Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφάνεια
EBAOMAALALA E OUMEPIAA
T Maiei 2020 - Be alung 1999 • Ewe 21 - Aii, OAAon 1005 - Tigi yikkan L00 E
ANEEAPTUTH
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
11ns Neupicu 13
oumioodo
us Aniutopias
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-EΝΕΧΥΡΑ
ARN 10 PALIDONNA
105.0 1oY
ANONLINE
7IESEOPAZN 1OY
noluryvriou 13, XIOE 2g spoyo; A Tpmpioham aniormo Tnl, 220 80396, 6986 72146, www.chioeanebiro.gr n. Aaia 80. k 10 41. fac 2270 ZAENaliriEGenelgh
μ imkni Πoια καταστήματα ανοίγουν τη Δευτέρα 11 Μαίου:
Επινήται το καλύμη &οψμεμο αιό τησπ ά
Σ0τ.μ. θαεππoέnoνrai
tÉEDa To pa. 'Eua
100 t.H. Karárnpa. Ba
Ennočnovrai oi 1 Juv
Évg áropo avà 1iri.
ΕευEon άon
των μέτοων nou
enipiienkav ya tov kobovolb. avaut VEra va
apaopootei tn AEuTÉoa 11
Ndiou ps goKSta KataJIhpETa vaEnAaiemouoyouv
Fo auyEKoiutva. ons
11 kdiou avolyouvoies
OI unótoines ɛnVEIonaes
Λενκού εμιοoiοu με τα.
anabaithta péToa anóJona neikamiw. EnaveKENOUV KaI OI oxotés
o5nyiw E yävtia pras
Konars. AVEIJNNIIKOU KaI LÄJOS yII EKnasEutn Kan EKTICISauopevo. EnavéIxOVtai Js ainės qyose ta popiwavIKa vous KaI KTavaikurés Kai stunnoetnan xuos Kadiuevo uS.
Eisn.
ANOIKTON
TDito ráSo. enavaneτουηγούν uonou
TÄDKA KaI Könoi, aoxaoioyKoi xoooI.
Irs 18 Ndiou aneREvdeocovoVaI Kar ol
Ervntiaoin otli&i8
Avavour m oxoAeio: 05nyicc KOL
QUuBaukÉC VLa my EneyGkeIrOunvie rouc
Trv 1n louviou: 2T0
TÉTADTO aSio. vo
ίουν εμnοοκό χάτοο με νηοκοσωτική μόσια ναι ενητπόμTa noartooeia touOr AF avoiyouvaniars ats 11 Naiou
Δε6a επτεεππαι να υπεοyουν πσιaπε eaήμενοκ εωγα τό ατπημετων
sousiasivarávs neitatrs ava 201.u. Kai axjouvolKavova
Εστίαση Περισσότερα τραπεζάκια έξω
Eχωρίς αύξηση των δημοτικν τελν..
& κλείσιμο δρόμων ζητούν ο καταστηματάρχς
Ervérea aia o Riba 20
CARIE
FÚJKEIN pDw tnite
Sapieura yra t
Espo JoN DUvExiJoupE
va nnyaivou e ónis
ένουμε κνοθεί τον τεheutaio piva, ws nbos ra en
Snuoioyika SeSoutva. to
vOypa tra sotiazrs trw ta
buviou EivaI KaTi To onoio
Eivai anotios spIKTOn
anuEkvor o KuoaKos tin
patonoinenie uno Tow
Fowdunouoyó. Kuoräko
N maorákn. Kusn depa
JUzitnora hav n Satiorontovedotw soyasizs
καιτου tοου των επυειρncoffee
spirits
tns snavaitenoIoy las tous.
nava pE InV Tionan ov
tανόνυν nou θtεi η Υr
ovouiKh Ennoonn.
Ero nitaiao auTò Juztidnké naugant tasoviKOv Sradao uv EnaoK nsguteoikO Mo0o.
JÉtSv hou ExoUv tn Suvenórnra va karanappavouV DE SguIO KOUS SnpooO US MUDO Us aJuyKEKDILEva Kanastipna
xoois fepaikos va Snuouoysita hoopinpa nv rioöopaan tovv ba dasnavaitenouay zouw. náva fépara JE TmV thonan TV
npntuv σπομο
OKEUN. Tw Sa cbba. o
xaSos EKpoczEITIN aycovia του.
Nia ano ts oKépes nou
scaToranE Eivai va avoiTAaTai noce aLzitnono nis da unooéiouv va unabipuv
anaoaitnow KCvowv nooraias.
TEL.+30 2271042158
AIABÁ ZTE
MÚME PA
ATTOWH
Eeteia: Rvenovelvas Kubavs
Henaipran opubylar o Ayaia
OI EKEWEIE MAE
38 AEGEOU av. Chios
FB Caprice Cafe Bar