Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
IEMI TH 30 AN PIAKOY N0
www.olympiobima.gr
ΑΓΟΡΑΣΤΚΕΣ ΣΥΜΘΕΕΣ
Αλλαξαν
οι προτιμήσεις
των πολιτν
TI BA KANOYN META
Νέο πρόγραμμα
έτοιμων γευμάτων
για 17.000 δικαιούχους
Η ΕΠΑΝΕΚ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
Η σταδιακή
επιστροφή στην
κανονικότητα
ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
τΟΥ ΠΡΟΡΑΜΜΤΟΣ
ΒOHΕΙΑ ΣτΟ ΣΠΤ
THN KAPANTINA
n novdrda onouç TArvaç o omolo rinON
arpavts aakaydç oç, odaç omoiç
dovoneç ayoptç e onop a monqualoa y
ΗΒ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΚΑΣΗΣ
Σταματούν κλιμακωτά
τα 800 ευρ
533 EYPONA 30 MEPEI
Tovdo mpaypnroq yadna
a 17000 aniyouç noumpopno
lorpan ono In nadaacowpe
ct μ ς 0 μυς mς Κopς
va ndoç ana 0 apaat mapon mpt
Ore o epapadon Nampatç Matolaç
Antonolos Torin
qtinapanu Duups OoiNE.
Xperoç Inicipaç mynovasrpn m
n aπόρον μερφή το μέηα.
speruk fore
AnD THNANTNEPIOEPBA
Καθαρίζονται
ρέματα για την
αντιπλημμυρική
προστασία του
Βαρυκού
ΤΟΥΡΕΜΟ
Η επόμενη μέρα
για την Ελλάδα
ΜΕ ΑΠΑΟΡΕΥΣΕΙΣ
οΛΟι οι ΠΡΟ ΟΡΣΜΟΙ
ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΑ Η ΣΙΟΝΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΜΝΑ ΣΙΑ
Στις 15 Ιουνίου οι
πανελλαδικές εξετάσεις
Ma uropo 1anpadw ynow noupOpyevqu Toupqu nOT NWro, co
. Τoπon
paiançano 10k ainN
duna pon
npou TA w
ΣΕ ΕΚΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟ-ΤΜΗΜΑΤΑ Ο ΜΑΘΤΕΣ
TEPNOE
Ing 16 k yna
Nepep pa
Edyna plns,
REAL ESTATE
upton mpats
όκονοonη
nukoivro ovopa dopepiena
στην Λεπεσ καρμά Πρίας από 5Στμ |
εως 60τμουτa στην Βάλαο94,
Κapμ ε κονή
owtnan Timoue o
upnapyonon
iponan ho
ΜΟΥΣΚΟ ΕΧΟΛΕΙΟΚΑΤΕΡΝΗΣ
Εκπαιδευτικοί
και γονείς έβαψαν
τις αίθουσες
ΜΕ ΥΝΚΑΠΟΥ ΔΙΕΘΕE
Ο ΔΗΜΟΣ
EnayyeApaTIKa asivera Ka
euκonδa εντός σχιδίου και τός
στην Λεπτο καρυά κm πλάκα
Arogupou.
Iunion TopnH
openpow
undon enpmd
dug 12 kla, man
axppond nea
valaon vuphepnym
aς Mοβeδας Tς
Maena ekonquni mapov
Eakuwola ooos roduna
Krejdw nou Mo Ipie ou kanpivns
Kçe mpnofica nas mpaiprpav ano
n 11 Miou (nrAndou nçNku (ndon
a21520 10, 1 SSo
in k, a d troç apna h30 ipts
www.terpos. infosterpos gr
Kau ph
ΜΕΑ ΔΡΑΗ ΑΟ ΤΟ ΚΟNΟΟ ΠΑΝΤοΟΕΙΟ
Μητροπολίτης: αΤέτο ες
ενέργειες ενδυναμνουν
VIKTEO OAYMTIOE
ATOMSON
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
την κοινωνική αλληλεγγύη
ρνάω ΚΕΟ
στο νέο ΚΤEΟ ΟΛΥΜΠΟΣ
Inçpi aqv
δnmpoλάω ης,
Kawn ado m
Ιopoς Μppoτάaς Κηpeυς,
Kanaphg alienquivoç 0
Tpopolomo oua omy
σην Κατερίνη
Coain wouoaw
Talrjanç nopd
ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ
Εργασίες για την αντιπλημμυρική
Χίζουμε σους φmoτoύνης
θωράκιση της περιοχής
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΟΓΟΥ, ΚΑΘAΡΙΕΜΟΣ ΦΡΕΑΤΝ
Με προϊόντα ποιότητας στης
Tvaatan amiapad e anl,
ondo amoiar apovud arya a
Bronin koncha and ngumpale ms
Avnryapolaç Tai To nou aru
εγγuopοστε το καίτερο
αmorεσμ
oma yaknt nons loaomn trav
mpan yvenpaarpo pedyavona, ono o6opon
T.2351039303 & 34886
2nç Meprion Tin. Kenpien
tnd. 295 1077377
konstadinid [email protected]
OREDONmoam