Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
AEYTEPA 4 MAOY 00
www.olympiobima.gr
ΠΡΟΤΗ ΚΑΤοκΑ
Επιδότηση δόσης
δανείου για συνεπείς
δανειολήπτες
oI IPOÝNOGETEIE
ME ANOBADH
τΟΥ ΠΕΜΦΕΡΒΑΡΚΗ
K MAKEAONIAI
ΤA 41 ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
EMITAÉOV
Αναστολή φόρων
yια Σεπτέμβριο,
επιδόματα και παροχές
Το ΜΗΝΙΑΙΟ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ 553 ΕΥΡ
ευρωπαϊκοί πόροι στα
προγράμματα Leader
NA THN ENDXYDH
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΚΗΣ 0ΙΚowOMIAΣ
rempim popo Bovacanaço
omol anaovwwip iov
Imw mapanp uan pap
Laade, uloona ay Nanpan
Matoa popinnaapl pan, lon mom
ους μεnήμη στην η ela ο
po na yiovnog maokou poomaola m
Tpimg amola no omdo mpendvna nad
YMAAT, M BOPIAHE:
Το ελληνικό
ακτνίδιο ακατακτάν
ΑΛΕΙΑ ΒAνον κonoΥ
Τi ισχύει για γονείς
παιδιν σε Δημοτικά
και Γυμνάσια
Η ΕΓΚΥΚΜΟΣ
και την Ταϊλάν δη
TON70 EKATOMMYPION
KATOIKON
τΟΥ Υ ΕΣοΤΕΡΙΝ
15min Eroola.c e o ounpylo
aμoνο διας nor oγo , ό
antç Zev umopa vaEbeiypon an mg aος moς a ονογς πα Βov
pymvoonaea veo yo on
ooiamo nov opodio nava nquo eava
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ
uυρήηηρή ης οpάνα τό ην προσιrή
omoan nopyloç nou fipopov an
o unaioUayogwaha ya do no
Οι καταστηματάρχες ανοίγουν
Τις επιχειρήσεις τους
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ο ΑΝΗΣΥΜΕΣ, Οι ΠΡοΤΑΣΕΙ
man nou Yupo yorAuners
aTpoan, Man Bopn yo
ayophç mg Tdng omo ed
eovς a μα ν oμaκή onρη στν
yu na arw per pdamos
ΤΕΡΠΟΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΤΟΚΑ
REAL ESTATE
Ka ei Kaas
ΠΑ ΔΥΟΧΡΟNIA
nukoivro ovopn doppiema
στην Λεπεσ καρμά Πρίας από 5Στμεως 60τμοντά στην nάλαο94,
Te eeç au a nta
EnayyeApaTIna anivera Ka
ουκοn ντός σχιδίου και τός
στην Λεπτο καρυά κmι πλάκα
Arogupou.
Ia sda Baloube poonp ofenonipomupe gda an
ona adoenteç eno noor penoo e
omtn na aolyan n
κατοσμαα ος στό
amuçtpar
Aampatpa poono
pomada, naonana olaç ana antpan ya na atya miç poatana mo
orola wenidov my
poopaoknane
p rnn SUPtents
paend
vda poyopa
atpnς ατoήμα
ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙο
"ΑΡΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝ ΗΣ
ong aroleg nave
ovnancapoin Ina no mo opa
σμna n Καυρίας το
Tona a dvavoona
www.tarpos. infosterpos.gr
Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!
Ζήτω οι εργατικοί αγνες!
AVIKTEO OAYMIOE
ETOMSEN
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΗ
ρνάω ΚΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
σην Κατερίνη
Συνάντηση του αντιδημάρχου Κοινοτήτων
με τον προϊστάμενο του ΟΣΕ
ΠΑΤΑ ΠΡΟΒMΜΑΤΑ ΣτΟ ΣTΑΘΜO KΟΡΝΟΥ
Hmopoph a pouoidren
Iepologad Inoquo Kopwo
Χίζουμε σους φmoτoύνης
Με προϊόντα ποιότητας στης
καnεpες τμις κα το
Ta a wa
Eadnepa, mpaynoncarir
owpoloç na Noniapin,
Tpoutou va ooi no aoεyudμοστε το κατερο
αmorεσμ
oton ou C, n nbonoon T.2351039303 & 34886
noup (mna, om one
yaark u yortour nouorko
2nç Meprion Tin. Kenpien
tnd. 295 1077377
ounprpn noo a
konstadinid [email protected]
OREDONmoam