Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΗΠΕΡΟΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερινή Εφημερίδα τηs Ηπεiρου-Ιδρυms Ει Tάλλαs-Έos 930-Αρ. Φυλλου 24798-Τετάρη 6 Μαου 2020-0,606
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΔΗΠΕΘΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
NOAKO
Εν αναμονή για την
έναρξη προπονήσεων
Γράφει Πάλι ιστορία
η θuελλα Κατσικά
<ίουραντό ητέταρτη
διαδικτυακή Προβολή
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 9
Άδειες καρέκλες
και στα Γιάννενα.
Το κπράσινο φωφ άναψε το Κέντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην αρχιτεκτονική
και στατική μελέτη της πρότασης αποκατάστασης του οθωμανικού τζαμιού της Καλούτσιανης
Κα το Σωματείο Παμβτο θα
ουμμετέχει στην naνευρωnoκή δι αμαρτυρία των καταστημάτων εστί
0oης και δισσκέδασης τοnοθετ ,
τος 6δειες καρέκλες στην κετρική
Πλατεία των ίωaνίνων.
ΜET' ΕΠΑΙΝΩΝ
Η ΕΓΚΡΙΣΗ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Στηρίξε
τους καλλιτέχνες
Κάλεομα όλων των καλλτεχνικν
KAdbuv OE KIVntonofnon, tnv néμπτη 7 Maίου, στις 12 το με σημέρι .
στην κεντρική ηλατεία των Ιωσνw.
VwV, aneuBúvein Klvnon Kakaneχνν στα Γάννενα, με το ούνθημα
Ksupportart warkers»
ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ
ΣΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩANNINΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Δε θέλουν
Πολλαπλές
οι επιπτσεις
του εγκλεισμού
στην υγεία
να ξαναμπούν
στις τάξεις
Να αναθεωρή σα την aπόφαση για
άνοιγμα των Γιμνοσίων , της Α' και
' Λυκείου και την αnόφοoη να na ραστούν οι εκnαιδευτικαί oήμερο
στο οχολεία καλεί το unoυργείο
Παιδείας η Ομοnoνδα Λειτουργν
Μέoης Εκπαίδευσης
ΣΕΛΙΔΑ 6
Ο εnπσεις του εγκλεισμού όχ μόνο σε επrεδο ψυχικής
αλλά και συματικής υγείας βροκοντ στο εnκεντρο της μελέ
mς nαu δεόγετο Εργαστήρια Υγανής κι Εδημίοαλογος του
navaniστημίου Ιωανίων 0, ηρωτοφονείς ουνθέκες , nou βωονεκατομμύρια όνθρωωnoi oε ολόκληρο τον κόομο και noύπθονό να ξεναζήουν σε ενδεχόμενο σνάκαμψης του ιού.
χρήζουν μελέτης, nροκειμένου να δοθούν και οι στίστοκες
ειστημανικές κατευθύνοεις οτις Πολτικές ηγεοίες Η έρευνα
onaτελείμέρος ερευνηυκής δραστηριότηως του navεπιστήμ
ou lwawvuv DE OUVEpyada ue to novenotfiuo Rovira i Virgili
(URV) KOI to EpauvntKó Ivoutoúto Sanitaria Pere Virgili (ISPV)
της Ιonavioς γοτην αξολάγηση του ανίκτυποu nou μnορεί να
όα ο εγκλεισμός στο βόρος μος, υς διατροφικές μας ουνήθα
ες, τη oυμnεριφορό, ης ολΜογές του ύπνου και της δίάθεσης
ΣΕΛΙΔΑ 5
Λίγα τα τροχαία .
αλλά δύο νεκροί
Aία ήταν το φon δυστυκήματα
στο οδικό δκτυο της Hπείρου τον
AnρAio, λόγω ηροφονς και της
μεωμένης κίησης εξαnίας των
Περιοριστικν μέτρων για τον κορωυνοιό , ωστόσο ο απολογισμός a .
ναι βαρύς με δύο νεκρούς.
ΣΕΛΙΔΑ &

Πρόσφερε Πάνω
από δύο τόνους
Προϊόντων
Ένας νέος αγνας δρόμου anaτείται το επόμενο διάστημα,
Προκειμένου να βρεθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία .
στε να ξεκινήσουν οι αναγκαίες Παρεμβάσεις και να
περάσουμε σε φάση συζήτησης για τη μελλοντική επανάχρηση.
Βιρύ σπλιομ εχε στν κατοχή του έος 24χρονος στους Αγους Π uες θεαιρωτος ο οndoς oνελήφθη μετά πό υντονιομέn ooτu νομκή επχpησ Eε έpεuνα στα onίο του βρέθηκον nαλεμκό τυφt.
κο Kalastnikον κοι Mauser φολάγχες φυοίγια και γεμιστήρες
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 3
O H.A.
ΑΠΟ ΑΝΑΚΡΙΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Η ΠΑΡΑΤΑΞΗ αΙΩΑΝΝΙΝΑ2023oto
Από . κόσκινο το θέμα του οδοφωτισμού
instagram
agonnewspaper
ΣΕΛΙΔΑ 3
SE OYEAA
AAOFOE