Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
NA EAA
ΜΕΛΟΙ ΤΗΣ
FIPPFAEP
ΣΑΒΒΑΤΟ
TENIKH
2 ΜAΙΟΥ 2020
ETOI 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΟΥΛΛΟΥ 12500
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΛAΟλοroΥ 6 .Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
0,60 EYPO
Με στόχο να περιορίσει την ύφεση η κυβέρνηση ετοιμάζει:
ΜΠΑΡΑΖ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ "ΚΟΡΟΝΟΙΟΥ
| Ευρωζνη:
Πτση-ρεκόρ 3,8%
του ΑΕΠ στο a3μηνο
3μηνη nαράταση
της Προστασίας
της Πρτης
κατοικίας
pevo tejunva, evi to AEH rng EE pnilpe nará 3,5%,
ipgeve pe ryv ngonarugr erin ng Kurostat.
-nane Anola aox Suopan Sadaagryalan Su n maegd
papel ané ro 199s, étav texivnouv os zpovis ongés
Tuw gengriev avniv.
H Eurestat onpeives ón tev Mágne, nov rjtuv e tie
tulog utvag rov rgpnfvon, deouv ve egagpkaveas evgtxren rov embdaaroç or eereενίστελεν τη λτουyra τou
argsogeoui rns etáalnong rov nogovoioi.
Ero réragro reiunvo rov 2019, rigr entytei (oe nguvaia
phen) mard 0,1% eny Evgulvy man nd 0,2% rev EE.
Sha lhonapdns halntyda ala tmoe
mgeotaeiag s neirng aroufas, nagovolaoe o nout
Roveyis ern Bou
Lipgeva pe dou eise e Kngsdeç Myroering -Kaveiç dev
Ba den to anin soe va vbeε στόχο να περιοριστεί όσο γίνεraι η ύφεση της ελην
κής oικονομίας η κυpέpνηση tmoμdζετο να προχωρήσυ
σε ένα μπαρόζ οονομικκν μέτρων .
Στόχος, να μην γράψε διμήφιο νούμερο ύφεσης η ελληνική οικο
νομία και η σπλεια στο ΑΕΠ της χρας να κυμανθd σπό το 4% το
ληγότερο tως Το 0% Το περισσότερο.
Τα νέα μέτρα αναμένεrαι να tίvoι
- Meισες συντελεστν στον ΦΠΑ στο 12% για την εστίαση, 6%
για Τον Τουρισμό .
- Μεγάλη μείωση tως και 50% της προκαταβολής φόρου στις εm χοιρήσεις και τους επαγγελρατίες για το pέχον tτος ή tστω για το
2021.
Εεπτωση φόρου στους ιδοκτήτες σκινήνων οι omoίo έχουν
υποστεί μείωση εoοδήματος αmό εvoίια λόγω του "κουρέματος
40% Των μισθωμάτων.
. Γενvαίa μέτρα υπέρ πων ανθρπων Του ΕΣΥ
UBS: Ύφεση 10%
φέτος στην Ελλάδα
ejageva e rv dpen rodneta UBS, genv eveqirveen rov ehinvnot AEII Ou tivan oved oro 10%,
ves ania noedreon. Nu
piom ón e LYPIZA beor équo
rov Arntufore 2019 nan eige bn
O oleog enundeiren ro fagi onovopanó nóorog ng auv
beuiar, nenihgaen somolaç anoia civn denaka va enSoponanode nike nojaldaont
póve yna davnokgateç nov elzuv den tu ddvend roug va no
ig tu argovótege ogerund tooba evró to Makenaies noeel vu yelodv. H UBS meteven on o deberne zefovg meog te
AEII du tenegdee te 200 gérog, vin mue anutedel regdne akatrue ya ryv avinauyn ns ziees. flecion, nenéqoen rng EKT v ovjarreladen re opdoya eng Eidbag
-DK dad Su mplos geandana peaanilao o ae polal
vnágtei véo ngớea pe e
bóryen daveoknváv and to
(PEPP) anorehei mglan uNoorgt
wylagan alta ml anlgrgunto agdala matadlgds peu aan
Ανοδος λιανικν πλήσεων
4,7% το φεβρουάριο
Επrά νέες άδεις για έργια ΑΠΕ
Μειθηκαν 28.1%
ουππωχεύσεις το 2018.
Ormnds Aelens Kidon Eeyaeeiv rov orfoorágeo, or véraquon pe tov evrioroyo deiery rov
2019, nugoveinor aitn 4,7% xa de etpagum pe
rov avriarengo deiern rou lovovagiov 2020, avenon
0,5%. O l'emniç Aeierng Oyaon, tov Oefeovágo, er
σύγερση με τον αντίστοχο δείκτη τον Φβοopίoν
2019, καpooίασε αtηpη 5%
αταχνοντας ms διαδκοοtες νλοποίησης επεν
btorev ev péow rng xplong, o Yxovgyóg Avixr Fe82 avéegovran to 2018 évavn I14 ro 2017 en eI5. Abermç l'engaábng untrorye exni dheueg epaatáoraong na égpa Avavedoyuerv Ilyeiv Evégreag
(AIIE) xov evtdooevtas eç Ergarnyis Exevovong.
agávovrag ro ovvolund agelui tov anó ng aezts
tov 2020 ee 10, ovolxtjs epiag exevbvveav 25 coavopvgdav eugi xa ovvedrie oxvog 36 MW.
fergleines ategeions sugonagovtag peie
xaré 28,1% ovpgeva pe tyv EAAnj Etenonoj Agxi nev avaxoviven eranonná erexeía es moos ns
Knovybelarg Ilewgrvoens Emyneforwv páen bueaoniv anogávrev, étons 2018. To 2018 oe engerzteloeç ATegeiong aviegovra oe 82 évevn 114 so 2017.
nagovovátovras peluon ard 28,1%.
S9100, 6ZSZU 16