Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΙΡΟΤΙΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα τns Ηnείρου-Ιδρυήs Euθ. Izάλλαs-Ετos 930-Αρ . Φλλου 24300-Παραακευή 8 Μαϊου 2020-0,60 ε
A.O. ANATOAHE
NOAITIEMOE
Τα 20 βήματα
για την Α Εθνική
100% εξασφαλισμένη
η Παραμονή
αΜέτρα απομόνωσηςν
σε 31 φωτογραφίες
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 8
Αυξημένα δείγματα
λόγω χειρουργείων
Σε επαναπροσδιορισμό του Πλάνου για mν προσέλκυση τουριστν Προχωρά ο δήμος Ιωανιτν , καθς n
Πανδημία του κορωνοίού έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο , το οποίο επιβάλλει διαφοροποιημέν στρατηγική
NΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
NΕΟ ΣΧΕΔΙΟ
Αυξημένος είναι τς τελευτίες ημέpeς a αpμός των δεγμότν nou
εξετάζοντοι στο Εργαστήροτου
noveniomplou lwowhuw, Xupic,
ωστόοα να έειnpoκύpει κόηοω
έοκρούσμα καρωνoίσύ.
ΣΕΛΙΔΑ 5
Από τη διαμαρτυρία ..
στη στήριξη
Στροφή στον εσωτερικό
τουρισμό , σις αγορές
των Βαλκανίων και
στον οδικό τουρισμό
Αρωγός ο ΕΟ Πou θα
εντάξει τον Προορισμό
<Ιωάννναν σις
καμπάνιες του και
δεσμεύεται για κοινές
δράσεις. Πρωτοβουλία
του Eπιμελητηρίου
για να αναδειχθεί
το ουγκριτικό
Πλεονέκτημα
του ασφαλούς.
υγειονομικού
Προορισμού.
Τη τήρξή ους, npoκεuνου να tne
βσουν καινω npaNoυν όρθη
μεύ το tέλος ης υε ναμικής καί
αις nou yo αυτούς θa δαρκέσειαρκούς οκόμη μνες Τήτανοι ερ
γυζάμενοι καιaoγελuotες στον
χpο της τέχνης κοι του nολrrpού,
nou npayματonohoν κητοnοίnon
και στυ Γάννενα
ΣΕΛΙΔΑ 5
Ζητά μάσκες
για όλους
Μα αμό σηό οuμau npοβέλλει η
ΕΛΜE Luaνίνων ενόμει ης συδακής επστρομής των μαθητν στς
aολκές oBoυοες, δεκδικντας η
επαναλειτουργα πων οολείων να γειμ ανθήκες nou θa npoστεουν Tν υγκά τν μαθητiv και tων
οικογενεν τος των εκτα δευτe
κν και των εργαζαμένων
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ
Με τηλεκπαίδευση
η συνέχεια
των μαθημάτων
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝIΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ
Mη αναγκαία τα νέα αιολικά
| Πάρκα σε περιοχές Natura
Ωφέλιμα
Παράσιτα κατά
της σφήκας
Trw ondpaoη γα aυνέχιση ης εξ
anoordoetuç bibookONaç ebxd ya
τνnολύ ουοίoenm μήδα των μαBrτν ης Γ' λυκείου, tαβε ο Σύλ .
λογος Εκnatεutκν oρoντστν
Nouou kuavvivav
Μηαναγκαb χαροκττρζει-εμμέαυς πλην σpς- πνεγκατάσωση νέων σαλικν πόρκων οε nεροχές
Naura μο ία έpευνn του πaveniστημου ωawbwν στωσεία της ononς napouoζει η εφημερδa Κoθn
μερνήs Σύμφωνο με τα anoιλέομα τη, αοεμογεννήρες, nou ήδη βρίακονο σε δήφορα συάδια αδεωδό τηoης γα περαχές εκτός Natura, εnoρκούν γα να υπερκαλυφθεί κατό δύο έως τφες φορές ο εθνικός στόχος γα το 2030 Πορά τούm. aυτή τ σιγμή εκκρεμεί noδεαδότηση γο επιπλέον 5514 ονεμογεννήτpες
μέσα σε προστατευόμενες περιαχές Η έρευνα nρoyματonoήθnκε anό το Εργαστήρα Δnήρησης ης Βο noικλάτηως με εnστμονική υnεύθuνn trν ανunληρτρο κοθηγήpο aο μήμα Βαλογικν Εφορμογν
και Τεχνολογεν Βασιλική Κατή
Ένο ωφέλμο noρόστο, το έντομο με την ονοuola Tarymus snensis hpee KoLow HnEt
po γο να κσunολεμήσει ένα όλλα ένταμα , τη
γwωστή ως οφή κο τς καστηνάς nou ηρoκαλεί σημανακές ζημές στα δέντρα και τους
κορηούς της καστανς , αλλό και στη μελισσο κομία.
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΧΑTΖΗΚΩΣΤΑ
Νέος εξοπλισμός
για την αναβάθμιση
της ΜΕΘ
ΕΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 6
EEAIAA 5
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥΘΑ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΟΔΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Ασφαλή hands-free Πόμολα με τρισδιάστατη εκτύπωση
Δ. ΣΙΔΕΡΗΣ
Πράληψη
ΣΕΛΙΔΑ 9
ΣΕΛΙΔΑ 16