Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όα ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Καταπολέμηση των κουνουπιν
Έγιναν οι αεροψεκασμοί
στον Δ. Ευρτα > σελ7
Τηλεδιόσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ
Ανησυχία στις τάξεις του
λακωνικού επιχειρείν >ολδ
Βαλίτσεςω για Α' Εθνική
ετοιμάζουν οι Καρυάτιδες
Προβιβάζονται απευθείας >σελ . 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 9 Μαΐου 2020 1Ετος 241 Αριθμός 5869| Τμή φύλλου 0,506
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
ΑΠοκαλυπτική έρευνα της ΕΣΕΕ
Διευκρινίσεις
για το φυσικό αέριο
από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος
Απροσδιόριστες
οι συνέπειες στην αγορά
CORONAURUS
Μετά την αναστάτωση nou
nροκλήθηκε αnό τις ηληροφορίες nou δημοσιοηοήθηκαν όπ
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειος
PAE anεντάσσει το σύνολο
της Περιφέρειας Πελοπoνnσου αnό το επχειρηματικό
σχέδιο της Δημόσιος Εnείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου
ΔΕΔΑ , την περίοδο 20202024 το Υποuργείο Περιβάλ
λοντος και Ενέργειας ηροχ
pησε σε διευκρινίσεις ,
Στην ανακοίνωση , μετοξύ
όλλων , δηλνεται -όσον
οφορά τη Μεγαλόηολn - ότι το
υποuργείο "στηρίζει την ανά πτυξη δικτύου φυσικού αερίου
και στον λιγντικό δήμο της Μεγαλόηολης , ο onoίος δεν είχε
ενταχθεί στον σχεδιασμό της
ΔΕΛΑ, Εniσης για τις υπόλοιπες nεριοχές επισnμαίνεται τι
an κυβέρνηση επιδικει να
OFF ON
2 στους 3 επιχειρηματίες βλέπουνο κανονικότητα μετά από ένα χρόνο
Οι οικονομικές επιπτσεις ται αφενός σnό τη διάρκεια Επιχειρηματικότητας (ΙNEM - δημίας Εππλέον , αnοτιμάται
από την Πανδημία , τόσο στο της κρίσης και σφετέρου από ΕΣΕΕΙ διενήργησε δύο έρευ- ο Βαθμός ανταπόκρισης των
σύνολο της οικονομίας όσο και τη δομή της οικονομικής δρα- νες Η nρτη oφορά στις κρατικν Πρωτοβουλιν στις
στην επιχειρηματικότητα, είναι στηριότητας , την ταχύτητα κλειστές και πληττόμενες εμ- ανάγκες της Πραγματικής οι δύσκολο να Προσδιοριστούν λήψης των μέτρων, την εύ- Πορικές επιχειρήσεις όπου κονομίας . Η δεύτερη αφορά
με ακρίβεια καθς το φαινό- ρεση τρόπου αντιμετπισης αποτunνονται η απόψεις των στις επιχειρήσεις τροφίμων οι δημιουργήσει τις κατάλληλες
μενο είνοι ακόμη σε εξέλιξη . Οι του ιού κλη . Στο πλαίσιο αυτό
εκτιμήσεις των διεθνν και τ Ινστιτούτο Εμπορίου κι Υnn- γούνται από αυτούς τα μέτρο έμειναν ανοιχτές σε όλη τη
εγκριων οργανισμν και θε - ρεσιν της Ελληνικής Συνομο- ανακούφισης έναντι των οικο - διάρκεια της κρίσης
σμν Πoικύλουν και εξαρτν - σπονδίας
επιχειρηματιν και αξιολο- περισσότερες από τις οποίες
Προϋπoθέσεις για ανάπτυξ δι
κτύων διανομής φυσικού οε ρίου σε όλες της Περιφέρειες
της χρας-συμπεριλαμβανομένης οσφαλς και της ΠελοΠoνήσου-, όπου το επθυμούν
οι τοπικές κοινωνίες Υπόρχει
Βούληση να δημιουργηθούν τα
δίκτυα το ταχύτερο δυνατό , είτε
aπό τη ΔΕΔΑ - nou Βρίσκεται σε
Εμπορίου
& νομικν συνεπειν της Πανσυνέκεια σελ 9
Από τις διακρίσεις έως το Στρασβούργο και τη μάχη κατά του ιού
Η Λάκαινα του Μακρόν
στο μέτωΠο του Covid-19
Η ευρωβουλευτής Χρ. Ζαχαροπούλου Που τιμά την καταγωγής της
τροχιά ιδιωτικοποίησης ως
εταιρεία του ομίλου της ΔΕΠΑ
Υnoδομν ΑΕ-, είτε από λλες
ιδιωτικές εταιρείες.
συνέκεια οελ. 9
Αρκετοί ευρωβουλευτές ρωβουλευτής Χρυσούλα Ζαχa- κ. Ζαχαροπούλου είναι και δια έδωσαν και δίνουν τη μόχη ρonούλου , Πou εξελέγη το κεκριμένη χειρουργός- γυναικατά της πανδημίας του Covid- 2019 στην Γαλλία με τις λίστες κολόγος , ειδικευμένη στην
19 στην Πρτη γραμμή . Ανά - του κόμματος του Γάλλου Προ-αντιμετηιση της ενδομητρίωμεσα σε αυτούς βρίσκεται και έδρου Εμμανουέλ Μακρόν ση .
μια -δική μας , η Λάκαινα ευ - Εκτός από ευρωβουλευτής , η
Αναζητντας
μια νέα εθνική
αυτοπεποίθηση
ουνέχεια οελ . 8
του Δημήτρα Σωτηρόπουλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα