Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NAEAA
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
FIPPFAEP
TPITH
5 MAÏOY 2020
TENIKH
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΟΥ 12501
KΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΑΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μεπρωτοφανείς ρυθμούς ημείωση παρανωνής. παραγγελιν και απολύσεων
ΚΑΤΕΡΡΕΥΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
1ΟΒE: Βουτιά
στο δείκτη οικονομικού
κλίματος τον Απρίλιο
Εισαγωγήν
εργαζομένων
από τα
δείκτης οικωνομκού κλίματος τον 10ΒE πιδεινt Uθ ντονα τον Αρο και νοχρηε στις 99.3
povádes, évavn 1094 pováderv rev seoeipueve pva,
dang frav evapevóuevo kéye rev agdoqerev etrateuv
σχετικά με την πανδηί .
Βαλκάνια
volyoev va ovvoga ya rv
Agrvon orge Edda egreτν από τpίτες χήρeς ποοκι .
Saos Saoge a0 nlahplnanx apnogools Aa liomaagaa
Sparnanany Suo lobltona a maja blaapanaag Sarloa
στις Υπηpoύς και στο Aιον Εμπόpο , με aίpoη τα
Τρόpμα.Ποτά έποu σημθη. σημαντακή ένοδο , εν
φτότεpη ήταν η υποχρpση στη Βιομτανi Στην κατα
vularnj urtorivn anonebotia nhapanieer évro
νο, με πολύ περοοοότερα νουκοpά να δατυπνουν σρνη
pdux nao anodrgaog nA aop
qua paç. To ngofalan to deθeo 43 της Πρης Νομοθετ
enilag aox anaplana pe
σε0pε τα δημερματα το
Lappároe.
To peyakérego xa exéiyov
nooamua to avneruan
Maxebovia érov agryeyel
τοκές πρλέpeς mα την ορεία της νομίας και των ο.
ωνομκν των δwν στονς επέμενους 12 μήνες
Βα τελευταία στοχεία της έρευνας PM3 υπέδεξαν τη σημα .
νηικότερη μείωση της ποραγωγής στον ελληνικό μεταποη
Τικό τομέα που έχα καταγραφεί tδω και 21 έτη.
Ηξαρση και κλιμάκωση της πανδημίας του κορωνοίού 2019 οδή
γησε στην εκτεταμένη ακύρωση ή στην αναστολή παραγγελιν.
Κατά συνέπεια, οι εταιρείες απέλυσαν προσωπικό με τον ταχύτερο ρυθμό που έχει κατσγροφεί στην ιστορία της ρευνας, καθς
η λλειpη νέων εργασκν οδήγησε σε πλιονάζον διαθέσιμο προ
owTIKO.
Ερχεται η μεγαλύτερη αύξηση
ανεργίας στη δεκαετία!
Mend exó 42 uéges ngutogaviv nequngopiv xa
rv egegotevn oradeurj caorgori ory zavovnérgra, emgeneeíru n eteywyi xázoerv ageirev ee
avenvónagnav veodrev (go
daava, ngiya xeedoa) ad
I ORgornarvniv elvan pe
vu xéea depéva av bev Obovv
4 7.000 -10.000 "eeayópevor"
ντίνα για την ατοχάηση, σημενει ο ΣΕ Ο. θέσεις
epruoiaς πον χάθηαν το Μάρτιο πpoναγolouv τη με
yakireen atnon evegring rng denaeriaç.
Τουσυξύγο τuνρuνεpγoοίας τον Μarίυ βeiσκεται ση
μέpστη σφνητική τιμή τον απ ο 2001 ως στήμεςα με μεί .
ov 41.903 0éonç gyeoiaç, pe v mgaymaronoinon 103.002
agonkrjycuv xa 144.905 anognjotwv. Ileónntun ya madλαπλόσες Τμένες θέoες ooίaς ακόμα κα σε σχίση με
Tv 2011-201A, érev nevens wavdgervon s oovealΒασικός παpάγoντας της υποχρησης του κύριου δείκτη σε
χαμηλή τημή φεκόρ ήτοαν η εντονότερη συρρίκνωση της παραγωγής που έχει καταγραφεί σε διάστημα 21 επν.
Η μείωση Του συνόλου Των πυλήσεων ήταν η Τοχύτερη που έχει
καταγραφεί από την αρχή συλλογής στοοχείων Τον Μάιο του 1999
καθς οι νέες παραγγελίες εξαγωγν μειθηκαν εξίσου σημαντικά
λόγω της ακύρωσης και της αναστολής Των παραγγελν από
βασικούς προορισμούς tξαγωγν,
egyáres yas. To 99% e avtiv
eiven AAfavns raywyis, en
oxolon sagabonaná tenvoév
vu degovra orm ziea perd ro
Iláoga xn nagapévouv péze
Ιουρισμός .
Φως από την TU
Με την πρτη σύνταξη
η καταβολή του εφάπαξ
Επιστρεππέα προκαταβολή
Εως 15 Μαΐου οι αιτήσεις
TEldda, dang non Kungog. 1 Bovk yagia nan Vorodyme y Eykulang pe rav onoda vionosetH, Ilogreyakia, égoev "xudés mbavórnreg" va
ανοουν σύντομα για τoν τουpμά, εκτημά
φαλής τον γεεμανκού τονστιού ομίλον T, Φμες
rotoev . Αντές ο χpeς επιδίeαv συφητήσεις με την
TU κι πρετομάονται "πολύ εντατικά για την ετ
στροφή των τουpιστν", δηλνει στο Der Spiegrl .
r deadenavia zogfrons TIs eyánat xagozis. Eduxórega xaragyotvta on thápores zoovixés ngoirobéorns na tyv Oepeliuon rov dexauigaatos arovoPris ns eydnak nageris. Hegáraž nagorj anovtpeva, AAdov, zmois xapia álan xabvoréenon egdoov e
σοpαλισμένος λάβει την κίpα σύνταξη του.
les ns 15 Malov da unogodv o nApredpeves enτα η φίμση του aγοpά τις προύποθέσεις και ρήσεις να καταθoου ατήpes για επιστηe
aréa ngenarafoirj gógev. H azógoon apriven zogá
Ovgo enorgogis Hovo zoooerou 60-70% ms emorgeπτέoς προκαταβολή Ορτα ότι παρέχεται η δυνα .
τότηα στις επιχupήpε4 να ειστρέουν μόνο πο
oooté 70% ng eviozvong opóoov o xtndog egraoviv
τους ένα χρνο μετά τη λήξη της είναι μειμένος 70κ.
lo Eme20
g772529 030127