Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
MEAOI THE FIPPFAEP
TETAPTH
6 MAÏOY 2020
ΓΕΝΙΙΚΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ETOI 440
AP. ΟΥΛΛΟΥ 12502
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 ΕΥΡΩ
Κατά της αγοράς κοατικν ομολόγων από την ΕκΤ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ
Η ΒΟΜΒΑ
Έρχεται Πακέτο στήριξης
για την εστίαση
Marfin:
Ένα έγκλημα
χωρίς τιμωρία
voueró re evdezdurvo va vzdggn peleon reu IIA,
Aágnoe o Mumg l'emgnádng. Oneç eine zugantωστκά , απντντας σε ερότηση για το ενδεχμενο μεί
οσnς τou ΦΠΑ,-a ra μέτρα που είνo tpoό δημοσιοvopusod va Anglodv, Ba ingbodre
Ilévte fonnis narevbivuns, pe onigo genjetn vuv xaταστημάτων της στίοσης δοεο πρu0νπογγύς
- Tu ónoea pérge ya ry eRéeraom orong avouxrois ze
covg u civan derexte.
-Hevbv da ngểen vu negánen oreeg Aruong.
-Or geduiong da opogov rging vnaibeoes zuigoes.
-Havệnon rav Tergayevoiv pérgerv be yivn zugis ae
ση τυ δημοτικν τελύν,
- Δεv θα μποξεται η πρέβαση τον ποεπν στος δη
pónovg zágovs.
Noe ovvrágate to naveivo
waI xequpéven éng erjuega éva
épinaa yueis ripngla.
Ήταν 5 Μaίου του 2010 όταν
πόφαση-κόλοφος τον Αντάτου Γpμανκού Δκαστηρίου σχετι
ά με τη συνταατότη τα του προγpάμιματος αγοράς κρατκν
4tλν από την ΕΚτ, καθς αποτάνθιρεε ότι οpομένες ενέprneς
της ΕΚΤ αντίκεινται στο Σύνταγμα της Γερμανίας .
Aν και το δικοστήμο δεν διαπίστσε πορβίαση της απαγίρευσης της
νομισματικής χυματοδύτησης τον οοδπολογισμν των κρατiν μελν,
avayéen ón en Bundesbank dev urogri vu ovppetégen ahéov eryy ogae
μογήκαι ετέλευη τον επtμαχων αποφόσεν της ΕΚΤ, τές tiν το Α.Σ της
EKT cabioen véu andyam nou va enobeurvéen pe earevogré ne rex
xurd mdidenena pryálov avnuvnovmanoó ovkainrnedov,
το τήμο τηs Marin στην Στο
dov dézerper enibeon pe poàdroq. Exeivn mv iea ony toáReta kolonovrav neginov 25-30
egyatiuevo. Teng évegnzon
Perjeav reayné ivere
H ruvtórgra vev avtorgriv
της επίθεσης δεν έχι επιpιβα .
deí pézgi erigarga. Açéroxros
Στις 13 Ιουλίου λήγει . .
η Πανδημία στην Ελλάδα
Eervvyig rou navemornpion vng Leyeaneriens evéΛιoαν τα στοχεύα και καταλήνυν στις κρίσυμες με
μηνίες για το πότε τελενει η πανδημέα σε κάθε χα .
οιετιστμονς τον Τεχνoλοικού Πανστημίον ης E
ma tov εμπησμό της Marfia
ovekdyen éva dropo, re oxolo
egunipyepe oe bien
Metá and nolléç avefokés. 1
Mixn alakngeipeE Tov OwtePero tov 2016 geis xázonog
ané tovg xarmyogoveveng ve
xarabuseorel, ére alenyns
EXavév evdelteev evegie
latodanila Sada Saa paaady also aaohpaiaaon "Sudpoaonl
ομένο τpόπo ότι οι στόχo νομισματικής nολπικής που επιδιάκει το Προ
νieς κλειδιά από το σηprioκμπής των poυuμάτων, μέχ
ay nareyeagri rov 97%, vov 99% van rov 100% avrioroya
vuv véwv ngovopávuv cov sod avd ziga.
Aναrοpκά με την Ελλάδα eρεvνητές ατό τη Σrπο
orpappa Ayogds tov Anpóenov Topéa (PSPP) dev eiven dvoavdloyos pe
Τς ειπoες της oνομκής και δημοσιoνoμικής πολιτκής πο προέ
oiltodlods oa gaD Aaoa
"Oxuç onanivn to Bloomberg, ro yrenavxé dexaorjeeo dives reige nee97% ruv xgovopárwv ba xaraygagei rav 9n Malov. To 99%
θα καταpaφεί στις 25 Μαίου, εv το toος της πανημίας
cτμάται στις 13 Ιουλίου
Dέppο τρς μήνες στην ΕΚ να συμμοφγωθεί στις επιτογές του γρμαν.
κού Δκαίον και να ανατpοοαρμόσει το πρσμμα αγορός ομόλογων 27
Tpia.
Ιράπεζες: Καμπανάκη
για τα ακόκκιναδάνεια
Στοιχήματα για άνοδο
1ου χρυσου
Ηπανδημία δεν σταματά
ις επενδύσεις
AAvunés rọánetes unogei va boev ra xioava O qouéva anó ta peyakirega hedge funds toe nddávena va qrávovoro 50% rov evvolanod gagtoφολακίον δηεύνουν πήγες τον κλάδου στο Πoomberg
"Oruç etyoiv, va NPES pxogel va avtnboév anó ro
40% ị ru 68 deo. evgei ore van Aeepolov. Havton
vnoloyera or 10 dea, eegei, enoornokoev o arts
υπό καθεστς ανωνμίαg
σμου αξάνυν τα στοχματά τους στν χουό,
πρυβλέποντας πος πρωτογανείς αντδράσεις των
xevrgexsiv roaretir orv xgion tov xogevoioi da
οδηγήρουν σε νποτιμήσς των ισχνρν νυμισμάτων .
-Ο χρνοός είναι bedpr ναντι του άνρατον τυπμα .
roç xagaoratunot xerjpatop, ogokiage ox Yong mg
Dymon Asia.
ηug δατηpούν το ετενδυτκό τους πρόγpeμμα,
Lory Edbe, 9 eng 10 engenerons-uan rov
EAAgveycopavoi Empedgrngiov angá ng bvopevris ovvixces anó rnv Covid-19. Onuç neoxinta
axó vée terva rov Elinvoyrenevnot Expurayrnetου το 59,57 τoν εpoτηθέντων δηεσε ότι θα ελοποήσα τα επενδυτικά τον σχδια και το 73,75% εκτιμά ότι
οι εταιpείες τους 0α εmστρέψουν στην καννκότητα
972529 '030134