Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
KudiKóc: 1869
Ο Δημοοιογράφος
HOu ayaná
τον τόπο του
Πρenei να ξέρeι
να δυοαρεστεί
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
TOIIIKH
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοντήτης Ειότης , Δευθυτής ΒAΣ ΣΗΡΒΑ Εος 50 -Αp Φύλου 11697 Τμή Ο0 αυμ . Πέπτη 30 Ατριλου 2040
ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΕΗ
ΣΤΟΥΣ ΣΟΙΜΠΛΕ
άλλοτε υπουρ
γός Οικονομ
| κν της Γερμα . να φθάνουν αυτά τα
/ νiας και νυν μέτρα: "Δεν είναι με α . εκφράζουν και άλλου
wpόεδpος, της Ομο - mόλuτο τρόnο οpοός ο διανοητές , γα τον πe δες , με σχιέoν aμόλυ - as aυoκνuε τα a.
σπονδιακής Βoυλή , wχυρισμός ότ όλα . ρopσμό τωνατομικν τη ενίσχνση ηs κτελe .
Βόλφγκανγκ Σόμπλε, ποχωρούν μπροστά και συλλογικν ελευθe , στικής εξουσίας, σε βά .
την δική του άποφη, πτωση α μmπορούσε να άνατος , α μτορού.
γα το ως mou πpiπι mpόκεται γα ευαισθη, ομε να συμφωνή σου σία και ανη συχα , mου με . Δότι το να υποχωpei ve bnpoxparnó heΑλλά η έγνοια του Σ
μπλε δεν εένα aυτή E.
κείνο που τον καίs 6.
πό το πλήρες κείμενο
της συνέντευξης του ,
με οφορμή τα οικονομ στην προστασία της ρίων. Οπότε, όσοι θεωρoς των ελυθερiων και
ρούμε mpιστο αγαθό των δικαιομάτων μας , στατευθε uρωτίστως,
Ná pérpa ovipts vov Zamis".
mAgTropévov Ka TIS
αυξημένες δαπάνες γμ
Είνo μα "φλοσοp την ελευθερo , δίως t δεν είνα ό καλύτερο , oονομία της ελεύ.
μεs noυ rαλουχηρήκα . θα μπορούσε να μας θεpηs σγοράς .
K ámopn nou embéuαιο .ΠΜΑΡΕΤΑΣΙ ην αντμετντιση της χναι πολλίς εpμηνείες μμ ο ευθερία ή τύχε.
πανδημίας διατύπωσ Στην καλύτερη περ .
Από τις 4 Μαΐου ξεκινά
Ο Κορωνοίός φθίνει στην Ηπειρο!|Η σταδιακή άρση των μέτρων
HsLEnen tnç navonuloc
toU Kopuvolou omv Hne
ρo , μέpι xοcς πετάρτη 29
Anpihiou 2020) to peonuepI, ouuguva ue tnv Evnue
puon ano ta NoooKopeia
Onως ανακοίνωσε στο διάγγελμά του ο Κ. Mτοτάκης
Ano τς 4 Μαou Eεκνά η στοδαή όρση των !
| μέτρων anoγopeuon , ούμφωνα με όοα ανο
|κοίνωσε το aoγtuμα της Τρίης ο Γpueunoup
ός Κυριάκος Μπτοοτάς , apού aίpετα η an oρευση κυoφορίος , εν καταpγεται η εντυnn όδεια μετακίνησης κα τα SMS στο 15033,
ruvegna og o. 16
Συνέντευξη στην .Φ.
Με αφορμή την Εργατική Πρωτομαγιά
Παραχρησε ο Πρόεδρος του Ε.Κ. Πρέβεζας
Χρ. Δημόπουλος
Toonahúroç
CE Ydendoynonohruni oóyrwer.
ο υnουργός Οικονομκν Χρήστος
Σταίκούρας αnάντησε με npooonική το .
noettnon os örwon tou EUKAción Toaκαλτουγια τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης την nερίοδo του κορωνοου
Iuvévteutn oun Tonii ouvi nopanipnoe o
Πρόεδρος του Εργατκού
Kévtpou
Aruόnounoς με ο
popun tnv aupvi nuipa
της εpγατικς nputopo
moς .
Σύμφωνα με τον κ Δη.
pόnouno Η φετνή Εpγo
tun nouτομαγά ανοδεi
κνύει τηνέννοα της αλAnnevyunc Petoto tuv
KOIVotituv wOI TwV Kpo
και την εnισημανoη nως ανο κ. Σταίκού .
ρος δεν εμηλκεί με την nnoύοια στην
Euponn Kai otnv EAAOsa - ouzitnon yıa
uν ονάγκη Aάψης εμηροσθοβαρν με.
τρων , κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία
ως ο Υnouργός nou έχει συμβάλει σε a.
θροιστική μείωση του ΑΕΠ με nοσοστά
autobuvauiaç 40. wvza or aek.