Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΙ ΤΜΣ
FIPPFAEP
ΠΕΜΠΤΗ
TENIKH
30 AΠΡΙΝΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
AP.ΟΥΛΛΟΥ 1249
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ οικΟΝΟΜΙΚΗ . ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 EYPO
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΛΙΟΛΟΓΟΥ 6. Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ουτράπεζες λόνω της κρίσης του κορονοϊού αναμένουν:
ΝΕΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 7-10 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Την 4η Μαΐου
το Πρτο crash
test yıa
την οικονομία
HSBC Στο 190%
του ΑΕΠ τοχρέος
Heziines arigva s vons oovopias , ovuqeva pe rnv HSBC eivan e tovgiopde pe ng enangdtng rou xdabov vu arorelaiv xeginov to 10% voe AEII
wn ozebóv to 20% s anes ourvoiag. Mua ar
en xurd 50% onç aggnç roegeordv b progodoe va pendon to AEII tovlaizperev S%. H invuaj ouovepla ba
vegurvelel sard 6% qérog, ovageva jae Tv HSBC, xan
u ogundon evieauyn S8% to 2021. IH ISBC exnpd
TPANEZA
ΠΕΙΡΑΟΣ,
Eurobank
*poADNa kadp Syngo
teaven enó r Arvtéga 4
Mulon.
ALPHA BANR
Ere apite erébie ERuvexvotv o eregeies dauvnd
uοgiov pβλoολεία οπn .
leppe dyoeg 1,5% rov AEII evi to tanvó zoéog de
utybel oto 190% rev AEII anó 176% ro 2019.
Aniv nan ancdevbrgeiveran
BAAK Spdola 'aah Sholry
Στα 9,8 τρισ. δολ
ο ισολογισμός της FEDι
Su at agalmlndos lokapenaat
Auinig wyels pevuti neggegeev) w nagoris vangen
α αύξηση 10-15% στα κόκκινα δάνεια των ελληνικν τρα .
πεζν αναμένετα στο όμεσο μέλλον , λόγω της κρίσης
LVου κορονοίού . Τις εκτιμήστις συτές καναν οι εκρόσω.
mο του χρηpατοοκονομεκού κλάδου κορου Θοδωρής Καλαντ
νης και Γιργος Γεωpγακόπουλος , μιλντας στη διαδικτυακή συ δήτηση που διοργάνωσε το Οικονομικό Φόρουμ πν Δελφν.
Οκ. Καλαντνης εκiμησε πως από τα 70 διο. που aνoι σμερα .
ανομένεται να υπάρξ aύηση κατά 7-10 δια. όρα μπορεί τα κό
κινα δάνεια να φτάσουν tως Τα επίπεδα πων 77-40 δι .
Σε ουτά , ότως εγησε περιλαμβάνονται και τα νέα κόκκινα
δάνεια που θα δημιουργηθούν αλλά και όσα ξανακοκινήσουν
cίvaι δύσκολη σποιοδήποτε πρόβλεψη . όμως αναμένετα
σύξηση Των κόκκινων δαντίων κατά 10-15%ο 8ος διαχρισε το θpα ου πuχεuτικού κδκα από την κοι
νωνική πολιτική της προστασίος . Σημείωωσε muς Το 2006 γίνονταν
60.000 πλεστηριασμοί και τα κόκκινα ήταν στο 5% του συνολικού
χαρτοφυλακίου των τραπεζν,
-pa njaðaox mdpatlos) ap
vega augns na KTEO).
Exiong exuveveiv ot v
geotes xogoris rneemuiv
vodnudren, te xutueuate
Hngenavnj ovopia du urogodor ve paorel
Léva énç dio zeáva ye va evenáupen aigns yeyovis nav amualves ón y Federal Resernve xm to Koyel0, nov ézovv n deouróon xepilane soroqueoi vgoes
na rv xatunolpen tuv emniorev ns navonuiag
Toe sogovoloi, da zetan va deabéovev argovórrea retsiv paopootaç. Eneviegevres
onv egyunia vovg evvland
68.528 eeyutóuevo xan enory
yelparies end tovg 690.000
nAmblaz DIND es mAaady anl nambriạa "mdantdeame
HE Tong eguenbevreg o sookonopés rns Opoenovbms
Teáneças tuv HIIA, tev jdn Boionerun ere agutogavés
cRíarde rev 6,45 trgea, dolaglav, evautverm va avtylei
eni péoe ógo era 98 reen. doldgea. Oi 36 egurybérres
Dempovv ón n atnog avrj ba erden éng to tlag ton
rezovros reunjven.
oeré 10%) wu enavalntone
yoev 26.167 engengrtoens anó
το σύνολο των πεpίnou 260000
(Noooeré 10%).
Αύξηση 2.8 δισ
στις καταθέσεις Τον Μάρτιο
Στο 0.36 το επιτόKιο
Via TO 6unvo ÉVTOKO
Στα 1,153 τυρ ομέσος μισθός
ra 50,55 evoi aviee to pdoe nuegoniotro er
aogαλισμένους με πλήη αποσχάληση στο σίνοon natd 2846 exar. nogonolaouv, to Mdgtie Yoes deveerence dnpengaoie evrdv yeaaniα καταθέσς τον htοψ τομία, έναντ οn
ong xard 1.059 exar. tov xgomyotuevo prfva.Agnon
uné 1.505 exar. agovolaouv, te Mdeno 2020, on aralfons tuv emgesgrjorav, évav avtnons xará 601
Auv dudgenag 26 elopdberv, dyog 1.000 nuropvgiuv Evgei. H undbonn daupagyitpe oro 04.
Ynofanjyeav ovelonis ngoogogés vovs 1666 enar
nov vaegnákeyav to yrovjnevo Roeó xard 1,67 qoeis.
de ora L.IS3,57 evgi, tov Orrifeno soe 2019. Avriotorga, rv ibna xeovxti seglodo, orm pegext anangd-olag ana Saaha aos spnt Spdohoodu Spakag ABAla.
qinav ara 2452 evgi na ore 402,80 evge, avi-dostong Sogoni Sooplo m ogoylodantla oont oa taoby
al Syrlgad Sonue malni naaanllodu aoa ama
oyogés dvovg 00 exar.
-ode SpetantnaD lal me Sagne pooes Seaapglandu
oroiga.
rafols avtjonue oe 198% anó 17,%.
972529 030158