Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
I ANATOAH
lanatolh
TPITH
MAÏOY 2020
Erος ιδρύστως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.806
,Σελίδες 47, 11 και 13
Σελίδα 23
Πρωτη ημέρα επιστροφής στη <νέα κανονικότηταν
Εεκινάει τον σχεδίασμότου ο ΑΟΑΝ:
οι ξενοδοχοϋπάλληλοι
ζητούν μέτρα στήριξης
.Το νέο Δ.Σ.
στο Νοσοκομείο Λασιθίου
Προσλήψεις επικουρικού
προσωπικού
Σελίδα 3
ΑΠοτελούν σημαντικό κλάδο της τοπικής οικονομίας
. Αναμένονται διευκρινίσεις
εργοδότες έχουν το δικαί
Αυτό πρακτικά σημαίνει ωμα να προσλαμβάνουν
πως ισχύει και η πρόβλεψη σταδιαοκά τους εργαζόμε
Ρετορτάζ
η ισχύς των κανονιστικν 2020,
για το άνοιγμα
όρων των Συλλογικν Συμ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ Βόσξων Εργασίας και των
Συγκεκριμένα μέτρα Διαιτητικν Αnοφάσεων , της τοπικής συλλογικής νους , στε να καλύπτουν
στήριξης των ξενοδοχο- των onoiωv η τρίμηνη πa - σύμβασης εργασίας nou και τις ανάγκες των ξενουπαλλήλων του Λασιθίου Ράταση ισχύος , έληξε anό ααφέρει πως στην επο - δοχείων με βάση την ηληαπό Τις επιπτσεις της την 29 Φεβρουαρίου 2020 χική λειτουργία των ξενο - ρότητα nou έχουν . Έτσι
Πανδημίας του κορωνο - ευς και την 30η Anρλίου δοχείων του Λασιθίου , οι
Τοu CovID
νται να ζητήσουν από το
Υπουργείο Εργασίας, με
τεκμηριωμένο υπόμνημα ο
Σύλλογος Ξενοδοχοϋπαλ.
λήλων του νομού Λασι .
Bíou.
Στόχος είναι ν αντιμε
τωπιστούν οι εργαζόμενο
του τουρισμού όηως και
οι υπόλοιπου, ειδικά στην
περίπτωση nou δεν θα
λειτουργήσει η τουριστική
σεζόν , δεδομένο nou σημαίνει πς θα πρέneι ν
απoζημιωθούν με τα 800
ευρ ανά μήνα ή και να υΠάρξουν και γ' αυτούς άλ λες ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Ο Σύλλογος nou αριθ .
μεί περίπου 8.000 μέλη
και αποτελεί το μεγολύ
τερο σωματείο
θίου, λόγω της σημασίας
του τουρισμού, προσπαθεί
ν αναδείξει την σημασία
που έχει για την τοπική
οικονομία το θέμα της διασφάλισης των δικαιωμά.
των των εργαζομένων ,
Με δεδομένο μάλιστα
nως με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της
κβέρνησης έχει παρατα
θεί η ισχύς των συλλογι
κν συμβάσεων εργασίας
και των διαιτητικν οργά .
νων, καθίσταται προφανές
πως με βάση την απόφαση
για παράταση ισχύος της
σύμβασης , έχουν πλέον οι
εργαζόμενοι δικαιματα
ενόψει της θερινής περι όδου,
Συγκεκριμένα στο ΦΕΚ
των αθλητικν
Η ΣΥΝΕΧΕΑ: Στη σελίδα 24
19 ετουμόζο Zekida 3
. Σήμερα ασφαλτοστρνεται
η Παλαιολόγου
IKTEO
ΑΣΙΟΙΟΥ
NEA YAHPEEIA
Zehida 3
DELIVERY!
. Καφέ και εστιατόρια
Napaaoßh
& πuράδοση
του οχήματος
στο χρο σας
συμμετέχουν σε συμβολική
διαμαρτυρία τοποθετντας
Aaoiστις πλατείες
Nikolape
Av NiKGkooc
Mochlos
άδειες καρέκλες
Detre
ketpo
Χανιά
Ρέθυμνο
Aασίθι
Ηράκλειο
ΘΕΛΕΙΣ ΚΤΕ02 ΚΑΛΕΣΕ: 28420-93400
ΠΑΧΕΙΑ ΑΜΜΟΣ . ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΕΟ AUTODIAGNOSI )
Σελίδες 9, 11 και 24
Εναφερεταηαρατείν ται BΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΕΦΑΛΕΙΑ, ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ!
έως την 30η lουνίου 2020

Τελευταία νέα από την εφημερίδα