Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ATONAS
0 ομιλος "ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΘΡΑΚΗΣ" δωρίζει το 50%
της παραγωγής
χειρουργικν μασκν
των μηνν Μαίου -Ιουνίου
ΤΗ ΣφόΡΑΚΗΣ
E O H ME-PI
TPITH 5 MAIOY 2020- Ag. quion 852. Erog: 7, 1,50 EYPO -0 MAKEAONIAE 4, STOEANOHI 154I
KAOHMEPINH
htip://www.agonas-gr email:agonasxanamail.com - TeKTIKÉ Hkog g EIHEE KRA. KATA 1858
Ανήσυχος
ο Ιατρικός σύλλογος
Ξάνθης
Το Διοητικό Συμβούλιο του Ομβου " ΠAΣΤΚΑ ΘΡ KI, anogoσισε να στηρξει συνανθρπους μας που
δεν έχουν την οκονομική δινατότητα να προμηβευτούν
τις απαραίτητες για την rφοστασία τους μόσκες , δωρξοντας το 50% της napaγuγης χεpουργικν μασκν των
umváv Malou Kai louviou.
ZEAIAA 3
εν όψει της άρσης
των περιοριστικν μέτρων
ο Ιατρικός Σύλλογος Εάνθης , όλο το διά
στημα της υγειονομικής κρίσης στην πε
Στις προχς
με τα περισοότερα
χρούσματα ο Νομός Εάνθης
ριοχή μας, με αίσθημα ευθύνης και με γν
μονα την προστασία της υγείας και της ζωής των συμπολιτν μας, απευθύνθηκε με
διάθεση συνεργασίας και με προτάσεις σε
όλους τους τοπικούς φορείς .
Επίσημα όμως ποτέ δεν ενημερθηκε
και ποτέ δεν κλήθηκε να συνδράμει στη
διαχείριση της κρίσης. Η ενημέρωση γενικά
είναι αποσπασματική και ελλιπής.
Συγκεντρωτικά δεδομένα για την έκτοση του κοΣΕΛΙΛΑ 12 | ρωνoίού στην Ελλda κατά τις τελευταίες 42 ημέρες
napoudioσε npoxθές κατά την επίσημη ενημέρωση
Via tnv novonula, o Nicoç Xapoaniac.
34 στο Δήμο Εάνθης και 52 στην nεpιφερειακή
Υποψήφια για το βραβείο
του Ευρωπαίου Πολίτη
ομάδα εθελοντν
ενότητα
ΣΕΛΙΔΑ 3
3D Print Covid-19 Xanthi Team
XPONIA
Πρόταση της Μαρίας Σπυράχη
στο Ευρωχοινοβούλιο
IIOAMA
Yrowriqua yna ro Booßeio rov Evρωπαίου Πολίτη είναι η quάα εθελο
vroiv 3D Print Covid-19 Xanthi Team.
Η σχετική πρόταση κατατέθημε την
περυσμένη εβδομάδα στο Ενpωχαινο
βούλιο από την ευgωβουλεντή της
NA-EAK „Magia Enupden. To feufieio
του Ενρωπαίου Πολίτη απονήμεται
κάθε χρόνο σε πολίτες που υπηρετούν
αι υποστηρξουν με τη δραστηριότη.
τά τους τις5 οοχές και uς ιδοντικές
ZEAIAAS
VOURVOUKELI
aξίες της ΕΕ,
elament Eur
Estate
EANOHE

Τελευταία νέα από την εφημερίδα