Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Προτάσεις ΣΘΕΒ για την ενίσχυση επενδύσεων μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου
>>> ΤΛ.
OIKONOMIKH ili
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ń Email: [email protected]
AOHNA: Email: [email protected]
ń Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5717 Ττάρτη 06.05.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Αλλάζει το
θεσμικό
πλαίσιο για τις
Βουλή:
>>> TeA.
>>> Tɛk.
Κόντρες για το νομοσχέδιο του υπουργείου
Περιβάλλοντος
Δέσμη μέτρων στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα
δημόσιες
συμβάσεις
Η πανδημία πάει πίσω
τ0 οχέδιο
toéva
Τη οιζιπή αλλαγή του νόμου
4412/2016 περί δημοσίων συμβά
σεων, προγραμματίζει σύμφωνα
με πληροφφορίες στο αμέσως
επόμενο διάστημα η πυβέρνηση
παι μόλιστα, για το λόγο αυτό
σύστησε Κυβερνητική Επιτροπή
Δημοσίων Συμβάσεων που θα
επεξεργαστεί χαι θα προτείνει
τις αλλαγές .
Η εν λόγω επιτροτή , η οποία
συστάθητε με Πράξη Νομοθετι
κού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α.
φύλλου 91 τίχος A ) , ανοφέρε
ται ότι θα λειτουργεί ως Ομάδα
Διαχείρισης Έργου , για τη
θέσπιση νέου πλαισίου για τον
προγραμματισμό , την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την
ποοθηση των απαραίτητων
δράσεων για την ανα μόρφωσ
τον εισυγχρονισμό του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τις
δημόσιες συμβάσεις έργων
προμηθειν αγαθν υαι υπηρεσιν .
για τα νέα τοένα
Ενιαίο Χρο Αντατης Εκπαίδευσης
Μέτρα στήρξης ζητά η Ένοση
Ελήνων Ερευνητόν
Όπως αναφέρουν πηγές με
γνση του θέματος , στόχος του
νέου πλαισίου , είναι η επ τάχυνση όλων των διαδικασιν
υλοποίησης των
έργων, ποομηθειν αγαθν και
υπηρεσιν , καθς με τα ισχύοντα , χαταγράφονται σημαντικές
καθυστερήσεις και γενικότερα
κδυσαμψίες ,.
Ποιοι συμμετέχουν
TPAINCE
συμβάσεων
Τη λήψη μέτρων για την
ενίσχυση της έρευνας ζητάει με
ανακοίνωσή της που
ποίησε στο γραφείο του πρωθυπουργού , τους αρμόδιους υπουργούς και σε σειρά από αξιω
Η Ενωση Ελλήνων Ερευνητν
σημεινει πως κοι Ερευνηπές
των Ερευνητικν Κέντρων (ΕΚ)
έναν εξαιρετικά
εξωστρεφή, παραγωγικό και
δυναμικό κλάδο , με διεθνή
ματούχους η Ένωση Ελλήνων αναγνριση και προσφορά στην
Έρευνα, την Καινοτομία και την
ανάπτυξη, όπως αποδειανύ εται
και από τις διεθνείς αξιολογή σεις (από το 1995) , τους δείκτες
η θεσμοθέτηση ρυθμίσεων Έρευνας & Ανόπτυξης του
Εθνικού Κέντρου Τεμηρίωσης,
Χρο Αντατης Εκπαίδευσης καθς και τις επιδόσεις τους
στα χρηματο δοτικά Προγράμ
ματα Πλαίσιο της ΕΕ για την
HOLVOαποτελούν
Σύμφωνα με την ΠΝΠ, η Επιτροπή συγκροτείται και αποτελείται
Gπό : aα ) τον Υπουργό Ανάπτυξη
παι Επενδύσεων , ως Ποόεδρο,
β) τον Υπουργό Υποδομν Μαι
Μεταφορν , γ ) τον Υπουργό
Επικρατείας , αρμόδιο για τον
ποογραμματισμό , την οργάνωση,
την παρακολούθηση και.
συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, δ) τον Υφυπουργό στον
Πρωθυπουργό , αρμόδιο για τον
συντονίσμό του κυβερνητικού
έργου, ε) τον Υφυπουργό Ανά
πτυξης χαι Επενδύσεων , αρμόδιο για τη βιομηχανία , το εμπόριο και την προστασία του κατανολλωτή, στ) τον Υφυπουργό
Ψηφιακής
ορμόδιο για θέματα απλοποίησης και ανασεδιασμού των
διοικητικν διαδιλασιν , ως
μέλη.
Ερευνητν.
Όπως τονίζεται σχετικά , είναι
επείγουσα
προχωρήσει άμεσα
ανάγκη
Μείωση επιβατικής κίνησης κατά 96% τον Απρλιο και κατά
65% τον Μάρτιο είχε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η διοίκηση της οποίας
έχει ήδη ενημερσει την κυβέρνηση πως θα διεκδικήσει
αποζημίωση για τις επιπτσεις της πανδημίας
που θα υλοποιούν τον Ενιαίο
και Έρευνας , στε να ανατρα
πεί η πολυδιάσπαση του ερευ
νητικού ιστού
η βασική έρευνα , που είναι
προϋπόθεση sine qua non για
την εφαομοσμένη Έρευνα και
την ανάπτυξη της Καινοτομίας
η διαμόρφωση Εθνικής Ερευνητικής Πολπικής και να εγιαθ- κουσίμα,
Έρευνα.
Σημαντικός ήταν επίσης ο ρόλος Όμως υποστήριξε τη Δευ- ανατρέπει και το χρονοτους , όπως τονίζει η Ένωση,
αντιμετπιση σειράς
κινδύνου
τέρα .
Τύπου μέσω τηλεδιάσ- ση των πέντε νέων τρένων
κεψης ,
συνέντευξη διάγραμμα για την έλευστην
κρίσεων υψηλού
(ατύχημα Τσερνόμπιλ και Φου διευθύνων
που θα δρομολογούσε η
της θυγατρική του ιταλικού
Φίλιππος ομίλου FSI
Διακυβέρνη σης,
πετρελαιοκηλίδα σύμβουλος
ιδουθεί Εθνική Ερευνητική Στο - Αγίας Ζνης στον Σαρωνικό
ατηγική μέσα από την οργονική ηφαιστειακές κοίσεις -π.χ. Σανκαι συνδυ ασμένη αξιοποίηση τορίνη 2011-2012, ναυάγια και
θαλάσσια ατυχήματα, επεισόδια
ανθρωπογενούς ρύπανσης του
ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Τσαλίδης , η πανδη μία
του συνόλου του επιστημονικούερευνητικού δυναμικού της
χρας.
περιβάλλοντος κλπ.) .
Created by Universal Document Converter