Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όα ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Σε ετοιμότητα για
την αντιπυρική περίοδο
ο Δ. Σπάρτης σελ. 7
Αίρεται η
ακτοπλοϊκή απομόνωση
της Ελαφονήσου , σελ. 8
Διαδικτυακές δράσεις
anó tn «Vamakou Revival»
Αυτό το Σαββοτοκύριακο > σελ 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 | Ετος 24-| Αριθμός 5868 | Τιμή φύλλου 0,508
TnA: 2731081253 Fax: 2731081250 • [email protected]• www.lakonikos.gr
0 Ταγετος σε τροχιά
στρατηγικής αναγέννησης
αΠράσινο φωςν
για αποκατάσταση
του αρχοντικού
Ματάλα
Εγκρίθηκε από το Περφερει ακό Συμβούλιο Πελοηοννήσου
η σύναψη ηρογραμματικής
σύμβοσης μεταξύ της Περιφέ
ρειας Πελοηοννήσου , των
ΥΠουργείων Εθνικής Αμυνας
και Πολιτισμού και Αθλητσμού
και του Περιφερειακού Τα
μείου Ανάπτυξης με αντικεί μενο την anοκατάσταση του
ιστορικού διατηρητέου νεοκλοσυκού κτιρίου της -Οικίος Μaτάλαν , όηου σήμερα στεγάζεται
η Λέσχη Αξιωματικν Φρου ρός Σηάρτης
Τον Μάρτιο του 2019, ο τότε
υπουργός Εθνικής Αμυνας
Ευάγγελος
αnaντντας σε ερτηση του
Βουλευτή Λακωνίας 8. Δαβάκη
Αnοστολάκης
ανέφερε ότπ στις 4/2/2019 ολο κληρθηκε η υnoΒολn του αι τήματος χρηματοδότησης ης
Πράξης στο ηλαίσιο ηρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Δια
Προχωρά ο σκεδιασμός των Ολοκληρωμένων Χωρικν Επενδύσεων
χείρισης του Επιχειρησιακού
συζήτηση nou διεξήχθη τοντας Αν όλα σναδειχθούν
Η όμεση ηροθηση Ολοκλη - Νίκο . Σε ουτή συμμετείχαν ο
ρωμένων Χωρικν Επενδύ- αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική , σωστά , τότε όλη η περιοχή
σεων [0ΧE στον λακωνικό και θεόδωρος Βερούτης, ο αντιηε μεσσηνιακό Ταυγετο απoτe - ριφερειάρχης Μεσσηνίας Στά-Σπάρτης , οδήμαρχος τonoθε - προσελκύσει επισκέπτες , να
λεσε το θέμα τηλεδιάσκεψης θης Αναστασόπουλος
nou έλαΒε χρα Πριν από δήμαρχος Σπόρτης Πέτρος Ταύγετος είναι όρος μοναδικού θέσεις εργασίας , σε ένα ηλήλίγες ημέρες , κατόπιν Πρωτο- Δούκας ο δήμαρχος Καλαμά-φυσικού κάλλους και ότι τα ne - ρως eco-friendly σύστημα
Βουλίας του περιφερειάρχη τας θανάσης Βασιλόπουλος ρισσότερα χωριά διατηρούν ανάτυξης..
Πελοποννήσου Παναγιτη και συνεργάτες τους
Προγράμμστος -Πελοηόννησος. κι αναμενόταν η σχετική
anόφoση ένταξης από την Περιφέρεια Πελοnοννήσου .
Το αρχοντικό Ματάλα, noυ θε
εν από ηλευράς Δήμου μπορεί να αναζωογονηθεί , να
τήθηκε , επισημαίνοντας ότι νο δημιουργήσει εισοδήματα και
ωρείται ένα αρχτεκτονικό κόσμημα , Βρίσκεται στην ΒΔ
την ομορφιά τους , ηροσθ ουνέχειο σελ 9
γωνία της διασταύρωσης των
οδν Λυκούργου και ΛεωνίΔεδομένη θεωρεί την έλευση του αγωγού στην Πελοπόννησο ο Π.Νίκας
δου, εν Πρόκειται για διροφο κτίριο με υπόγειο,
σκεπάζεται με τετράρρυκτη κεραμοσκεπή και nεριβάλλεται
<Δεν συζητάμε καν το ενδεχόμενο
καθυστερήσεων στο φυσικό αέριο
δυτικά και βόρεια από κήn .
Στο κτίριο αυτό είναι χαρακτη ριστική η δισμόρφωση του ισογείου του onoiou η όψη έχει
Αγκάθια> η κατασκευή και η διαχείριση του δικτύου
Η περιφερειακή αρχή θεωρεί
το φυσικό αέριο ως Βασική
Προϋπόθεση για την ανάπτυξη
της Περιφέρειας Πελοnoήσου
και δεν συζητεί καν το ενδεχόμενο των χρόνιων καθυστερήσεων στην εγκατάστασή του .
Στο σχόλιο αυτό ΠροέBη ο περι φερειόρχης Παναγιτης Νίκας
με αφορμή τα δημοσιεύματα
διαμορφωθεί με μαρμάρινους
nou αναφέρουν ότι η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) εξαί δόμους με κυρίαρχο στοιχείο
το τοξωτά ανοίγματα του ισοΠεριφέρεια
Πελοηοννήσου και τους νομούς
της από το 5ετές πρόγραμμα
(2020-2024) ανάπτυξης του δι κτύου της ΔΕΔΑ (Δημόσια Επ χείρηση Δικτύων Διανομής
Αερίου) .
γείου του
Αναζητντας
μια νέα εθνική
αυτοπεποίθηση
OUVÉXEIO oe). 8
του Δημήτρα Σωτηρόπουλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα