Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
naEAA
MEAOI THE FIPPFAEP
EABBATO
9 MAÏOY 2020
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΕΤΟΣ 4
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12505
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 EYPO
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛΟΓΟΥ 6.Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πιση 11,2% Τον Μάρτιο 2020 λόγιω της πανδημίας Του Κορονοϊού
ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
METAAO
Το 70% των δημοσίων
υπαλλήλων
στις υπηρεσίες τους
Διεθνή ΜΜΕ:
.Ο τουρισμός
στην Ελλάδα
είναι ο nιo
Nν μέτρων, από τη Δειτία θα πoτρίνα το 05
Tuw dnguooiev vaaliar, daug avéyege o vaoverós
Eourequniv, Téxns Ocobnguotnog.
Ονoς Fowτερν σημείοσε η επυτρογή ταν δη
pooίων παλλην στς υπηρεοίες toυς ε ποoτ 70
Υίνα με anaρaίητα μέτρα πον έχει υποδείει η επ
τeoή των λομοολόγwν,
Την εβομάδα μετά την dρση της καραντίνος η παρουοία
Fuv dngnooier eralpan frav 40%.
Το επόμενο διάστημα ο δήμο θα μοpoν να δίνουν επαλένν τετρσγωά στα mατοστματα στίασης χpίς να
RAmgivovv enldov degorná ran nan énov dev eivan egt-uondondas Ama hodp là paananK updulods Spge
ελκυστικός
«BfaplopdgnuoDoevpdrev er Erping
EMaba ya m deagelgon rs
velons tov ogavoloi xan vnoδευκνίοwν s oμφγιές της
zigag pag wg rov sbavnd ngo
epσμό τονφσμού
Ané to CNN, alid nan to o- ημαντική ππση καταγράφετα στις εξογωγές Τον Μόρτιο
πρτο μήνα mou επηρεάστηκε από τα μέτρα περιορισμού
της πανδημίας . Πuτκά κινήθηκαν και οι εισαγωγές, περιορίοντας Το εμπορικό Ελειμμα .
Η συνολική αξα Των εξογωγν ανήλθε στο ποσό πων 2494,2
εκατ . έναντι 2.808,8 εκατ τον Μάρτο 2019, παρουσιάζοντας μείωση
νολο υχιδύν τον γτημανι
woi Tvnov, es ng fertavnés
Telegraph xa The Sun, e deeθνής Τύπος περγράφα τα πλ .
ονετήματα τον tλληνκο του
φopού σε ένα καλοκείρ πον ε
τuν nρσημά των θ είvαι noλύ
Σε δεινή θέση οι Ελληνες
καταναλωτές
Ελληνες καταναλ τέ δυoκολεtoνταv να αντα .
Oretobovr eng oenovopuis vovç vnoggesiong, pe
ατοτεσμα G στους δέα (615 αδυνατούοαν να οSor oa mo Sana Sponlonsdnlay Sana Sadnola anoolreh
11,2% (ωρίs τα πετρολαιοειδή πορουσίασε μεωση κατά 87,2 εκατ .
ή 44%, εν χωρίς τα πτρελοιοδή και τα πλοία παρουσίασε με .
deayogend.
«H ckevonnóryra rov ekan
VEnoé rorguoped dev anotedei pvonnt, addd pe doeg ev
frav avayeopévo va daveorei yna rong ainguioei, noló
xerv teondon n xelon rov nopovosod pe va enanilovωση κατά 71,0 εκατ. ή 3,6%)
Βρίσται πλέον στην πλεον δανή θn στην Εράπη
με σχυδύν τα δύο τρίτα να αταντούν ότι δεν μπορούν να τα
Prάλουν πέρα με ο αυανόμενο κστος o, Το 61% των
Ελλήνυν δντι όι α λογοpιαομο πον πρίπει να πληp
ντι κάθε μήα αυνοντα με τοχύτεp ρθμό oε oροη
μεο oδημα του, έναντ 45% nou είνoι ο εrponaiς μέ
Τοστρίμηνο εφίτος, η συνολική oα των εξαγωγν- αποστολν
Tov va argdon waveig to naλοαίe του στην Ελλάδα μόνο
pangevó dvengo bu jArogovee va
ανήλθε στο ποσό των 7.9620 εκατ. έvoντι8.007,0 εκατ. τοσ'τρίμηνο
του 2019 , παρουσιάζοντας μείωση 0,3% (χρός τα πετρελαιοειδή
παρουσίοσε αύξηση κατά 277,6 εκοτ. ή 49%, εν χωρίς τα πετρ
vo CNN.
λαιοείδή και τα πλούα παρουσίασε αύξηση κατά 201, εκατ. ή 5,2%).
Πληθωρισμός
Μείωση 1.4%τον Απρίλιο
Ακριβή η κινητή τηλεφωνία
στην Ελλάδα
ΕΚΤ Κλειστήη στρόφιγγα
VIa TIÇ MuE
Tcison 1,4% xartypeye o yeveig beierng ryuiv H
Εκαταναλντή τον φετνό Aπρο oε σχέση με τον
αντίστοχ περοινό, με ο5 μεγαλύτερες μειες να
αμφανουν οα τμές στους τομείς των μεταφοpν, της
στέγασης και τον επικονιν , εv αντιθέτος ανοδ
EMdba vatardoeva orateed g pla anó ng ne
Lampis ayogds ns Eugunaixis Evuong eng n- O MAE Tig Eugng uréypayav regeia embelμές συνδεσμότητας κινητν δεδομένων σtμφωνα με
τα στοχεία της Κομισόν. Η είσοδος μιας νέας τέτας .
Ts eremgeias eive zodó mbavó va obnrhon oe onpavruej peien Tev Tiv debouévev HIVrod derdon,
aveyégeran, peragé dider, oe pehérn rns Eargonis
Ανταγυνσμού.
wwση τον ωνομιού περβaλοντός τους εν μά
σω της πανδημίας, σύμωνα με pευνα της ΕΚΤ για
ry ngóofaon rer engengrjoeav or zenarodórnσημ Η έρευνυ δείχει ότι α ΜμΕ ανέgεραν μία μείουη
τον ου τους (σε καθρούς όρους -2Η από 20% τους
πρoηyoiμενους μήνες .
στοιχεία nου δημοσοnοίησε η ΕΣΤΑΤ.
S91000, 6ZSZU,6