Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

17oC, 15:00

20oC, 21:00

15oC - Υγρασία 67%-100% - Άνεμοι: ΝΑ-Δ 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:31 - Δύση ηλίου: 20:42

€0.80

Το χθεσινό Eurogroup αποφάσισε τη χρηματοδότηση των 19 Χωρών, μελών της ευρωζώÙñáßá ëïéðüí, ëåöôÜ õðÜñ÷ïõí νης
ώστε να ανταποκριθούν στις συνέπειες της πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα μέλη
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) θα είναι δικαιούχοι της πίστωσης. Αυτή θα έχει τη μορφή δανεισμού ύψους έως το 2% του ΑΕΠ
και η μοναδική απαίτηση πρόσβασης στο πιστωτικό όριο θα είναι τα κράτη που ζητούν υποστήριξη, να δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την πιστωτική γραμμή για να στηρίξουν την χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω της κρίσης του COVID 19 (sic). Όλο αυτό για την Ελλάδα υπολογίζεται σε πίστωση έως 6 δισ. και το ζητούμενο είναι ο επιμερισμός και η διάθεσή της. 3»

Σάββατο 9 Μαΐου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5114

ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ðüôå è' áíïßîïõí ôá îåíïäï÷åßá

• Ç åðáíáðñüóëçøç
óõìâáôéêü äéêáßùìá
• Ïé ðëçñüôçôåò
ôï æçôïýìåíï;

Èá áêñéâÞíïõí ôá åéóéôÞñéá áí ðñÝðåé íá ìÝíïõí Üäåéá êáèßóìáôá

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το ερώτημα, πότε θ’
ανοίξουν τα ξενοδοχεία, είναι
στο μυαλό και τα χείλη των Κερκυραίων και των άλλων κατοίκων
των τουριστικών περιοχών της
Χώρας.

Η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών έχει προειδοποιήσει ότι οι τιμές θα αυξηθούν εάν τα μεσαία καθίσματα στα αεροσκάφη παραμείνουν κενά για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις κοινωνικής απόστασης. Η Ένωση προτείνει την καθιέρωση της χρήσης της μάσκας προσώπου στις πτήσεις.

Σελίδα 5>>

4>>

Êáìßá ëïãéêÞ óôá äñïìïëüãéá ÊÝñêõñá - Çãïõìåíßôóá, ëÝíå ôá ðëçñþìáôá

10(2)>>

ÔÏÕ

ÁÐÏÓÔÏËÇ ÊÏÕÑÓÏÂÉÔÇ (ÊÏÕÑÓÏ)

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ

Ìåéþóôå ôá ôÝëç ôùí ÷þñùí óôçí ðáñáëéáêÞ ôçò Çãïõìåíßôóáò



Τελευταία νέα από την εφημερίδα