Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφάνεια
ANEEAPTUTI
EBAOMAALALA E OUMEPIAA
30 Aupiaia 2020 - Erag Tipiare 1999 • Dae 21a - Aptl, OAA 1004- Tii prAlo 1.00 E
|1Ο ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ Της Χίου ΕΙΔΝ ΔΩΡΑΝ λεπή
11s Neppiou 13
oumioodo
us Anhutopias
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-ΕΝΕΧΥΡΑ
ARN 10 PALIODANA
105.0 toY
ANONLINE
TILSEOPAIN 1OY
larnp Xooronopoc TTounkic
Το ευχαρισ τη καρδίάς μου
Καλή Πρωομαγιά & Καλό Μήνα σεόλους!
flapaoksuhaupo, nnpirn pépatou
Μaρu, Κeno μήνα οε οnυd.
Néos pnvas, vào SEKivnua, a to
6oupe tOL AseiuaotE aoidbogoi Kai as
cn nicoupE aurda o uivas, av Kal xpior
pos, va pas obrnyhoeI OnV kavOVINỐT Tà
pos Kgi va pos qpépar youpi os odous
IOLS TOJES
H Npuropayd anocnsi unox pewrIKh
apyia KiaLmo da ONUOA Kaiyétos, napa
TO VEyovos oti n Kußépvnon avano ieug
τn μπαροpa των οoptooμων yα to
npöro Eappano pTä tnv āpon tov pstpoovtns Ans Maou yarov opovoio,
Eupova pe tov Kupepvnt wo Exnpoοωno, x. Στ Παοσn Πρωτωμαγα 2024,
Ba peroxpepeei yia To Eáßpato, 9 Maiou
jetà tnvápon tov pérpLov, gnyiwtczi
ôti oi anepy ares ouyKEVEpidaes pnopsi
ia Béoouvoe KhSuNO in 6npoid uysia.
"οιουμβοnκοί ερμκαμαί τηs Πρω- μεγ s μεοέρονται μα το προ EαβBaro pena tnv åpon wwv nepo potKv
jπρον, 6 nιοε συγκεκριμένα
Svivtakia om otRiba 20
Προσοχή πικοωπές Αnό 1n Maοu
{EKIVÔ n OVunupıKi nepíobor
Κ.Mπισοτάκης Από Δευτέρα 4 Μaΐου
επιστρέφουμε σιαδιακά στην κανονικότητα
Aοσημέτρωνγ Ταλάζεισην καθημερνότητάμας
Tos upa. Nopdurandopon.
Thatup npos Uwin Ma
d ms ns cou opd.
Eobana pE Koenuepwoenexo Kareva
nanpes võoya oonyKöv ea. npaypatonot
reέ η εθνική καnόpoon, στην Μανονικό
Inta, apxia yevoptv ra anó ts 4 Mciou.
To npoypaupa ya tmv enavatanoupyia
rs αοpa eα μήμεκνειαιαά εβδοροδα!
Kai 8a aộphoyehcu avà aixconapacopo.
Enavépooviai oabiaa 68.528 spyad paroi 0 npuaunoupyös KupáNos Mmoonàrrs sboOE TE Siocndoas tns vécs KAVOVINÕENTOE
Evéana ora akAiba 20
CARIE
Dov izovts o gntalan Kai uévoupE aopañes
npoápvovooa tOu npotunoupyouKupiārou Mntootárn avanoicoce tnvonabakhåpn tow jérpoow
To xufepvntino et
TEpiopopou nouebvav emiphnesífoyotrs navonuias tou Kopovoibů. Euy ExpuEva ónos TÖVDEO npoAunoupyos, nenotpoxph
oin pEpIKh KCVOVIKOtnta nepiaupaEI ta sths:
coffee
spirits
Aanlaçouge
E+HMEPIAEE
MENGYME
mondonrmdaduA
ETKYPA
TEL.+30 2271042158
CNatIAORTHTON
ENAPTIAKeYTYDON
AIABÁ ZTE
MÚME PA
ATTOWH
Eea: Raverovelvos Kubavni
OI EKEWEIE MAE
Bediba
38 AECEOU av. Chios
FB Caprice Cafe Bar