Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασχευή
Mafou
Κάδημερινή οικονομική ειδική εgημερίδο Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7051
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
EOKA:
Ηλεκτρονικά
η χορήγηση
ασφαλιστικήs
ενημερότητas
1,8 EKAT. EAAnvɛs oɛ
υλική αποστέρηση
-Τι σημαίνει αυτό
- Ανησυχητικά στοιχεία εν μέσω νέαs κρίσns
Υλική αποστέρηση-, ρτη βρίσκονται σε
σύμφωνα με την Εurο- αυτήν την κατάσταση.
stat, είναι μια κατά.
Η ηλεκτρονική χορήγηση αποδεικτικού
ασφαλιστικής ενημερότητας από τον e
ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει
την επόμενη εβδομάδα .
'Ηλεκτρονικά θα μro
ρούν να λαμβάνουν
από την ερχόμενη
εβδομάδα
κτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας περί
συνέχεια στην 11
Από αυτούς, Πάνω από
1,8 εκατομμύρια ζουν
στην Ελλάδα .
Τα στοιχεία αυτά πιθανότατα θα περνού .
σαν στα ψιλά , αν δεν
βρισκόμασταν μπροστά σε μια νέα κρίση,
με απρόβλεπτη εξέλιξη
και εππτσεις που δεν
είναι ακόμα δυνατόν
να υπολογιστούν . Σί
γουρα, η τάση πανευρωπαϊκά στα ποσοστά Ευρπης, Που λειτουρ"υλικής αποστέρησηςείναι πτωτική, αν λάβει αυτήν τη συγκυρία της
κανείς υπ' όψιν ότι από
το 10,2% του 2021 , κρίσης.
φτάσαμε στο 5,6% το
2019. Ωστόσο, για μια Ελλάδα και Βουλγαρία
ακόμα φορά , ο μέσος
όρος δεν λέει όλη την
óriou
σταση
νοικοκυριό λόγω μη
επαρκν εισόδημάτων , αδυνατεί να έχει
ορισμένες από μια
σειρά βασικν αναγκν .
Αυτά είναι το να πλη.
ρσει εγκαίρως λογαριασμούς , να έχει
επαρκή θέρμανση , να
αντιμετωπίσει έκτακτες δαπάνες , να φάει
ψάρι ή κρέας σε τα.
κτική βάση, να κάνει
μια εβδομάδα διακοπές , να έχει τηλεό.
ραση .
αυτοκίνητο ή τηλέφωνο. Τα νέα στοιχεί
Που δημοσιοποίησε η
Eurosta, δείχνουν ότι αλήθεια , καθς υπάρ
24 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευαποδει.
βρίσκεται η Ελλάδα κι
αυτό σημαίνει πολύ
απλά ότι πριν προλά νέας , πρωτοφανούς βουμε να επουλ σουμε τις πληγές , ποu
Στην χειρότερη θέση άνοιξε η δημοσιονο
μική κρίση της περαδεκαετίας ,
εκατοντάδες χιλιάδες
νοικοκυριά της Βουλ- ήδη ευάλωτα νοικοκυριά πέφτουν πάλι στη
συνέχεια στην 10
γούν επιβαρυντικά σε
Δημοσιεύθηκε
σε ΦΕΚη
απόφαση για τα
600 ευρ στουs
επιστήμονεs
πλυντήριο,
Στη χειρότερη κατά
σταση βρίσκονται τα
σμένης
χουν τεράστιες ανισότητες
γαρίας , αλλά στην αμέ .
σως επό μενη θέση
εντός
Συνεχίζονται
Δημοσιεύθηκε
ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
των υπουργείων Οικονομικν, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Ερ .
γασίας & Κοινωνικν
Υποθέσεων , με την
οποία καταβάλλεται
οικονομική ενίσχυσης
αποζημίωση ειδικού
σκοπού , ύψους 600
ευρ, στους δικαιού
συνέχεια στην 2
οι απoζημισειs για
τουs υπό αναστολή
εργαζομένουs,
θα ενισχυθούν όσοι
επιστρέφουν
στη δουλειά
Σελίδα 9