Previous Προηγούμενη μέρα

Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
O) EATA
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ
EAMIAKON BHMA
XPONIA
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nολιτική εφημερίδα nου αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
δρυτές- Διευθυντές : Μκοnn A. Δούκος ( 1916-19321
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μικonλ K . Δούκας ( 1970-1997, Κστος Μ . Δούκος ( 1997-2007)
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κασμιρλής Διευθυντής: Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάβατο 2 Μαϊου 2020
Ap. punnou : 4224
€ 1,00
Φωτιές, μαχαιρματα,
τραυματισμοί στο ΚΥΤ
| Νότης Μηταράκης:
<Για μένα η Σάμος είναι το μεγαλύτερο
IoK Róyec napadoens duo ouvxóurvac nutpec to KYT énena anó ouuntocic
urrato opddav and car eponopucde. Heav outd to yeyovota nou torpav otn
Zduo tov unoupyo K. Non Metapdicn.
στοίχημα της καριέρας μουν!
s pov»!
Han Kond oepa anioron tou unoupyod Metovdoteuone Kar Aouou on Iduo, K. Moen Mntapdn, anpayuatonoriencs nv Toitn 28 Anpahiou, otov andnxo tuv
doapatav yevovotav ue noOKaydc Kar env avaordtuon nou npochrience oto KYT Kora en dedpcna ene Kupaie 26 Kar tne deuedoac 27 Anortiou Ka pe ta
uttpa avepecuinone tou Kopuvoiou oe roxu
Tnv Kupian 26 Anpihiou onace envouhaen evaencav ano nupoopepund otov xpo toU KYTN onola Kataoptornce xdpn onv ducon entugoon No onueioeei oti ano trv puna tne
tne nupoogeaticiç. Tnv Aeutépa 27 nponyouutvnc oto NoooKouelo Eduou
Anpiniou n qutd eneKtoene KoI oto PEtogdpenkav 12 ouvohid tpouuatiBoutepino tou KEVEpou Ynoboxtc KO
Tautonolnonç KOI anonEnequo tv
Katootpoun KOvtEvEp, KOVTO oto
orucio onou oeyazovta noidia au tous thotav ebtpro op00 6ev 6i0vqueic tng nupooseOne nou Bepioxo notenKe oopopoc iveuvog ya tnv
vtov non anó tnv Kupiaah oe yevt uyela touC
otec nou unnoetoov oto aepodpduio.
EC ETOBU tu onoluv 2 nupooptotec.
pατoί ano tους μετανοστες έφεραν
tpopota anó uoop. Ito auvono
NOwta om oet.
Θέμος Δημόπουλος
Η ετανεκκίνηση της Ελληνικής Οικονομίας
προϋποθέτει την επαναλειτοοργία
των συναλλαγν στην ακίνητη περιουσίαν
Samostimes.gr/ Micnael Svarnas
OK Mntopáknc ouvodeuouevoç ano tov yeviKO SIonerc nupooseotitc Ynnpeoloc Iduou, Anóoto- o npatec onhaoc oto KYT
Ie dnio tou oto toandv Briuas o ouutoloovodeoc KO. nodadpoc tou ypouuatta Ynodoic Artouvtv AounoK. Movo Ao
hoς Νταμίρης napv κoα ο νος δοnής του κηT. nρντηνοίοκεpn ο κ Μηopoκnς εnoiorne το κη
Νομοραού Συμβουnioυ 1ου, eμος Δμόnοuήος, μά γa τη σμοίa εne voeτη μnmoe o την δομορφωθε ίoo κτόστοση , τosooος ε.o. aruntpης Agτ Eτη δρκεια της όnοu εa cwμέρωon να το nooδο της Κιρος
tnv avouetonon tuv Beudtuv nou rpotxuav ano outtnanç tonoBererkav KOI O ovodruapwo Avo 26 KOI Enc đeuttpoc 27 Anpiniou. eploxouGI e6a atn
στοιοκή όρon tων μέτpων oο κατοστεί τς νετερες εξεnξεις εν napeeεo σερά στοί, toninς Σμου κκ Μπτοός και Δονoίοu , ο διοτής Σάμo nouος τthuoίς 2 ημpες βοομ δotεpeς
Ov via va anodeitei dti Exti uebei o apieuỐc tu tou NoooKouelou K. Itepovnc KO KOI nohitec nou 60oxonec ouverkec oto KYT tnc Touou NDI Cibnd otv
hayav atnv advntn nepiouola, nonoia uetovogsóy nou Boloxovo orugog gon Iouo, Itn guvouinnogy ue tov unouovó vg tny anaoódextn Ko- nepion yupu, Extóc tnc neputtpou tOU KYT Edpou.
ouhtnon nou Okonouenoe tonotetnenov o avo- totaon nou Ex oruoupyneel unpootd ouc nóptec Beha vo teKIVnou ExppalOvtoc ta pototato ouyxaTov antv touç nou yenwatouv uE Env neoionh tou pnonpio uou otouc dvtpec KO DC VUvalkec tnc EAnvakertoupyioc tu ouvaayv nou opopouv Env axiven nepouola.
Ouvarh n enavonenoupyia tuv ouvanyia tny enovEodvnon tne EnmVcnrouseotidoene Touou K. Boolnc Navoupdnç Ko O
ONoVooc
Nupic louc oe gets tou ohog-ruopoI Avotoneic a BUC Touou KK. ipyoc KYT. toc 11:15 nauvovenon ononpuene p mmpeoloc Aounou, tuv Evontuv auvoutuv amo Ko
prou, to enevbuto Evdiootpov no ta ouvovenon ntav o totioxoc-dronenerc tnc 79 ADATE. druoteou TuuBouhiou Avotonieic tducU K. npyoc nc tonacic oucobicinonc, nouanó tIv npen oun
Ouvovenon ntoav o totiopxoc-bionneric tnc 79 AATE. AruoreDO Euutouhiou Avarofecie TÓuouK. fulovne tnc toniencOucodicinanc, nou anó tnv npen otyur
pptenav otnv nepion nou yivovtav to eneiobbia Ka
obel tanpotrpo, vevovóc to onolo itoHRnnc doukoc o tatlopxoc-aoUVOUKOc dEueu Konnopoc In 6idpeIo Dne outenonc o K. Mntoodunopei va tovbori anopoaiotd tnv
EMnvch OeoVoulo oto nodeo Brugrautvapnc Touou, aruntpioc TawỐC KOI onúpopoc To UEyonurepo otobnua ne Kooitpac uOu
tnç avaxoueriç tnc, I outó ea ponenvtnç touou, Avoptac Toanoüvnc, o ovonhoiopxoc ne drinaoe opatnpioted: na utva n Eouoc aiva OUvEponno Kotonutico ouv noootoola tnavépanνης δnς κοι των διομενόντων στη 6ομή ond και των
Kotolkuv tnc Iduou
u o μοο noυon Νίκος Στεφανης
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
KOO KorvoO, pe enievtpo tnv Ennasa,
το οτο σnο o o ντ nm εκoνt κ Η σημερινή κατάσταση που βινουμε και
To noito onuaVEKÓ Bruo va tnv enoVEKKvnon tnc EMnnc Ocovouloc to peftioutvo npopin tne on dieovn
eivai n enovonoroupyia tuv ouvon
hayav otnv advnen nepiouglos, tov aec avtayaviorpEC pec.
με δοooες του στο Εομακoν Βημο. ο
εμείς έδειξε ότι η Σάμος μπορεί να αντέξειν
Κορωνοϊός Show!
onvn, ueta trv entun, ouyxprKO ue
oτου ναερες ε με
oveuetonon ne novorulo Dou Evvrun u tov Kond doe tuw Nooooukv Idou a heaploc Niko Irpot. O vioc doan
Apaua nohromiv dutpyooniv anna ka oqun nóntoonc.
tou NouopeonoU EBouniou zduou K enakohouenoov dueoo, eivai tric uà otov avei tou daONod arutocs Mave Itrpaván va tnv Kotáotaon nou Bolowovtav ta 2
Bouhn, tnv neunn, 30/4, Kord tnv eibnoh biotiNDola
evrutpuonc tnç etvicic ovongpoounelac ano tov
nρωeunouργό νο την οτιμετποη της novorμίος και
του Νομορωσκού Eυμβουλου tάμου κ
Oduoc aruonounoc.
looc to noody oi quudogeic adyntne ruid thc pac and tnv euhoyn kai aMd Kav EC Arydtec dovatorntee nov umopouv va avantulouv nepantpe nv napoxri unnoroiv uynlac
IKovic va avnototuicouv tnv ryann voanteutud puato tou vouod pac tnV uryan npókanan avturtinone rou Koouvoiod, c Acipe
ama KaN EK Aryanec dovarótntee noo umopodv va avantuloUV nEpondpu nv napori unnoroniv uysloc
nepiouoloc EOUV nayaoe noyo to o peuato koon tou orouc KOToouc aMa kar touc emontmc Tuv vnowy un
Σταματία Γρηγορίου 147-20201
tnc enepxduevne peonc
nono 60oxohn poon ueta ono ula uapa oKovoen aopdoque otnv Katnunprve nuc ueto0 tuV K Kup
Aopdoque otnv «Kooruepve nac uetotu twv K Kup.
oUyupla Kan ya n xpo uoc nou ebe nhte NoI Mncootden ka An. Tainpa katevpopn EK vtou xboua.
étpuv ya tnv novenula. DuuC E Eny toupiatKou
tnv Uvelo os olouc touc touek. Ouax auto dev
ntove to prtioo nou ea ue Exove vo unv ov tnv
altnan pou ya a dieKbcnou n econ tou donen
του revκού Νοooομεου toμου Ότον έχς όpομα
νο το νηa oou , όρoμο γιο tο νnoύ μος οίouρα ο
nooxnoex, or 60oxoneç nookhncec elvai autéc
nou oE KOVOU no duvano yo va noooutoric
2) Na tpeou, opono, ora 2 nodouna Aadidr,
UE DOUC onolouc ea noina va oUvepyaotsits aha
8a elva ueyonn Kotdtnon ya to noo oUonua,
Hopoortova an diantpue ayanntri Ztaurtia ronyopiou, to yevoc Oputta, dpa
ve oe 9 Anphiou nodpa and ovtd wac. VRovtac ean touc eitouc rouc
OUvEpytec, touc ouyapavodc Ka touc ouunaOtec ne. O ouunatonend
pas Konyetie tou Anporotrou navenornulou pdine, Mavone Bappou
vnc, vodpe ya tn dpdon Ka to toyo nc.
altnon pou yo va dEKbnou n eton tou dapwon Koc enovepxduaaE DE KOvenie outuds
Tou revKoU NoooKoueiou Louou. Orgy drc dogua nopdeeanc, va unv entpepouue otouc eautouc ugo
η τοξικότmτο του napenooντος να ομpoβτήσε αυτή
tnv cevi evonta. Autó neputvouv and uaç o nonitες και θο μας κρίνουν όnους υστηρά , και tην upάρvnon ka trv Avtinoniteuan, pekgova Ka endoooa
Θεo0nooς ο noσγορα . στις
opdoc tou onolou ddwos npayuatiKa
vta nvon Npoonoenoe auotruuotd va
evboI tou onobruouc ounotpitec
pac de uovo tne etooohovinc, anna
και ης Pόpeος ΕAn0δος γενκότερα.
HE ordno opevoc uev tnv ouoptn tuv
σσν τους και την ανoπυξη oΜη
nevvunc apetpou de va tnv noopoAn kai tnv eninuon noodinudov tou
eine uetoto annov o npueunoupydc.
Kai va nelosts uE ta enooruata ooc va tnw avo- Ie uệnnouc tóvouc, ovedopo0E OK Toinpac: Eeovzeote ac tponoiooc Opelhouue tn Zun paço todc
Mnnuc vo KdvouuE KOVévo TOuo, va avogouuE KOI KOnoio KEpi ya coác đev eivai oopapri otdan nyttn, va
OCononteite tn aunoyh npoonótea axoniooE
yan Auosuv os Enutpouc toueic Atoupyiac tuv
NoooKousiv pac Avopipouai atov diornei tne
2nc Y.NE Aokonon YysIovoutc Neoretpsiac Na
paic & Aryaloul, K. Xortoto PoiÓ K QUOIKO tov
unoupyo YysiacK Boolin Kadoa Endi Ko o 2
ονέοβov ος 0toις τους σικά npόoota έτε
aneueuvouevoc otov npueunoupyd.
onnovitnς t movoίoen μηροστά στον οόρατο και
anpophento exipo nou plpti UV ovouacla Covid 19.
Τα nepoούτερα κρότη μετρούν εκατοντδες ή δεκή
dec xohiddec VERDOÚC Aun tnv úpa oi 2 Ionpdrepo
nonticol apomyol tnc xipoc uacentnetav va avntouv
os puluouç show npoc aoplonon tov Kauepav nou
ea uetobioouv to otivua otov 3o óouo, noIoC
ta Kotoptove Kahotepa. BuoTumc elva n uoipa
tov notcv va ouuppatovtar, vo eudovtai av
anoctrio biodo Ouvevvonanc:
na va vivouv oi OUvEpyoolec, olyoupo xpedtetoi va
1) KODE doonta, ea nesha va teKvioouuE ono unooric vo exIC oveoanouc nou va unopoov va KOvnaou uoc. E t nooathkuan en 1) KÜpe droncma, ea necla va teKrvioouuE and unopeic vo EXEIC ovepanouc nou va unopouv va KoTnv in utpo ovonenc tuv [email protected] ooc. noce tonopouv OD autó nou touc nec OCI autó nou touc
oxtmv, tnv pentkaon n tnv enihuonomonITE KOL TEKIvrioate to oponoyoutvuc d0xpovizovtav npognnudtuv onuc Ax oI
OuOviec. tIN avontutn non bot oroon no ta neprooocrpa NooOusio nc poc
κής δρόσς κ.Λn
napomnna dev Zevouoe to vnol Kai
to xupio tnc onou Koe ohorolor CKovoUIKrie aopugioc
pdvote vo diopvovove quoyaylc Kopie Itepavon, do Ereviow K EUNopIotiec
KOI NOVUVKÉ axonhioec, vo npoopootricace KO EEKIvioote to Ouohoyouptvuc d0- Encoc elva ya to Kono, elvo via to OUptpov tou
CKoho toyo opou clva yo noho yvuoth n Kota- tonou oou. Itnv dn uoc nepintuon otOv Touta tne
otoon ya ta nepooocepa NoooKousia tnc poc uvelac nooouna edid dev elva 60o anno tpla. ea
nou sEtpnovto 9 petá ondó uia ponpá neplodo vow ano Kote npoc ta nove popiaxd, dnu
Touou, navtpeutre tov K Koto KoI NOVce axdnhioe, vo noo-ou yo tn oinotrvia on eonurpioa douardn UvEvooio oU E tov Sioenen tnc 2nc Yyeiovo- xpeootei n vo hodopouv tov avoinoho, ontoon qutd
Ennveç nonitec va va avtenteneouv anonutus
oped anévava oTOV Kopuvolo. Küpioi tnc Kudepvnanç.
npooτε το κοθήmoν οoς κύρο της σντηολτευoης.
uelvate onannhoi exei nou anortovtov. Aphote Na
ua popa to show EKTÓC Bouhnc, KÖvtE npeudpa tnç
nopootoonc ue Kánoio dnno eduo. Oe ue vexpouc
ομontες μος , uno ονοήκες αοίpυτου nontμοu,
revnμέn στους ΜυφAmoύς της
povota vo diopyovav puoyayas KOpie ItepováKn, do Eroviow pe tg EUNopoties othe va yivovtoi OE onec outéc tc neortdo. H tuw noftiv va ouuppstovtoi, ve edovta ov
χpeoστεί ή να λοδoρούν τον αντnοo . Δoδή ουτά
ucic neovptoeac tov Kupo Xpnoto Poln, ntav aroúc nou dev xpEIÓotne vo xpnouonoiioouv OR
Ιάμου, nαντρεύne toν . κστο
ronyoplou, obauatied tou EMVicod oeanei opariatpeç Ka xopadiec ya tnvBruon, ia eenuroloa E Eyom otopla atov tvtu Ka sivai duon. Noulto dti n onueio- KoI tuv duo Enmves
Irpatou, ue tov onolo onuoupynoav npayuatonoinon ouvauhv, va poBrμo, μία eφημερίδα με μεydn στοpia σον έντυ
.no Tüno ya to voud pOC KOI Vo ve anoveriow oto
KOI elvai opovn. Noulto oti n onueio KOI tuv duo
uoc txe onuoupynoa anotendouota eetnd va
uno auvponutvn oKoytveia, Ka tov veite va tnv dropydvuon exopouiv mpito epitruo oo. to ex oopiou ou itov to ouud uoc Elyoupa ouac avegalvovtoc tnv eto ikpuud pac Elyoupa opuc avepalvovtoc tnveOc 7 lovouopiou tou 2020. Itç 10 lavouopiou tyivE popa, ontoon eei nou rptnei vo dtioec to KOti
onoio arohouenoe ouç unnptoaxte KOI enoxtocuv or pvnucia a otoetVETOKviotIC Eou.
Eykoteotnudvn oKOVEVEIOKc ounv ouvEKTO pono urrotú tuv noottouy Kuplou Poihoo KoI ot 13 lovouoplou ovtnopa ko
eeooohovin, ooxoene oUorua
TKd us to KoNO, Kupiuc and tn eton vto ut otÓNO TO KOVO Kano.
tne poddpou tou Eumoyou Taulav
KOI EnoKtocuw OE Unuela Ko atoetata, ond Ko va naitei évov eudidono nopoolo pou anó tov doenen tne 2nç nE toU
OUVETInd pono uetotu tuv nooldou Kuplou Poihou KDI otc 13 lovougolou ovdotn nopanove. eivoi o upunoupvóc nou gowptriro u
ono to NoooKouelo tnc xpac, O upioc KovtotoudTwv ounnóyav anodruv Eoukov, nó- thionuo ta kooncovto ou aç didertnç toureikoo vnc. Evoç dveponoc noU TOv yvpioa hivo nov tnv
NogoNouelou TduOU KDI C KOvóc dioneic OI TOU avohngn tov Koenovouv Jou.
ντο με στόο το κονό κo6 .
Houvta oEn OEAS I NooONOUtiou iopioc apiu ót avinapa oe pla
NOuvio on ot 6 0uata evóc od.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα