Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
EAMIAKON BHMA
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού Λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές. Διευθυντές : Μιxoήn A, Δούκος (1916-1932 .
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής. Διευθυντής: Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 9Μαίου 2020
Ap. punnou : 4225
€ 1,00
Εως 18 Μαΐου η απαγόρευση
ταξιδιν σε νησιά
Ανταποδοτικά τέλη στους Δήμους
Exdoenav or KYA Kovdc Ynoupyactc AnopaonO nou opopouv otv enpoari
DoU ttpou tou Ev ptpn noooupovod nepopiouod me KUKhogopiac tav no
taiv onv Enodtea, ntpav tuv apkav tn oncelac nEpotpriac i neppEpraie
svótntac, tnv nponi tou uttpou tou npooupvou nepopopou ouvdtocuv
cO vRond, ov napdtoon oxioc tou npooupvod nepopouod rou Koránlou d ME Kowri andeaon tuv unoupyslv Owovouv Kar Merovdotauonc a Aoulou, anodidovtar avtanodotnd n 2.778.202e ouvofuca otouc druouc, nou eno
Ev okv toxopivi avaguk nporpxduEVwV and to elwreped Kar tn a ouvovtav E En quholsvia ustovootv Evede twv doTENv opluv tOuC. Ya to a' tplunvo tou 202o. Borndea iayopd twv ariuw:
Poai tou attpoU nc anayópruonc tou anóntou Kar Ktánou wtNv nRoluv
avapuric Ka enayveatnv roup ntokv onv enAnvaoi enacoderaa.
για το μεταναστευτικό
O nepropiouóc n KUtopoplac twv
nohtv onv enpáteia, ntpav
Tov oplov tne OIKElac neprptpeoc
για μτοωνήσυς noυ οφορούν στην
daxnon twv Koendvtov touc, ooouc
unnpetouv ota cuata ooponeioc
ή nppeρeιoής εντητος και του κοι τκ ένoneς υνόμ, κοθς κοι το
portoidoidau nowdenoodu nos nodaar
nocouno, to donoO Ka Bonento
uttpou tou npooupvou nepiopIquod 1otpacó, voonteuonÓ Ka napaiatpnd
auvodocuv ue ta vnod oiei a to
χpoνo δσυμο, anό 4 tως 18 Μo - npoοωnκό του υnouproυ eioς και
nooounKÓ toU unoupyelou YveloC KaI
lοu και δεν κατοnομβάντι μέη της των ωpόδων φορev npoστοσίος και
Kuptovnonc. upunoupyouc. yevKOÚC napoic unnotav uvelac KOI to etouVpauuateic. eIOKDÚC Vpouotek Ka aoootrutvo nouneo tng veric
unmpeaonouc vpaotek. pouhtutec. Ypouateia honfonc hoootoold v os Opyavquouc Tonte Autobiokenonc A Bobuou
orudpxouc, avoorudpxouc nepreepe tnv Enrpuon tov KoeneoVeuv touc.
ápxzc, avoneprpeperdpxec KaI OUvtOVIottc anoxzvtpoutvov dronchotwv
. O av hova aruo Boon tou N. 4662/20, Exouv non X0 thg noóopotne diatotne toU v. 4062/20 inap.
xopnyneei 9.491.400 € va to 2019. Zuvofund, or di 4, dpepo 195/CEK A 271, e0 anohouenoei evtoc tou auouc) ota dpio tav onolav site nertoupyouv uoHourtg gm oER. 6 KOIOUKOI Anuoi Exouv hopei 12.269.602 €. IuyKEKDI unvoc- enoophynon tuv tuuv ya ahun EtOKtuv vadec hoteviac uetovootav KOi noooguv, site
Τι ισχύει στο Γενικό Νοσοκομείο
Σάμου λόγω της άρσης μερικν
Περιοριστικν μέτρων
utva, to úpoc tOu tehouc KobopRata oto nood tww avayciv Ka anotrunbosuv and tuxdv nportnesioss ea udov os hacoupyia uovodec hotevioc uera6δεα κα μο (12,5 εup μηνοίες κατ ' άτομο, με μίες στmν nepouia tρτων φυον κοι νομκν νοστν κοι npoφuγων . Ος οφμόδια Υηpεoίo γo τη
nv npoundeso nuc diueve oe povoda npooupvic npooanuv anó touç dquevovtEÇ oUC uovodec qıtogınotaviac ubpI KaI Dc 31 Moptiou. In ouvtea, Eevioç, na to dtoc 2019.
outovetar: Kotà névte to eKoto ISK), ocovn
ovahoyia tou opreuou tuv diauevovtuv ouC uovodec gouv or unoupyol Oovouv KoI Metovdoteuang tuv npotdosuv anó tnv opuddio unnpeala eo haupanpoc to ouvotcó ninououo tou aruou unsppaive Kai Aootou, Kolopitovta n diCntch cuotaon tou va pa os duo otodia svtóc 30 ruspov.
το ένα τος εκoτό 1 1%), 53 κατό 6έτο τoς εκoτό 10K) Τομείοu AΛεγvorς στο onoio έουν δατεθef Eε pσn φόon, ea npoγμatonoeto tunηκός EAeyoς
hεκουργία του Τομείου ορετa n Eiδn rpoμωστείο
Zuvcovouoo Euntexdutvav ooptov tou Ynoupysiou
napannna, ue Nonh andgoon nou ouvunovp- Metovoottuonc Ka Aouhou. Ennneov, nabonoynon
Me rav ápon káno and ta nepropOTnd atpa nou epapudornov, to fevano otav n ovahovia uneppalvei to névte tOIÇ EKOTÓ (SKI 25 EK, O noounoetoIc Ka oi dp0I xpruotodoenonc tuv diohoyntv nou KotoetouNOI ruoL, nnhnpotnto tav onoicov ta odnyei oro deútepo orddio. Is
Nooonourio Iduou evnatpooe touc nohitre der teva n oradiani Rercoupyia Kai ia kata sikoo toc ENatÓ (20K) otov n avohovia twv aatKov tpyov os Aruouc, Koc Ka onec o
Ouvopeic soboolec nou opopoV tn unoponn aTuv TowEiv Efurapv larprkv, apnd e urutvo gotud govrlod, To untoBavei to dka to EKoto (10) ovtlotoa. ouvopeic dodooleç nou opopoúv tnv unosom a autó, ta tetotovtoI O nootdgtc uE Roan nepoptoe
autd, ea etetotovtoi onpotdotIC E poon neparttpu
thosuw ya xpruotodotnon, to xprtripia ojonoynong ouaraotd Kprtrpia obondynonc, onuç n aninetuo0 το NΟρεo Το oκερό φα no wκpμένα , στο νηad tου Βptou Aγoίου , των ηpοtόσεων , τον 4hayro tηκ nopeioς eέon tnκα του έpγοu ,η oonμόtnο και ο onohrpopέvoς
khelvovta tnnepovo orov opreud nou provouue tn uevotn engapuvon, o uoc Mut tov Epvv Ka ta decaohovntud etouituơnc rav no Ko neroupywdc xopantipoc tou, n peohiotedtnto
70 27825 αό 80το nροί ως2 το Μ oυνoό ΛομpoνE 9 εc Aνoτοnικής Σάμου ρων . Eδκotερo, το Τομεο Αnteγγinς onooon tou oononoyoμού και του φovοιογpoμματος
Houvto om ort6
Bo da aiti o yaa doouç npoatpaovcar and to KYT Idpou.
1.5 ε. εu nα τον Δήμο Ανοπολciς Eάμοu
utonutor. H npootntuon tuv ootevv e 15 ax Ka Xou € 1,1 aK. Ennpoobetuc o Ouvd- orw xpnuatodotnon dpywv unodouv onowheatna uhonoinonc Ka.
ea yivetai auotnod odxo nemmá npw to
πpn σον ο Δημητρης Ταμπαχανιτης:
pouivo sodvo to pavtepoo 00 oup «Eyovpɛ ayovia ria TovS KabyriytÉS
vetal ne to corond noovpowonoudva «Exovue ayovia ria TovS KaOnyyrĖS
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ntoan un npootneuanç otov npootoΠτσεις και μεισεις|
xrpoupyeia ea unoptri vta avaxolvao unoενες ημρος mς ορe που θα επιστρέψουν στη Σάμον
to npoanortouevo o tn Epoupyn
entupoon to teor Cova-19. TO ter ea Tn Arvttoa 4 Malou, noavuatonoutence eupela ouareren tou dnudonou Avatonacie Iduou napouola tuw
rpayuatonoeitOi nmtov and to Nooo- apudonw avtnudonv, KK. Npyou Aovuolou, Mordin Mntoou Kor Bayytan Kappa tov SaruBuveri
KOurio, ponic onowhnpueeinenaideu tnc deutepopdeuia Exnaltevonc K. Areiton Taunaxovien, cov nodedpo ne aruespopooc Irouic
on tou mpoouncOU Evtóc tav ncoot- Entoonric K. Koota Boyatti tov nodedpo Ene viac AnpotKric Enmponric nadeioc K. advvn ABen Ka
Aopatouus ornv eprunpita TO BHIMA nac dottpa
and 60o xpdva (2018-2019) outrutvnc toupiaticic
Tn Aructpa 4 Maliou, noavuatonorience eupria ouordn tou dnudpsou Avatoacrie Iduou napouola tuv
H npoodheuon tou ooBevoúc ea eiva on tou npoouncou Evtóc Tav noooe. Entponric K. Kaora Boyattn rov Nodedpo tne véac Anuotric Enrponric Nadriac K. odrvn Aben Ka
apic ouvodo, epdoov to entpénti n xâv nutpáv. Etoronoutel va oÚeI n uE touc deuðuvc tu AoKsv, svoen rnc enovatemoupyioc tuv onoAiv Hovádav.
Katdatoan tou. To dnuo utopoone anayoptuon tou nIOKEnnplou pbpi
0a napautv sxtÓC Nocoxoueiou KO
n xorlon atouec udoxoc KOI OVEion ounutvuv utpuv EXDUV atoxo tnv
NKOU ea sivai unoxpeuth ya tnv
tioobo acous xapouc tou NocoKo KOI tOu npoounKoú tou NoOOKOutiou
uelou. Ta uétpa atou npootooloc pao ovopépe n avacolvuon tou Noqudoxa, avonnto dev naptxovta ooKopelou Touou.
Klvnonç, unowlpnonc tav bieeviv tuv netpenalou
Ka autrutvay uetovootEUv pov nou eouoov
μα ονόσο στις στοnίκές ετοφείές οι onoίες βίοσον
nponyouutvoc ia dexortia nedaonç KoI otoouótnEaç
nou oonynoe otn ouoodpeuan eydnuv druv KaI
KOBuottprhotav ninpuusiv oe notordc a tpánezec.
o axtonnokóc hódoc ovoutvetoi to 2020 vo Budoe
Koenyntic ebov avanupnoe vo touc tonoUÇ KOtodoc touc DI tpa enotptpouv on Iouo otnv
onola dev exeL UDI OtVurc nopouoiootel aviva o grtonnokóc hddoc ovoulvetai to 2020 vo poei
podouo. Na onueueel dn ovonovn ouvovenon eg
vtuttpoc oenyloc ouvEeon tuv
oopáhea tooo Twv EnoKemOv doo
vivei tnv enduEvnepoouddo uE Eouc dueutuvesC TH tortiac tnc novinulac tn dn tou aEvond,
wwe tmν eηouνη εpόομάδο με τους δεuwτές των
rUuvooiov. O aruoc ea nooaprioI otnv noouresa
avoonntv Kai poonw, uhKO to onolo txouv non
nopobotel otouc deubuvtEc ev uhd avouevovto
KOI ano to Ynoupvelo Nabeloc.
novta oe ouvoptnon ue tnv teheutalo noden
Nouotetikou nepiexouevou KaI DC OUotdoEIC tne
Nonteloc axeTKO uE to uttoa npouunoEnc ono
tov COVID-19, ehngenoov anopdozic oeDKO ue
tnv ouonn Ka oopom detoywyn tuv potnuotuv
KoBc enionc noovpoLuariotne ano to aruo, n
dueon anonuuavan toao tov toutepv xupuv
Tuy KEDIOKiv eyotootdosuv do0 KaI tuv npoau- nc gobiaric doonc tuv pétpov, ev n Kotdotoon
Aov xlpwv. DÚuewva uE tv Noden NouobetiKo
nepiexoutvou (AO. cunou 90 / N 1.05.2020, Apepo
371, tnv anocheaten eueuvn npounetioc utou
atouKic uvevtc KOI ounnoveic noootooloc wa ti
enobeutdc doutc tx to Ymouovelo nascioc, Epo
naioo tης ουοoς αpωγnς κα ονεργοoίος με
TK doutc, o uoc Avotohtc touou eo ouveodue
andneia tuv e00duv ea tenepdoni ta 290 exot, suod
Εύppωνo με έpεuνo υκ τC ο κnόδος θo βρεec
aveuetconoc ue éva tepdono Kuua OOVOLKV OuOwofv nou anoxonelta dreak wave xuo dvo tuv
30 uftouy), to onolo na va sOVEUEtunotel anatel
Kpateh orrpn Ko on tn điopea tnc Kplanc
Onac EKudtaL n epetv esorvt-toupioteh naploboc, av ea undpte, ea elvai nono upótron oe
oUypIon ue ta nponyouueva tn. Avoutvera va dpouohoynei povo to 40K-SOK tou atonou to konoraipi,
quand uE UEutvn Zienon, KOI uno tnv npoonobeon
Να στηριχθούν τα νησιά
του Βορείου Αιγαίου
Tn oriostn tav vnosiv Ened n neprprpeoat Evaon aruav Bopriou Arvalou E
anotoai nc oov noueunoupyó Ka tooc unoupyouç owovoploc, Eoutapiv
Ka Nautitiac, orv onola avaptpri nuc to ptARov ota vnod npodiaypdprnar
Zoorpo, Aovw tne anoudvuone tav vnov KON E nrion Katdoproon tou tou
prauou. Mndavd ra bpi oysaic anotandoJAta napa nv OUVE napayyr
Enotov KO avaKowioruv and eoprk.
elvoi nonu no anoeoppuvoei ya to taninnoa nnoia
nou neovdv dev da Pyouv and ta nudvwa. H avaKolona ta vnod Tou Bopelou Aryalou KaI
Toyudtuno and cnv eupria ououren
Ya taV Enovalercoupyia tuv anowav povoduv
eninpoobetn uticoon oe toupiotKÉC
enopnoeκ noυ τοuntοστον φtτος θα
nsotoov ogopnta. Odonon Aryocepav
Vuon tuv nepiopiotinov ustpov aDC EtOKvriouiç ele
ως αnoτέλεαμα το 25% του συνοκού στonou νο οοdocuohovnei, ue tny nooopepouevn upnEKotnta
va nepiopitetai and to 47% oto 30%. Eni tn oualaç
orutpa uonic tvo oca ntvte nnola extenel opouonoreuto: samostoday.pr
KoI OKadtepov popuv, ut otoxo t HoUO Dskav Ko ebepa incr Auel erwoupà Ka ntpov tuv opuobiotituv tou, otn
H oÚOKEon opopodoe nv rporTouoola ya to
noootyyan tou 10K. onac Ka duean
xophynon ovoonntIKv KOI JOoKiv oDc ouohec via onc ennvictc eanoooec, evd Kotd touc KanoKaIKotoovnan tou tuhouc entndeuatoc | ou nou tpovd onc 11 Molou ev OtK 18 Malou e0 niougne uhwo ra onog Exouy on ngoodotel orvoúc urivec, onou diaxpovd n Zienon supaviu uC
prvoúc uivec, onou diaxpova n ienon supavi DÇ
ue tnv tóvuon tuv enoephosov. Iui- Sevioouv O A Ko B Aucelou KDI OI VUIvagIoKis
pίξη ης putorεvoύ nopoywnς με
KOBE toono OI 16altepn uépuva ya ptpa nou ea nptnei va hnotov ano nheupóc Meta to nteoc tnc oUOKEộnc, o oruopxox Avatontouc Konvotedpouc nou aniynaav to toU aruou ue rpoetopov autó tnç obapiótnto ic Touou ontoteine aetHO dvyoopo ota ouvopnetivo nooo, Eviauon tev UVEIOVOU tnc anonúavanç onnó xai tnc xxphonc tuv rp0 uodia Ynouovelo expootovtoc tv evtovn ovnouDien tnc rputoyevoúc napoywyic ue tótc zrn oÚONEun auznerenav to avoywale otouc douobou deueuvtice ovoptpe n oetien uennocepec Dutc Kai otroitei or poonO potuó tn
peuotocnta tuv etopenov, to neovotepo oevopio
στους οομόδιους Δευθυντές . σνοφέρα
avaxolvuan tou oruou Avotohc Tduoun
Μετό το nέρος τις ούσκon , ο δήμορκος Ανοτολ uψηnότερες ομές κο στηρίι oε βοοικό ρoμό tη
TátK Itnv oúoKtun ouznerenwav ta avaywala
siva va opaatnpionoineti to 40%-SON tOU OUvonicou
atonou oE avtbeon ue to AK nou npovpaudntov.
And ta nopanáva, opou or apieuol uhouv un yhiooa
tnc annecioc, anotunivera ue uehová xpuata to
eninedo ntaloeov KO eotov nou da dextel n toupiotah dvnon KOI KOt entctoon n onovoula tuv vnoHv. MetotU aurolv Ko n Topoc. Evocnonú súoxonoc
TOu aruou uE rportoprov ouUtó tn KobapioEntoc ic Touou antoteine OEDNO dvvpopo ota ouvoppetvo nooa. Eviauon tuv uveIovoulKiy dousiy ue unud oI nooguno ounov ipv. O dtubuvric tnc deuttpopotuoc do Ko tny gvdyen Exdoone obnyáy gxgtd us to
Evuon aruv Boptiou Aryolou, did tou deboutvn un aUVtoun antheuetpuon EknaibeuonK Tounaxovtnc eine oti Ei on VONOUEVO eniorpoenc oto vnol, avo
npotpou tnc onuopxou MuDnrvnc tav uetaovioeov tou nineuouou.
Euotpátou Kütahn, nta tn otipian loialtapa ea noéne vo yiveI odIoouóc KOi tov EobY avapopina ue touc onyntsc nou poon avootonnc herroupyloc tov axonekav, Epuyov
Twv vnav ue ta noparoto uttpa:
Evwon Aruwv Boptiou Aryolou, 6id tou
φονομενο πστpοφoς στο νηoί σνonrputν κοι
oranel axetó typopo ato Ynoupyelo flaidcioc oouobuv enaibeuDv, oI onoloi uetd tnv andEnotptpouv anó dnnec nepioxtc KOI ta pttpa noU
Hovtea o oet, 6 80 nptne va Anpeouv. EEtopooe tnv ayuvia on o
yia to nono urpa vnad
με npoopισμό τον τono κατaγωγής του ,
Enovopopa Ko povun eeouoeetnon
XEuivoc unpootd uoc.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα