Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
MEAOE THE AFIPPFAEP
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8 MAÏOY 2020
TENIKH
ETOI 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12504
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΤΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
αΚαμπανάκΙΣ χτυπά ηΓΣΕΒΕΕ. για Τις επιπτσεις της κρίσης
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ 250.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εvίσχυση 800 ευρ
και μέτρα στήριξης
για τον Πολιτισμό
Ικανοποίηση για
τις οικονομικές
εξελίξεις στην
Ελλάδα το 2019
γός leλrμού εξδενoε τα μέτρα στήρ
2nς, στον πλιτισμά, Ανάμou στα μέτραπου ανa
o veidpeav elvu
-gavelgoj niduyn egratopévev revenolevnoúppan ange nelenga anó 12 éng 29 deforvagiov
M ernads ounovepts
oάλη voποίηση a
οdτεpouς τoν ενός εγγούτη από 150 oς 204 και ίχα ατά
méno ége efdopabuniç pézen 30% vevoland siges eyaninç.
Oa lépovv ra S00 evgei perakó 14-15 Maloe perá anó dt
laon ory EPTANH
-avabgopxj sikuợn douv anó In lovviev 2019 van dog
In Magrioe 2020 (gv exrekdaen neguorannj egyanla pe
έ μεpοκάματα το μήνα ή μερκόματα συνολικά το διά.
onga avré (bu nágovv 800 evgei)
-olux a0 Aneaojryokonan Anop haype fontodgnan λ3ες πον σημειθηκαν στην
Ελάδα στη δάρκεια τον 2019
egégane y EKT.
H EKT avuyégtspe uro bépa
της στμπrληνης των ελλην
κν tίτλav στο πρόrpoμμα της
κίνδυνος να χαθούν 250.000 θέσεις εργοσίας λόγω των ο
κονομακν συνεπεν Του κορονο ού επισημονετα σε
tpεuva του ΜΕ ΓΕBEL για Τις επιπτσες της υγειονομκής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
Τα κυριότερα ευρήματα της έpευνας, σύμφωνα με το IΜΕ της ΓΕ .
ΒEE εivai α εtής :
- στις 10 α-.7%) επιχειρήσεις που ανέστελαν μερικς ή πλήρως την δραστηριότητα τους προχρησαν σε αναστολή συμβά .
συων εργασίας
-1 στις 8 (13,3%) επιχειρήσεις υιοθέτησαν καθεστς τηλεργασίας
για το πpοσωπικό τους
-2 στις 10 (19,0% ) επιχειρήσεις που δεν ανέστελαν την λειτουρ
γία τους μείωσαν το προσωπικό τους εν μόλις 3 στις 100 (3,2 ).
το σύξησαν .,
- 1 στις 8 (127%) του συνόλου Των μικρν και πολύ μικρν επιχε
ρήσεων ενδέχεται να μεσουν το προσωπικό τους μετά την άρση
των περιοριστικν μέτρων , εν μόλις 3 στις 100 (34%) δηλνουν
ότι θα προχωρήσουν σε προσλήψεις .
αΠάγωσεν
η αγορά εργασίας
αγοpds xραπικiν ομολόγw,
το οποίο dqχισε να υλοοιεί
ra to 2015, onueivovtaç ra
Gron της μισθτής αποσχησης στον ιδιωτικό το Άμέα τον Απριο καταrότι η Egrάνη, κοθς πρκύπτα θετιό uono προολήνεwν.αποοpήpεωv κα
τα 7.305 0έσεις εoγοσίας . Σνγκεpμένα , σύμφuνα pε τα
στοχεία των ρούν μισ0ωής αποσχύλησης του Απρλίου
2020, on averyedies xebeanyns avieav oe 48.555, evé
α ατοχρήσς σε 41350. Από τη σύγριση των στοχεί
ev rev ddo ugveiv, Angiaoç 2020 san Aspasoç 2019, mgoxÚRTn agvytuj eniboon surd 103690 Aayóregev Bfoeev egyuoiag ya rov Anglao 2020 (erud voorno 7.205
loeuv egruelag) évavn Orrod soogvyiov (110.895) vov
Απρθo του 2012 Ε30η που οφeεται απολστικά
στης iς ανμεκές σννοeς πον έυν διαμοφ.
θεί στην σνρά εργoσίας εξατioς της πανδημίας του κο
ewvolod.
ézoev aparuaronontel ayopés
rítaev tov nod dnpdonov tonta oro skaione toe seo
mudenov roptu (public sector
purchase programme - PSPP).
η δυενολυντική νομσματική
noluruni ns EKT evviule
σημαντικά στη χαλάρωση τwν
éeev xeuerodórens ery
Ελάδα , όπως δείχνουν τα χο
unlá emtóna rgaxeponiv ze
enrfpeun.
Ελληνικό-Απερρίφθη
ηπροσφυνή της Hard Rock
Στο 16.1%η ανεργία
Iον Φεβρουάριο
Σεχαμηλό επίπεδο-ρεκόρ.
hουρκική λίρα
A Treglyen, anó ro ErE n ngongeri Tov cige a- ro 16,1% diapoggieper TO Toooró avrgyias rov
Σεαdέσει η lard Rock στον διαγωνσμό για την πα .
ρσχpηη όδειας ια τουpστικό σνγpότημα με κα dppo 2019. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι όνεργοι αν
vo oro Eigvunó. H anioyn mg ngooyeris avolyen
τoν δρόμο για τη συνέοη της διαδικοσίας στην οποία
égn xapapriver n xOLvonpažia Mohegan Gaming &
Entertainment pE Tov óuho IEK TEPNA.
Hronga iga vnoglonor er xopnié eninebo
L- ρεo έναντι του δολαίου, καθς μία δση
αφοματούχον της Fed tpμηνεύθηα ότι απολεία μία
στμηωνία ανταλλαγής νομισμάτν με τη Fed na την
πρoστοσία τw μεομένuν σνναλλαηματικν δeεύ
μον της Τουμείας. Η πτόη της ιοομίας της λίς
ong 7,25 Miges avijepea aigav avrig aov Kareypáyn
to 2018.
efoorágo egétog, évavt rov 18,4% rev defootθαν σε 745,945 ότομα και ο αριθμός τους μιdθε κo
vá 125A19 éropa oe ogéon pe rov efeoviquo 2019
(jurieson 14,4%) xan urá 13.527 áropa or ogton ue tov
lavevdqie 2020.
972529 T030158