Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ορίστηκαν τα μέλη του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH d.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦΦ 5718 Πέμπτη 07.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Καταβολή ανταποδοτικν τελν
Πέτσας για εστίαση:
Εμπόριο:
Οι διαφορετικές ταχύτητες
και το πρτο ταμείον
>>> TɛA.
>>> Tɛk.
€12 ɛx.
Περισσότερος χρος, χαμηλότερα δημοτικά τέλη
σε Δήμους που
φιλοξενούν
πρόσφυγες
Πiςbhlaτογήρονν κΠήμα
lamwuyrfow
Με χοινή απόφαση των Υπουογν Οικονομικν
Μετανάστευσης και Ασύλου,
αποδίδονται.
ανταποδοτικά
τέλη 2.778.202 Ε συνολικά
στους Δήμους , που επιβαρύνονται με την φιλοξενία
μεταναστν εντός των διοικπιχν ορίων τους , για το α
τοίμηνο του 2020. Οι εν λόγω
Δήμοι, βάση του Ν. 4662/20,
έχουν ήδη χορηγηθεί 9.491,400
Ε για το 2019 στους Δήμους .
Συνολικά, οι δικαιούχοι Δήμοι
έχουν λάβει 12.269.602
χαι υπηρεσίες μέχροι
Συγκεκριμένα , το ύψος του
τέλους καθορίζεται στο ποσό
των δδεκα και μισό (12,5)
ευρ μηνιαίως κοπ άτομο, με
την προυπόθεση πως διέμενε
σε μονάδα προσωρινής φλο
ξενίας μέχρι και τις 31
Μagτίoυ . Στη συνέχεια , αυξά
νεται : i ) κατά πέντε τοις εκοτό
(590, όταν η αναλογία του
Gριθμού των διαμενόντων στις
μονάδες προς το συνολικό
πληθυσμό του Δήμου υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (10 ),
i) καπά δέχα τοις εκατό (10%)
όταν η αναλογία υπερβοίνει
το πέντε τοις εκαπό (5) και
ii) κατά είχοσι τοις εκαπό
( 20% ) όταν η ανολογία υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό
( 10%) αντίστοιχα. Πο συγκε
κριμένα στα νησιά του Βορ
είου Αιγαίου, που βινουμε τη
μέγιστη επιβάρυνση , ο Δήμος
Μπλήνης συνολικά λαμβάνει
Ε 3,9 εν, Ανοπολικής Σάμου Ε
1,5 ε% και Χίου Ε 1,1 εκ . Επ συνάπτεται ο αναλυτικός πίναwος των Δήμων . Θα καταβληθούν αντίστοιχα τέλη για τα
υπόλοιπα τρίμηνα του 2020.
Σολτς:
Η Bundecbank μπορεί να συνείει
να συμμετέχει στο QE της ΕΚΤ
<Το Δικαστήριο έχρινε σαφς
ότι το πρόγραμμα αγοράς
Μεγάλη αναστάτωση στις
αγορές έχει προκαλέσει η
απόφαση του Συνταγματικού ομολόγων της ΕΚΤ δεν συνΔικαστηρίου της Γερμανίας
που διατύπωσε ενστάσεις για
το πρόγοαμμα αγορά χρα τικν ομολόγων (ΟΕ) της
ΕΚT, με τον υπουργό Οικονομνν της Γεομανίας Όλαφ Σύνταγμα .
Σολτς να σπεύδει σε διευχοινίσεις για την
Bundesbank
στά απευθείας χρηματοδότ
ηση των κρατν , δήλωσε οκ.
Σολις και πρόσθεσε ότι το
PSPP ήταν σύμρωνο , πό αυτή
την έννοια, με το γερμανικ
Χωρίς καμία αλλαγή στις εφεδρείες των τραπεζοϋπαλλήλων
που απασχολούνται στα καταστήματα και έως σήμερα εργάζονται από το οπίτι θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι τράπε
ζες, εν από την επόμενη Δευτέρα θα επιστρέψουν στα γραφεία τους το 1,β των στελεχν που δουλεύουν στις χεντρικές
υπηρεσίες .
τάση της
Αναφερόμενος στην προθεσμία τοιν μηνν που έδωσε
το Δικαστήριο στην ΕΚΤ, προνα παρουσιάσει
στοιχεία τα οποία να δικαιο<Κύριο μέλημά μας είναι
τα καταστήματα να παρα - λείας, με στόχο αφενός τη
μείνουν ανοικτά ακόμη κι
ανη άρση της καραντίνας κού, αφετέρου , την υλοπροκαλέσει αύξηση της ποίη ση
εξάπλωσης του ιού . Πρό- στόχου, που είναι η αποκειται για στρατηγική όσκοπτη λειτουργία του
απόφαση>, τονίζουν στο
Euro2day.gr τραπεζικές των .
πηγές . Εξού και η συνέχι
ση των μέτρων ασφαΕπιπροσθέτως , σε συν έχεια
της πρόσφατης διάτοξης του ν.
4662/20 (παρ . 4 , άρθρο
195/DEK A
Η απόφαση του Ομοστονδια - κειμένου
κού Συνταγματικού Δικα
στηρίου σχετικά με το πρόγο - λογούν τις ενέργειές της , ο
προφύλαξη του προσωπικρατικν γερμανός υπουργός Οικονο μικν έκανε λόγο για εμεγάλο
διάστημαν και επισήμανε ότι η
Bundesbank μπορεί για την
ρα να συνεχίσει να συμμε
τέχει στο πρόγραμμα
27), Oa onoloαγοράς
βασικού
ομολόγων από την ΕΚΤ επιτρέπει επί της αοχής στην
Τράπεζα να πραγματοποιεί
τέτοιες
Bundesbank μπορεί για την
ρα να συνεχίσει να συμμε
τέχει σε αυτές , διευκρίνισε ο
υπουργός Οικονομικν της
Γερμανίας Όλαφ Σολτς.
υθήσει -εντός του μηνός
επιχορήγηση των Δήμων για
κάλυψη έκταχτων αναγκν
και ατοζημισεων από Τυχόν
προκληθείσες ζημίες στην
περιουσία τρίτων φυσικν και
νομικν προσπων ατό τους
διαμένοντες στις μονάδες
φιλοξενίας, για το έτος 2019.
αγορές
δικτύου των καταστημάΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter