Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Mafou
Καδημερινή οκονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7057
Τιμή: 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Ηλεκτρονικές
συναλλαγές
ασφαλισμένων
e-EO.K.A
Επίδομα 800 ευρ
ΕΦΚΙ σε επαγγελματίεs και
επιχειρήσει
- Ο κάρτnsν των απλήρωτων
Ealo optoc Koonvh Ap
Στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η από φαση των
υπουργν Εργασίας
και Επικρατείας για
τις Ηλεκτρονικές επαγγελματίες
Συναλλαγές Ασφαλι σμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλι σης e-Ε.Φ.Κ.Α."
Άρθρο 1
Χορήγηση , βεβα .
ωσης υποβολής ΑΠΟ
συνέχεια στην 11
Οικονομικν , 473.959
είχαν
δεν υποβάλει αίτηση καταέλαβαν και απορρίφθη - βολής της ενίσχυσης
στην πλατφόρμα της
AAAE myBusinessSupανέφερε ο υπουργός port, διάδικασία που
ολοκληρθηκε στις 5
Μαΐου 2020. Οι επχει .
ρήσεις αυτές έλαβαν
συνολικά από
Περισσότερες από
90.000 επιχειρήσεις και
επιχειρήσεις
καν από το επίδομα
των 800 ευρ . Οπως
Οικονομικν κ . Σταϊ.
κούρας , από τους δικαιούχους
επιδόματος των 800
ευρ , "οι 90.000 δεν
το έχουν λάβει και
πολλοι εξ αυτν ερευτου
Αυξημένοs
κατά 11,9%
ο τζίρ0s στο
λιανεμπόριο
τροφίμων
υπουργείο Οικονομικν 379.167.200 ευρ ,
προκειμένου να αντ .
ννται ή δεν κρίθηκαν μετωπίσουν τις δυσμε επιλέξιμοι. Σε κάποιες νείς συνέπειες της
πανδημίας του κορω νοϊού για την περίοδο
Μαρτίου-Απριλίου.
Από το ΥΠΟΙΚ τονίζε απορρίφθηκαν , σής τους μέσω μηνύλόγω μη πλήρωσης ματος στη θυρίδα τους
στο myTΑXISnet της
περιπτσεις που υπάρχουν λάθη , όπως για
παράδειγμα στο ΙΒΑΝ,
θα βρεθεί λύση για να
γίνει η καταβολή .
Σύμφωνα με τα στοι
Με βάση τα διαθέ .
σιμα στοιχεία, απορρί.
ημέρες η ΑΑΔΕ θα χειρήσεις θα ενημερω - φθηκαν περίπου 6.000
επιχειρήσεις που έκα
συνέχεια στην 10
των προϋrοθέσεων για
τη χορήγηση της ενί - ΑΑΔΕ.
σχυσης . Αμέσως μετά
ται ότι τις επόμενες τον επανέλεΥχο, οι επχεία που δημοσιοποί . προχωρήσει στον επα θούν για τους λόγους
το υπουργείο νέλεγχο των ατήσεων απόρριψης της αίτηησε
Μέχρι
tis 31 louAÍOU
η απόσυρση
Παλαιν
Αύξηση 11,9% παρουσίασαν οι συνολικές πωλήσεις σε αξία
του οργανωμένου λίανεμπορίου τροφίμων
( καταστήματα τροφί
μων άνω των 100 τ.μ. ,
Ηπειρωτική Ελλάδα &
Κρήτη, εξαιρού μενων
των νησιν ) από την
αρχή της χρονιάς ως
και τις 26 Απριλίου.
συνέχεια στην 2
ταμειακν
μηχανν
Σελίδα 9