Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Mafou
Κάδημερινή Οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7056
Τιμή : 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Εκρηξη"
απλήρωτων
φόρων
Σύνταξη σε μια μέρα
με εννέα κλικ
-H navôryia Bpfike
1.268.819 φορολογούμoνoοus
υnό aναpοκά μάρα
dorpoξps και oλοδωμνοus
φonεoκούs δογοροοpούs
Σύνταξη σε μια μέρα
θα αρχίσει να βγάζει σεων.
από τις 21 Ιουνίου ο
ΕΦΚΑ, Όπως αναφέρει ται ψηφιακά και οι συν45% των νέων αιτή.
Σταδιακά θα εκδίδον.
10 EURO
η εφημερίδα "Ελέύθ .
|ρος Τύπος", από εδ
και στο εξής όλοι οι τα Ταμε ία , καθς ο
τάξεις γήρατος όπως
και αναπηρίας από όλα
στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι
να εκδίδεται αυθημερόν το 100% των συνασφαλισμένοι όλων
των Ταμείων , παλαιοί
και νέοι , θα πρέπει ν
Φορτωμένους
"φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη κοντά στο
1,6 διο. ευρ βρή κε
τους Ελληνες η πανδημία , μέγεθος του
οποίου η δραματική
εκτίναξη τους επόμε νους μήνες αναμένεται να συγκρατηθεί
συνέχεια στην 11
υποβάλουν μόνον ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τάξεων μέχρι το τέλος
τους για σύνταξη στην
του 2021.Δυνατότητα
υποβολής ηλεκτρονι
πλατφόρμα του .
ΕΦΚΑ στε η σύνταξή κής αίτησης έχουν οι
τους να απονέμεται σε
του συνταξιοδοτικού Taxis .
ασφαλισμένοι nou προ - σας αιτήματος θα ξεκιέρχονται από το ιΚΑ,
Ταμεία ΔΕΚΟ και Τρα .
πεζν , τον ΟΓΑ , τον
OAEE, TO NAT, TO
ETAN - MME, TO ETAA
και το ΓΛΚ (ΔΗΜΟΣΙΟ .
Με την ηλεκτρονική
υποβολή του αιτήματος αποδίδεται ηλε - σμένοι μπαίνουν την ζεται η ηλεκτρονική
κτρονικός
Μετά πηγαίνουν στην
αίτησης
συνταξιοδότησης που
επιθυμούν να υποβάλαρμόδιες υπηρεσίες λουν (γήρατος , θανάτου , ανατηρίας ) και
ακλικάρουν. την αντί Πριν τη συμπλήρωση στοιχη επλογή. Με την
της αίτησης οι ασφαλι - επιλογή αυτή, εμφανί| μια μέρα .
νήσει με την κατάθεση
των ελλειπόντων δι .
καιολογητικν
κατηγορία
Οι αιτήσεις,
Η ηλεκτρονική αίτηση
συμπληρνεται με 9
βήματα μέσα από την
EOKA.
Είσοδος ,
Ηλεκτρονικό πατφόρμα του ΕΦΚΑ.
χρήμα
Πέρα anό τον ιό
αnομακρύνει και το
Πέναλυ φόρου 22%
Οι δύο πρτες κατηγορίες από τις οποίες ξε κινά
Ψηφιακής , σύνταξης
είναι οι αιτήσεις λόγω πρωτοκόλλου που λαμ
θανάτου όλων των Τα μείων και λόγω γήρα.
τος από τον ΟΓΑ Που
καλύπτουν σχεδόν το
έκδοση
βάνεται υπόψη στην
επεξεργασία του συνταξιοδοτικού σας αιτήματος . Η επεξεργασία υπηρεσία με κωδικούς
αριθμός ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ
www.efka.gov.gr Kai enλέγουν το πεδίο -Συνταξιούχοηλεκτρονική
φόρμα της αίτησης.
οδηγός
Τα 9 βήματα για να
συμπληρσετε
αίτηση-είσοδος στην ηλεκτρονική αίτηση
συνέχεια στην 10
Δάνεια:
Μπορεί για υγειονομικούς λόγους εδ
και καιρό να υπάρχει
σύσταση για χρήση
των ηλεκτρονικν συναλλαγν , όπως φαί
Αναστολή
δόσεων έωs
νεται
ενδείξεις
φωτεινές
της Περιφέρειας Αττι.
κής στους μεγάλους
τον Σεπτέμβριο
οδικούς άξονες, όμως
ένεκα της μάχης των
εσόδων συστήνεται
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9