Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.:7050
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΤΕ: Αυξημένη
zήτηση για επ
χειρηματικά
δάνεια
Στιs καλένδεs
η μείωση φόρου για
τIs επιχειρήσειs
- Κουρεύετιν στο 50% n προκαταβολή
PANCZA THE CAAS
Αμετάβλητα παρέ
μειναν τα κριτήρια
χορήγησης δανείων
προς τις μη χρηματο
πιστωτικές επιχειρή-νάμε σε μία νέα φάση να προσφέρει ένα τέσεις (MXΕ) κατά το α
τρίμηνο του 2020 σε
οχέση με το δ τρί.
μηνο του 2019, όπως βέρνηση επεξεργάζεπροκύπτει από σχετικά στοιχεία της Τρά
πεζας της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την
ΤΤΕ,η εξέλιξη αυτή
συνέχεια στην 11
Από τη Δευτέρα περστότητας που μπορεί
που ονομάζεται σταδιακή επιστροφή στην
κανονικότητα και η κυτοιο μέτρο στην οικονομία, είναι πέρα για
πέρα για δίκαιο . Και
αυτό διότι οι επχειρή.
σεις αναμφίβολα για
την χρήση του 2020.
που καλούνται να πλη
ρσουν προκαταβολή,
ται σειρά από σενάρια
για την στήριξη της
πραγματικής οικονομίας . Ένα εξ αυτν
είναι η μείωση της θα έχουν-στην καλύπροκαταβολής φόρου
για επιχειρήσεις και
έλευθέρους επαγγελ
ματίες . Αντίθετα μάλ - ζημιές . Ως εκ τούτου
λον ενταφιάζεται η
τερη περίπτωση-δρα ματικά χαμηλότερα
κέρδη, αν δεν έχουν
χθες στον ΑΝTΙ άφησε
ανοικτό ένα τέτοιο εν τερο εξάμηνο
έτους ανάλογα και με
την πορεία της οικονοότι αυτή τη στιγμή δεν μίας για να προσθέσει
βρίσκεται στο τραπέζι ότι η κυβέρνηση θα
λάβει "τις κατάλληλες
τους δανειστές , αλλά πολιτικές την κατάλ.
ληλη χρονική στιγμή
αντιλαμβανόμενη το.
συνέχεια στην 10
1.153,57 ευρ |προ οπτική μείωσης
ο μέσ0s
μισθός τον
Οκτβριο
των φόρων για τις επχειρήσεις , όπως είχε
δημιουργηθεί η εντύπωση τις τελευταίες
ημέρες.
Πολλοί θεωρούν ότι
πέραν από ανάσα ρευείναι παρά φύση να
πληρσουν φόρο για δεχόμενο . Σημείωσε
ένα κέρδος που δεν θα
έχουν και ο συμψη φ .
σμός να γίνει ένα
χρόνο μετά.
ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος Σται
κούρας ,
των συζητήσεων με
επεσήμανε πως είναι
ένα ζήτημα το οποίο
μιλντας θα εξεταστεί στο δεύΤο μέσο ημερομίσθιο
και τον μέσο μισθό
πλήρους απασχόλη σης και ημιαπασχόλη.
σης γνωστοποιεί ο
Ηλεκτρονικός Εθνι
κός Φορέας Κοινωνικής
(e-ΕΦΚΑ), όπως προ
έκυψαν από την επε .
ξεργασία
Αναλυτικν Περιοδι .
Το σχέδιο
τns επόμενns
ημέραs για την
επανεκκίνηση
Ασφάλισης
wa τns οικονομίαs
που υποβλήθηκαν τον
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9