Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
" Διοφuν pο oου . μ
Γθαγwστ όμως,
μέχρι θανότου p
ve txopolu
1Ν λεύθερο/
| την όrυφ/
ΠΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Αποιλίου
Αριθ. φύλλου 6002
Τιμή φύλ.: 0,50 c
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Σχέδιο 1 δισ.
για μονάδα παραγωγής
| υδρογόνου στη Δυτική Μακεδονία
Σελίδα 11
|Δήμος Κοζάνης:
Η ανάσυρση του ανδριάντα
του Μητροπολίτη Ιωακείμ
από τα οζήτητα.. .
Οδικός χάρτης
OĞIKÓÇ
Σελίδα 7
υυφαλούς επιστροφίς στη κανονικότητα
οι εκκρεμότηεs
και τα στάδια επανέναρξηs
tns οικονομικής
| Επίδομα 600 ευρ στους επιστήμονες
Ηλεκτρονική αίτηση
έως 8 Μαΐου
Με νέα κοινή υπουργική απόφαση ορίζεταιη διαδικασία
για ην κατοβολή των χρημάτων
δραστηριότηταs
Σελίδα 12
Δήμος
Κοζάνης:
Προσοή
στους εμπόρους για
απάτη με
φρούτα
Στον πάγο>
η επανέναρξη
Σελίδα 15 ,
poomna&
ΠΟ ΨΕΙΣ
Μόνο ατομικές προπονήσεις
Φχωρίς κόσμο πλέον οι αγνες
Σελίδα 24
Ετοιμαστείτε
για χειμέρια νάρκη .
Πρωταρχικό καθήκον της δημοσιογραφίας είναι ο έλεγχος της
| εξουσίας και ο έλεγος αυτός δεν γίνεται διαφημίζοντας τις επ| τυχίος αλλά κυρίως εντοrίοντας και προβάλλοντας τις anoτu| χέες , τις ηθικές ατασθαλίες , τις αβελτηρίες και κυρίως τις
napavομίες.. .
Τούτο δεν σημαίνει όμυς nuς πρenνa nmpoβλέηουμε τις εn.
| τυχίες και δη εκείνες noυ αφήνουν ελπίδες για τη μελλοντική |
| μας nopεία. Δεν σημαίνει όμως πως npέneι να τις υπεpτιμούμε . .
Δεν υπdρχει καμιά αμφιpολία λοιπόν πως η κυβέρνηση Μητο |
τάκη αντιμεττπσε με ιδιαίτερα μεγάλη anoτελεσματικότητα δο!
διαίτερα cοβαρές καταστάσεις nou ηφοέκυψαν τους τελευταί
|ους !
Απάτη μέσω τηλεφνου
| στήθηκε στην πόλη της
| Κοζάνης , όπου επτή.
Ι δειος χρησιμοποιντας
| το όνομα του αντιδημάρχου Οικονομικν , Μάρολρου ,
προσποιήθηκε ότι αγό
τηλεφωνικά
|φρούτα για ευπαθείς
|ομάδες του Δήμου .
Σελίδα θ
ς μήνες noυ anoτελούν και τους πρτους μήνες της διακυ.
βέρνησής της .
, ουνέχεια στη σελίδα 4
KNAIKOZ EO EATA