO ORRUOTE OTEU.
evenKE OTD puoao unoupyelo
ια τη μεταφορα τηκ δομης φι Ro.
EVloc ano tov Anpo Maposovoç.
Επισης, 0 dημος Μαραθνος,.
aπεuθυνenKE , μεσω επιστολη
του , στα συναρμο5ια υnοuργεία
va tnv avouEtonion TOVE NavaAausavo JE VOV ENEICOBluv, uE
nρoσφuες μεταναστες και αγν.
στους, έμηροσθεν της 5ομης φn .
EVaç, oD EEVOo6OXElO Marathon
Σύγκλιση Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα
την πυρασφάλεια
>> EEA 2
ATHMATIA EKT AKTH KAI
EITAPKH OIKONOMIKH
ΕΠΟΡΤΗΣΗ
BeachResort
>>EEALAA3
Το Δημοτικό
Συμβούλιο του
Βύρωνα διεκδικεί
yia tnv nóan
" Εχουμε
Πάρει όλα τα Η
ενδεικνυόμενα
μέτρωη
éVTuno
ZOVEON
>> EEA3
ASPEAN WIPI ZE AHMOTEZ
EEA 3
MROON tng AnpapxoU NGOc loviag Asonovaç Ou paboU
Va tN GnovaRsIcoupvia tovoxoRsiov
KAI EIIEKEIITEE!
Καλοκαίρι με
ελεύθερο
σερφάρισμα στο
Δήμο Λαυρεωτικής
Μάσκες σε όλους
τους Πολτες
Προσφερει ο δήμος
ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ
HMEPEE
210 2710769• 2102836555
5.000 TMX
>>EEA4
EEA. 13
11-05

Τελευταία νέα από την εφημερίδα