Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
2 O AOTO e
ΟΛΟΓΟΣ
eaggelia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
[email protected]
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10098 - ΕΤΟΣ 360-ΤIMΗ 1 -ΠΕΜΠΤΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ-ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Etıç 641,94 povádeç
Avoboç 1,10%
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
EK,TIEDITOOTINS
TEpITpoutas
Τα τέσσερα
χαρακτηριστικά
του νέου πλαισίου
επιστροφη σταθρανία
προστασίας
Σελ. 5
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σελ. 4
ΑΝΟΙΧΤΗ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Η ΒΟΥΛΗ
Εκσυγχρονισμός
Méxpi
Κινδυνεύει
Μέχρι 31 Ιουλίου
Αλλαγές στον τρόπο των συναλλαγν
των Πολιτν με το Δημόσιο αλλά και
στην επικοινωνία των δημόσιων υπη ρεσιν μεταξύ τους αναμένεται να φέ
ρει ο νέος Κδικας Ψηφιακής Δια κυβέρνησης Που θα τεθεί σε διαβούλευση αφού συζητήθηκε προηγουμέ
νως στο υπουργικό συμβούλιο.
Το σχετικό νομο σχέδιο, το οποίο
Προωθεί ο υπουργός Επικρατείας και
Ψηφιακής Διακυβέρνησης , Κυριάκος Πιερρακάκης, θα Περιλαμβάνει
την κατάργηση του φαξ στο Δημόσιο
αλλά και την υποχρέωση του Δημοσί.
ου να επικοινωνεί ηλεκτρονικά με
τους Πολίτες.
Για τον σκοΠό αυτό, δημιουργείται
Εθνικό Μητρο Επικοινωνίας Πολιτν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακν Συστημάτων Δημόσιας Διοί.
κησης του Υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης
Ακόμα , θεσμοθετείται η υποχρέωση
των δημόσιων υπηρεσιν να συντάσ
σουν και να εκδίδουν δημόσια έγγρα φα ηλεκτρονικά, με την ψηφιακή
υπογραφή ή σφραγίδα . Τη δυνατότητα αυτή θα έχουν επίσης Πολίτες ι
επιχειρήσεις.
Έστω και με καθυστέρηση λοιπόν το
κράτος εκσυγχρονίζεται.
η εργασία στο μισό
του παγκόσμιου
εργατικού δυναμικού
26 νομοσχέδια
Σελ. 6
Σελ. 3
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
1 ΘΑΝΑΤΣ ΣΕ ΕΝΑ 24ΩΡΟ
- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
Συμμετοχή
σε Τηλεδιάσκεψη για
την επαναλειτουργία
των Αθλητικν
Εγκαταστάσεων
Στους 139 οινεκροί
2.576 τα συνολικά-κρούσματα
Σελ. 16
Σελ. 4
Ο λογικός