Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΕΛΟΣ ΤΗΣ
triPPFAEP
NEMNTH
7 MAÏOY 2020
TENIKH
AHMONPAEIQN
ΕΤΟΣ 44ο
ΑP. ΟΥΛΟΥ 12505
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗNΑ
Κομισιόν: Στο 9.79%η ύφεση το 2020. ανάκαμψη 7.9% Το 2021
αΧΡΥΣΟ ΣΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ
16 δισ. στην οικονομία
μέσω τραπεζν
Δύο εκδόσεις
ομολόγων
εντός του 2020
Tiebiávneyn e avneipeve ryv eviegvon eng aaLeοχis eeuoτότητας από το τραrεo σύστμα στην
οoovoμέα , πραηματοmοθηα σήμερα υπό τον Πρae
Nogró Krquázo Myroorixn pe n ovperogi YaoogH
επιτελεκν στελεχν του toατεoύ ουστήματος.
Ο σοπός της ουνντησης είν να κένουμε μια pτη
aroriunon, vov meig bovkrdov ory medta re eyakeia
gevoréryrag tu exoia ézen nugdvzen y EAlauej Kepégvση στις τpόες με σοπό να τα δοχετεύooυv στην ελλη
νή επιχοpuματότητα .
Από την πλευpά τον στελεγν των Τρτεξν ετμήη
κε ότι το 2000 υπόρχα η δννατότητα να διοχετεντούν στην
agvoej ouovopia pe ry pogei zeeroborgreuv xegtTEMdba egrbedtn ve
πραηματοπουήσει άλλες
δύο τουλάχνυτον εδύσsς pο
λόγων μέχα το τλος του έτου,
diore va evmegloen va vopnai
αποθέματά της και να καλύeα
επιπλέον ανόγες ρηματοδό
Embnuia vov COVID-19, evdqeqav feevned agepa
rodzot, ero Reuters.
"To oznó pag civun rowkágorov dio exóun endóoeng opoλόγων έeς το roς το έτους
va ovynevrguiooev aegizov 4
dearx. ", brjinoe evirepes xeβονησικός οξιματούχος
H Eaba evyutvrgaoe ovve
Aná 45 deorn. anó cabóong
οpολόγων 15 και 7 ετν , φ έτος
O aggnós zúgrns nogrinç daνισμού πρoβλεπε για την Ε
Aba m peinon vev enpnav
enbóoeuv opolóyev xará xegl.
soe 5 doex. ora 7,5 bue qemov 16 da.
η βύθιση. της Ελληνικής οικονομίας σε ύφεση 9,7% φ
τος έναντι 7,5% κατά μέσο όρο στην ευρωνη προβλέπει
η Κομισόν στις toρινές της εκτμήσεις.
Για το 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκιpά ότι στην Ελλάδα θα
υπάρχει σχυρή ανάκομψη με άνοδο Του ΑΕΠ καά 7,9% , ένανη
63% κατά μέσο όρο στην ευρωνη. Εκτιμά ότι η ανεργία θα εκπ.
ναχθεί στο 19,9% , στα υψηλότερα επίπεδα πανευρωποίκά.
Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το σοζύγιο γενικής κυβέρνησης μα
με Τόκους από πλεόνασμα 0,4% Του ΕΠ Το 2019 εκτιμάτα ότ α
αυξηθεί σε υλpμα 5,6% φέτος και 2,9% το 2021. Οι δημοσιονομ
κές επιδόσις είναι καλύτερες από τον μέσο όρο της ευρωνης
στον οποίο καταγράφεται έλλειμμα 8,5% φέrος και 3,5% του ΑΕn
TO 2021.
Το πρωτογενές πλεόνοσμα υπολογ ετο από το 4,4% του ΑΕΠ Το
2010 στο-34% φένος και στο 0,6% ο 2021.
Πτση, αλλά όχι κατάρρευση
των εσόδων τον Απρίλιο
E UNevorogruné- ya ra debonéva vov lockdown xom
της ύyεσης επίτεa κνήθημαν τα έoοba του Axpe
BΜου, όπως ατοκάλυe ο υπογς Οικονομχίν , Χρ
ereg Erainovgaç.
Tov Anglao eizape ovegirven, allá ép narággeven
των ευ Heavuvoοη τα εniα ma τις ουνθή:
κeg tuνoε κ Στακοpαs μιλάντας στο Μεpn.
Tyy eggénevn Avréga Telry ba exrapaevdei to I deo.
znerjoeng. Avró difaor o vnovgyds Ovovoprxáv, mgoodeτοντος ότι κατά πόοe ueανότητα το πρόγεμμα θα ετανο
Anyel tov lovva. ledaaran ya eviogvn ns orvorórgras
péoe xgatuoir daveiwv, ue segiobo zdgerog to 2020 xan vo
2021 m emvino erjurga náre vov 1%.
379 EKAT. OE 474.000
επιχειρήσεις
ίλος στις ατήσεις
για επιδότηση επιτοκίου
Στο 0,28%το επιτόκιο
για τα 3μηνα ίντοκα
v yivovta dertéç véeg anjoeng oto e T ne saé dev dengoia eve
πod των S125 εa . ευpό άντληpε το Ελλην
Jeockngeinpee n drabuxaoia xarapokis s Atoρμισης υδύ Σνοπού, ύφους ευp, από Δmς Ελληνκής Αναπτυoής Τρτεζος καροχής
το Υπογείο Oovοpνν κα την Ανεάρτητη Αgχή
Aguoriev Eoéberv, ya 473.959 engegrjonst. Or exχυφήσας αντές Aeβav συνολυκά από το Υπουγτiο
Ousovoguniv 379.167.200 evei, zeeseyutvov va aveiμετωπίοουν η5 δμενεί , σννέες τηs παvoμiς
τον κοφωνοού για την περίοδο ΜαφτίουΑπφύion
δαvείων ια κεφάλαο κίνησης με επτοο πλήpως επ
δοτούμενο, λάγ υπpάλυψης τον προνπολοομού
και θα επανροσδιοριστούν ο διασμο πόρο Νe
ατήoς α μπορούν να υποβάλλονται μετά την αe
zeaj ažuolirmon rev airererv, iere va eaavangoodeogoroév or deabéoupos zógon.
reapnariav Spnvng dedqueaç. To emrdno deapoggi
Orper oro 0,28% anó 0,29% ery zgonyoéurvn avriotougn dnpongaoia, evi n éxboon vaegouligope
κατά 1.4gορές, Υποβλήθαν. σννολικές προοφοpέ
éyonç 1.152 exaroppvgierv Evgei, xov vargndiryev te
Eyroéuevo zoaó xará 1,34 qogés.
9'72529 030141