Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóg: 1869
Ο Δημοοιογράφος
Που αγαπa
τον τόΠο τον
Πρέπει να ξέρει
να δυοαρεστεί
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοκτήτης Εκδότης . Δευθυντής ΒAΣ ΡΑ Ετος 50 A, Φύλλου 1170Τιμ 060 υρά Τετάτη 6 Μάίον 2080
THE NP
KOPONOIO
AOTO TON METPON TIA TON
EAMEOAO TA TABEPHAKIA ETA
ANAZHTEI AYEEIE
ablEobo
da pmopodv va Kálo
Vra mávoe amó végar.
ρα άτομα σε κά0% τρα .
πί4, εvoτο ένα τραπέ4 από το άλλο 0α πρ
Σύμφωνα με το οpn πει να έχι aπόσταση
PΕΠΟΡΤΑΖ)
βρέσκονται τα
Ιταβερνάκα ουp στα στινά της
παραλίας της Πρέβε .
Zaç, nataiç o
Apns Tordixos
v. lapálly.
λα, η αντιστοιχα ανά ό
ρη0ούν από την 1η lου- χουν εξωτερικούς χ- τομο στους εξωτερ .
, θα είνo ompéme va TR
τα εστιατόρια που tvioυ λόγω Κοpωνoίού ρoυς , θα ανοξουν κάτω κούς
vaç avá 3 T4u.
τη την λετουργία τους , wς προύποθέoες Δεν pνχ στη α
Exo CNN pídnoe o K. Mntoorácns
Στο πλαίσιο ρεπορτάζ για την επιτυχημένη
αντιμετπιση του Κορωνοϊού
Από την Ελλάδα και τους Έλληνες
Ενημέρωση από τα Νοσοκομεία της Ηπείρου
Στο ο και στον aneστομένο
του δικτύου στην Αθήνα Νic Robert
son, pitnoe o npweunoupyoc Kupid
κος Μητοοτάκηκ , στο naeioo ρεnopráz va unv entuxnuivn avtipe| toon της navonμίaς του κορωνο .
où anó tnv EnMooa Ka touc TAn
| Για τον εξέλιξη της Πανδημίας του Κορωνοΐού
Η εξλξη ης κνδημίας του κορω
s (Tpfσύμφωνε με
| την ενημέρωση ard τα Νοοοκομεία!
νoiου στην
me Hnripou éxen
rvegna er A. 16
ruvezea on ord. AN
Πρόβλημα στον κλάδο των ΤΑΕΙ
Με την μεταφορά ενός μόνο επιβάτη
Ενούρα τα πράγματα
για τον "Ρασπούτιν
Προαναγγελία παραπομπής του
Σ ρυθμούς κορω νolού κινούντα καn
o1 enayyelaricç TAει στην Πρέβεζα,
Kabág ólos Kalodνται να mpooapμo στούν στα μέτρα
προστασίας ης lο Autefag allá Ka v'aντιμετωπίσουν τiς
οuκονομικές συνέ .
Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της
oγκληματικής οργάνωσης Ρασπο .
τιν" oε Ειδικό Δικαστήριο για βαρύ.
τατα κακουργήματα όnως της σύ .
στασης ουμμορίας, εκβίασης, δωρ .
ληψίας κ.α. anoτελεί η συμπληρω
ματική πρόταση της Νέας Δημοκρu .
τίας για διεύρυνση του κατηγορητη.
píou tou
αναπληρωτή
υπουργού Δικαιοούνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
revegru rg.