Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Maíou
Κιδημερινή οικονομική ειδική cgημερίδα Διακηρύξευν- Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ .: 7053
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ -Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Επιστρεπτέα
προκαταβoλή
- Ews 15 Maïou
οι ατήσειs στο
Επιδότηση μισθού
από το κράτ0s έωs και 60%
τον Ιούνιο
Ποιουs εργαζόμενουs και Ποιes επΙιχειρήσεις αφορά
myBusinessSupport
Μέχρι τις αρχές Ιουνίου θα ξεκινήσει η
Έως τις 15 Μαΐου θα επιδότηση του μισθού
που βασίζεται στο πρόγραμμα Support mitigat ing Unemployment Risks
in Emergency -SURE
προκάταβολή φόρων για χιλιάδες εργαζόμενους που θα μετατρα.
συμβάσεων πλήρους
απασχόλησης σε ευ λικτες μορφές.
Σύμφωνα με πληρο
φορίες αναμένεται να
τεθούν εργαζόμενοι
στη βιομηχανία , το λιανεμπόριο και τη μετα
ποίηση .
μπορούν οι επιχειρή.
σεις που πλήττονται
να καταθέσουν αιτή
σεις για επιστρεπτέα
στην πλατφόρμα της
AAAE myBusinessSupport.
. Προς τα τέλη της
εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει η κα ταβολή της
συνέχεια στην 11
πούν οι συμβάσεις Υπό έξέταση βρίσκετους από πλήρους απa .
σχόλησης σε μερικής
ή εκ περιτροπής και θα
ται η εστίαση αλλά και
τουρισμός καθς για
τους κλάδους αυτούς
μελέτάται η ενίσχυσή
τους με άλλες δρά. πικό ασφαλείας , δη
ολοκληρωθεί,
τέλος Σεπτεμβρίου .
Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό
στο πρόγραμμα δεν θα
ενταχθούν όλες οι επιχειρήσεις που πλήτλόγω
Ειδικότερα σε αυτές
τις κατηγορίες εργαζο μένων που θα μετατραπεί η σύμβαση τους
από πλήρους απασχό.
λαδή κατ ' ελάχιστο
δύο εβδομάδες με πeρίοδο αναφοράς τον
σεις.
Ωστόσο με υπουργικές αποφάσεις που θα
βγουν μέσα στο μήνα μήνα , συνεχόμενα ή
θα ορίζονται Ποιoι κλάδοι μπορούν να ενταχ
θούν.
Να σημειωθεί ότι ενίσχυση του εισοδήμα
Άμεση
διακεκομμένα , κι αυτό λησης σε μερικής ήβεκ
αφορά τουλάχιστον το
50% του προσωπικού
της επιχείρησης. .
Η επιδότηση μελετά.
ται να φτάσει στο 60%
του νέου μισθού του
εργαζομένου.
περιτροπής θα πάρουν
ως κρατική ενίσχυση
το 60% του νέου μι σθού τους.
Ειδικότερα:
. οποίος σήμερα παίρ
συνέχεια στην 10
τονται
απονομή νδημίαςκαι περo
εφάπαξ
λαμβάνονται στους
ΚΑΔ του υπουργείου
Οικονομικν, προκει- τος θα λάβουν οι
μένου να μπει Φραγή
στη μετατροπή των
εργαζόμενοι που απα σχολούνται ως προσω .
Υπογράφτηκε η Eyκύκλιος με την οποία
υλοποιείται η ρύθμιση
του άρθρου 31 της
ασφαλιστικής μεταρ.
ρύθμισης .
v.4670/2020
αφορά τις προϋποθέ
σεις και την διαδικασία χορήγησης της
εφάπαξ rαροχής σε
όλους τους ασφαλισμένους . Είδικότερα,
σύμφωνα με την παρά
συνέχεια στην 2
ΟΑΕΔ: Παράταση
μέχρι τιs 10 Μαΐου
για τα 400 ευρ των
μακροχρόνια ανέργων
Που δεν έχουν
δηλσει ΙΒAN
Σελίδα 9