Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ Α
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olymplobima.gr
TPITH 5 MAlOY 200
ΕΠΕΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 2ΟΗ ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΝΟΥΣ Τ ΚΑΤΕΡΝΗΣ
Με μάσκες
επΔoΥ ΚΑΕΟ
ΕΠΙΔΟΜΑ 800 ΕΥΡ
Πως θα γίνονται
οι συναλλαγές
Οι νέες κατηγορίες
που εντάχθηκαν
ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΤΗΣΕ ΙΣ
αντισηπτικά
και γάντια οι πολίτες
οPE ΣΕΑΙΕΣΕ ΚΝ
ZTAANOIXTA KATAITHMATA
των πολιτν
α ΤΡEE ΔΡΑΣΕΕ Τ wo.
NHZ KASHMEPINDTHTAE
Τρος μ ς oημ ς ναw n Sρoς
noç pna aio alo m ts
Inoç ogondy rpn dn
pimor: yvd datalenolamHOw
50 AS
EETPETEA NPOKATABONH:
Tompino poç myvopa dye
αΠοδαρικόν στην
αγορά σε χλιάδες
επιχειρήσεις
EETPENTEA
phron a o dva y pton
MEXPI 10 MADY
Καταβολή 1 δισ. ευρ
σε 90.000 ατιχειρήσεις
ΜΕΣΟ ΤΣ 5ΣΤΡΟTΑΣ
MPOKATABOAHE
ΑΟ ΤΟ 2002 Ε0 0Σε
apade omy yoph p
AΟΤΟΥΠΟΡΓΕΟΔΟΜΝ
Ενισχύεται ο δήμος
Δίου Ολύμπου με 510.000 ευρ
ΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ
Cecna ardon p
2000 aup, i ov tgaw tomuai p
4NAANTHP
NAPAC
κ 0aaΝτων μόνν ους κrop orredgurte
And mw tvapn pouonç Orotç mpta, o
TEPNOZ
Πλήρης συμμόρφωση
στην εφαρμογή των
μέτρων πρόληψης
HEAL ENTATE
OKAPA AT
outquo ençpodo pes ies.akm
udv ovoa doppipara
at AtDRepue thapint une 5
wonammnaon og, booin ye y
pipayenow aruoçploto
ΣΥέχΖΟΝΤα ΕΕπo
Napa p
Esdmpa
aplas, pot
EnaysApatIK axivnra Ka
στην Δεπτοκαρυά καπι πλάκα
Arugipo
un'apu un esaton, aa wogorrd
o Yupylo Yroai M pi on
outpou lo aedyor pp arombonaons
pyin,
AE.AIO awolDÓponoloyquo I0.000
orosiaç mw umtouu a mapa
portopn m nomolaporo
mpeης Knς u ou
ECAY, wO
ANOIKTOI ABAHTINDI XOPOI
Προπονήσεις μόνο για πρωταθλητές στο ΑΔΑΚ
orton nou lort
ΕΒΟHmΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ ΤΟ κONο
Nepon
www.terpas. infoate pos gr
rop ncbo Cold
uraproçAu untorg
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
IKTEO OAYMNOI
t ontyo Spmy
Opyowo yoç Amqua pnnn
Τερνάω ΚΤΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
popon onouç Om
σην Κατερίνη
ENOMENOI
Στηpίοuμ ον mpuraytνή τομία
Dpoot Oinla rous mapryayoiç rov voyoo
of ola TO noolkrpina nou epiTumiin,
pε την apepολή α ωσιοπαήμή υς .
Xoupe etong merootvng
Zpa saon dinla rous
Με προόνα παότητας στς
κατεpcς Τμίς κα ο
EuiKevutvo mpooun ó, ous
εγγνόμοστε το κατερο
yo TIW Eúpcon epyamano duvapoi
ya ovaiman spyanin
CTortheopa
T2351039303 & 34886
konstadinid [email protected]
2nç Meprias Ti Kenspin
trà 251077377
20 EURO