Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Απριλίου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.:7049
Τιμή: 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
ΕΠιχειρήσει s:
Δικαίωμα
unoBonńs
aftnons
χορήγησηs
δανείου
Φορολογικές δηλσειs
- Οι Παγίδεs των κωδικν 049-050 για
το οτίσιμον του αφορολόγητου
orOKPATIA
Στα χέρια της Εφορίας βρίσκονται από
τηνΠαρασκευή , 24
Απριλίου τα αρχεία
των τραπεζν για τις
ηλεκτρονικές αγορές ζες να αποστείλουν
που πραγματοποίησαν
πάνω από 8 εκατ. φορολογούμενοι , κατά το
έτος 2019.
στοιχεία θα διασταυ- κεντρωτικά κατά ΑΦΜ
ρωθούν με εκείνα που
θα αναγράψουν οι φο ρολογούμενοι στους και οι συναλλαγές με
προηγουμένων ετν.
Με απόφαση της
ΑΑΔΕ, όπως αναφέρει
TO sofokleousin.gr, unoχρεθηκαν οι τράπε
OUEICTIKO EIPADME
OPOY EROAHMATOE
OK ETOYZ
O TAMIAI
στο Taxisnet τα αρχεία
με τις ηλεκτρονικές
αγορές , στις 24 Απριλίου.
Τα στοιχεία είναι συγ
EKT EKP 02
MIA TON OOPOAOoroYMENO
Ενεργοποιήθηκε
στις 23 Απριλίου 2020 ,
προς όφελος των επιχειρήσεων που έχουν
υποστεί αναστολή ή
περιορισμό της λει
τουργίας τους εξαι- κωδικούς 049-050 των
τίας της πανδημίας
CoviD-19,
καίωμα υποβολής α
συνέχεια στην 11
EANHNIH AHMOKPATIA
novrno OKONOMA KN OKONOM
ANOAEICTIKO ENPAD
COPOY EnOAMAT
OK ETOY
συγκεκριμένα
και σε αυτά περιλαμβά
νονται υποχρεωτικά
10% του ετήσιου ει .
των επόμενων 20.000
φορολογικν δηλδι. σεων , στε να εντοπιστούν
ενδεχομένως , δηλνουν ψευδς ότι πραγ
ματοποίησαν
ηλεκτρονικές αγορές 2019,οιφορολογρύμε- 10.000 ευρ και 15%
επαγγελματικούς λογαριασμούς οι οποίοι σοδήματός του , πραγ- ευρ και 20% επί του
δηλθηκαν μέχρι και
την 28η Φεβρουαρίου εφόσον το εισόδημα ποσού, εφόσον το ετή.
2020.
Υπενθυμίζεται ότι για 10.000 ευρ ,
τα εισοδήματα του
ματικού ή τεκμαρτού,
υπερβάλλοντος
αυτό ανέρχεται έως
σιο-πραγματικό ή τε μαρτό-εισόδημά του
10% επί των πρτων ξεπερνά τις 30.000
επί του υπερβάλλοντος ποσού, εφόσον το δυνοι
Οι παγίδες και οι κίννοι οφείλουν να έχουν
πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές
(μέσω καρτν , web τεκμαρτό- εισόδημά
υποχρεούνται,
Οικονομική
ενίσχυση
βάσει του εισοδήμα.
αγορές ετήσιο-πραγματικό ή
Ο κίνδυνος να χά σουν το αφορολόγητο banking κ.λπ ) ανάλογα
όριο είναι ορατός, για
αρκετές χιλιάδες φο δήματός τους σύμ
ρολογούμενους , όπως
δείχνει η εμπειρία των
του ανέρχεται σε
10.001 έως και 30.000
ευρ και
10% επί των πρτων
Τους σχετικούς κωδι κούς , 049-050 που
αφορούν στις οικογενειακές δαπάνες με
ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα συμπληρ
συνέχεια στην 10
800 ευρ σε
6RoUs TOUS
με το ύψος του εισοφωνα
άκόλουθη κλίμακα :
10.000 ευρ, 15% επί
μηχανικούs
Noioi
ασφαλισμένοι
θα Πάρουν
αυξημένεs
συντάξειs ...
Μετά από απόφαση
της Διοικούσας Επτροπής του ΤΕΕ, ο
Πρόεδρος του ΕπιμεΓιργος
λητηρίου
Στασινός απέστειλέ
επείγουσα επιστολή
προς τους συναρμόδι.
ους Υπουργούς για το
ζήτημα της οικονομι
συνέχεια στην 2