Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Mafou
Κοδημερινή οκονομική είδική Cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 23ο
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αριθ. Φύλ.: 7055
Τιμή : 1.00ε
Νέα φουρνιά
σοομιν Επιστρεπτέα προκαταβολή
Την επόμενη εβδομάδα
Πιστνεται το 1 δισ. ευρ
500 EKAT.
Προκαλεί
η Πανδημία
σης , εφόσον ο κύκλος
εργασιν τους έναν
χρόνο μετά τη λήξη
τα τέλη της ερχόμενης της ενίσχυσηςείναι
μειωμένος κατά 70% ή
παραπάνω σε σχέση με
το ύψος του κύκλου
εργασιν αναφοράς
των ακαθάριστων εσό .
δων αναφοράς , στη
ψουν τις έκτακτες βάση των οποίων εγκρίθηκε η ενίσχυση .
Επίσης παρέχεται η
δυνατότητα επιστροφής Ποσού μόνο 60%
επιστρεπτέας της ενίσχυσης για τις
επιχειρήσεις που απα
σχολούσαν στις 31
Μαρτίου 2020 περισσόΜε χαμηλό επιτόκιο
οι μικρομεσαίες επχειρήσεις θα λάβουν έως
εβδομάδας την επστρεπτέα προκατα.
βολή , δηλαδή την
απευθείας δανειοδό.
τηση από το κράτος
προκειμένου να καλύΜια νέα φουρνιά
αναδρομικν υποχρεσεων, κοντά στο
μισό δισ. ευρ, προς
400.000 συνταξιού χους, που έρχεται μά
λιστα να προστεθεί
στις ήδη γνωστές
διεκδικήσεις του παρελθόντος, των σχεδόν 4 δισ. ευρ,
δημιουργεί η καθυ
συνέχεια στην 11
ανάγκες που έφερε η
κρίση του κοροναίού .
Το κράτος θα χαρίσει
το 30%6-40% του ποσού
προκαταβολής- που
θα λάβουν τις επόμενες ημέρες οι επιχειρήσεις
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
κεπστρεπτέας προκα Οι ενδιαφερόμενες ταβολής", η οποία
στην ουσία είναι ένα
δάνειο από την Εφο
ρία, θα κυμαίνεται από
τερους από 20 εργαζό - ρήγηση "επστρεπτέας 2.000 ευρ για τις επχειρήσεις πoυ δεν απακανέναν
φόρμα omyBusiness - εργαζόμενο μέχρι και
η οποία 30.000 ευρ για εκεί .
απασχολούσαν στις 31 αποτελεί έφαρμογή νες που απασχολούν
πάνω από 50 εργαζόμε.
φαση:
επιχειρήσεις υποβάλ.
λουν αίτηση έως τις 15
Μαίου 2020 για τη χοεφόσον
Τι συνέβη
και δεν πήραν
το επίδομα των
800€ oxe6óv
100.000 αυτοα
εφόσον
Ειδικότερα, η κοινή μέσο όρο τον αριθμό
των εργαζομένων που
προκαταβολής στην
ηλεκτρονική
μενους ,
διατηρήσουν
πλατ σχόλούν
από φαση των υπουρΥν Οικονομικν και
Εργασίας ορίζει ότι πa Śupport»
Μαρτίου 2020, βάσει του ΟΠΣ Taxisnet της
στις επχειρήσεις να
πασχολούμενοι | επιστρέψουν μόνο Τοσοστό 70% της ενίσχυρέχεται η δυνατότητα των στοιχείων στην
ΕΡΓΑΝΗ, έως και τις
31 Μαρτίου 2021.
Σύμφωνα με την από
(https://www.aade.gr/my
businesssupport).
Το ελάχιστο ύψος της
Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται τυ
συνέχεια στην 10
Σχεδόν 100.000 ελεύθεροι επαγγελματίες
και ιδιοκτήτες επχει ρήσεων που απασχολούν
άτομα, δεν έλαβαν τελικά το επίδομα των
800 ευρ, παρά τογε γονός ότι έκαναν την
σχετική αίτηση .
Τα μεγαλύτερα
κέρδη από
το νέο QE τns
ΕΚΤ καταγράφει
n ENnába
έως, και 20
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9
50 EURO
20 EURU
1010 EURO
SEVRO